Aktualnie stron przegl康a
1 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2018
UCHWAΧ SENATU UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO
IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE

2018

 Lp.Data
Temat Uchwa造
 1 31.01.2018 Uchwa豉 Nr 1 - w przedmiocie zmiany nazwy  Uczelni  z Akademia im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  
na nazw  Uniwersytet  Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 2 31.01.2018Uchwa豉 Nr 2 - zmieniaj帷a  strategi  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przyj皻 uchwa陰 Nr 5/2017 Senatu AJD w Cz瘰tochowie w sprawie przyj璚ia strategii  Akademii im. Jana D逝gosza  w Cz瘰tochowie.
 3 31.01.2018Uchwa豉 Nr 3 - w sprawie zgody na przyst徙ienie do pilota穎wego projektu „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej" Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 4 31.01.2018Uchwa豉 Nr 4 - w sprawie ustalenia wysoko軼i honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikaj帷ym ze stosunku pracy.
 5 31.01.2018Uchwa豉 Nr 5 -  w sprawie zmiany regulaminu udzielania nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie p豉tnych i bezp豉tnych urlopów naukowych dla celów naukowych lub artystycznych przyj皻ego uchwa陰 Senatu nr 74/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
 6 31.01.2018Uchwa豉 Nr 6 - w sprawie harmonogramu przeprowadzenia dodatkowej okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 7 31.01.2018
Uchwa豉 Nr 7 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 8 31.01.2018Uchwa豉 Nr 8 - w sprawie zmiany sk豉du Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2016-2020.
 9 31.01.2018
Uchwa豉 Nr 9 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 86/2016 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia  28 wrze郾ia 2016 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kadr, Koordynacji Badan Naukowych i Wspó逍racy z Zagranic na kadencj 2016-2020.
 10 28.02.2018Uchwa豉 Nr 10 - zmieniaj帷a Uchwa喚 nr 73/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie warunków i trybu kierowania za granic pracowników Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
 11 28.02.2018Uchwa豉 Nr 11 -  w sprawie realizacji zada promocyjnych i  inwestycyjnych w  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie po uzyskaniu  dotacji celowej z Urz璠u Miasta Cz瘰tochowy.
 12 28.02.2018Uchwa豉 Nr 12 - w w sprawie  utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym  na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 13 Uchwa豉 Nr 13 - 
 14 28.02.2018Uchwa豉 Nr 14 - w sprawie  utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym  na kierunku 篡wienie cz這wieka i dietetyka.
 15 Uchwa豉 Nr 15 - w
 16 28.02.2018Uchwa豉 Nr 16 - w sprawie nadania uprawnienia Wydzia這wi Sztuki do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 17 28.02.2018Uchwa豉 Nr 17 - w sprawie  nadania uprawnienia Wydzia這wi Sztuki do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim  na kierunku grafika.
 18 28.02.2018Uchwa豉 Nr 18 - w zmieniaj帷a Uchwa喚 nr 20/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  do projektowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 19 28.02.2018Uchwa豉 Nr 19 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 20 28.02.2018Uchwa豉 Nr 20 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku 篡wienie cz這wieka i dietetyka.
 21 28.02.2018Uchwa豉 Nr 21 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 22 28.02.2018Uchwa豉 Nr 22 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 23 28.02.2018Uchwa豉 Nr 23 - w sprawie  wyra瞠nia zgody dot. zwi瘯szenia wynagrodzenia zasadniczego Rektora Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 24 28.02.2018Uchwa豉 Nr 24 - w  sprawie wszcz璚ia post瘼owania kwalifikacyjnego poprzedzaj帷ego nadanie tytu逝 doctora honoris causa
 25 28.02.2018Uchwa豉 Nr 25 - w w  sprawie powo豉nia promotora (laudatora) w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doctora honoris causa.
 26 28.02.2018Uchwa豉 Nr 26 - w w  sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doctora honoris causa.
 27 28.02.2018Uchwa豉 Nr 27 - w sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doctora honoris causa.
 28 28.02.2018Uchwa豉 Nr 28 - w sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doctora honoris causa.
 29 28.03.2018Uchwa豉 Nr 29 - zmieniaj帷a  strategi  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przyj皻 uchwa陰 Nr 5/2017 Senatu AJD w Cz瘰tochowie w sprawie przyj璚ia strategii  Akademii im. Jana D逝gosza  w Cz瘰tochowie  z pó幡. zm.
 30 28.03.2018Uchwa豉 Nr 30 - w sprawie realizacji inwestycji budowlanej - zadania pn. „Wyposa瞠nie laboratorium Wydzia逝 Matematyczno - Przyrodniczego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie" „Laboratorium Umiej皻no軼i Piel璕niarskich".
 31 28.03.2018Uchwa豉 Nr 31 - w sprawie realizacji inwestycji budowlanej - zadania pn. „Termorenowacja budynku Wydzia逝 Filologiczno - Historycznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy  al. Armii Krajowej 36A w Cz瘰tochowie".
 32 28.03.2018Uchwa豉 Nr 32 - w w sprawie realizacji inwestycji budowlanej - zadania pn. „Dostosowanie budynku Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 do obowi您uj帷ych przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpiecze雟twa po瘸rowego".
 33 28.03.2018Uchwa豉 Nr 33 - w sprawie  utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym  na kierunku pedagogika specjalna.
 34 28.03.3018Uchwa豉 Nr 34 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika specjalna.
 35 28.03.2018Uchwa豉 Nr 35 - w w sprawie  utworzenia na Wydziale Sztuki studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim  na kierunku grafika.
 36 28.03.2018
Uchwa豉 Nr 36 - w sprawie  utworzenia na Wydziale Sztuki studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim  na kierunku grafika.
 37 28.03.2018Uchwa豉 Nr 37 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika specjalna.
 38 28.03.2018Uchwa豉 Nr 38 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 39 28.03.2018Uchwa豉 Nr 39 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 40 28.03.2018Uchwa豉 Nr 40 - w sprawie zmiany w sk豉dzie sta貫j, Senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2016-2020 powo豉nej uchwa陰 nr 88/2016 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w  Cz瘰tochowie z dnia 28 wrze郾ia 2016r.
 41 28.03.2018Uchwa豉 Nr 41 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Filozofii WFH Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 42 28.03.2018Uchwa豉 Nr 42 - w sprawie wyra瞠nia poparcia dla uchwa Konferencji Rektorów Akademickich Szkó Polskich oraz Rady Gównej Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego dotycz帷ych projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wy窺zym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r.
 43 25.04.2018Uchwa豉 Nr 43 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2018/2019.
 44 25.04.2018Uchwa豉 Nr 44 - sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019.
 45 25.04.2018Uchwa豉 Nr 45 - w sprawie harmonogramu przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na wniosek Dziekana lub bezpo鈔edniego prze這穎nego lub z inicjatywy Rektora.
 46 25.04.2018Uchwa豉 Nr 46 - w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych trener taekwon-do na Wydziale Pedagogicznym.
 47 25.04.2018Uchwa豉 Nr 47 - w sprawie okre郵enia  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych trener taekwon-do na Wydziale Pedagogicznym.
 48 25.04.2018Uchwa豉 Nr 48 - w sprawie zmiany w sk豉dzie sta貫j, Senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2016-2020 powo豉nej uchwa陰 nr 88/2016 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w  Cz瘰tochowie z dnia 28 wrze郾ia 2016r.
 49 30.05.2018
Uchwa豉 Nr 49 - w sprawie przyj璚ia zmian do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przyj皻ego uchwa陰 nr 46/2015 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  w dniu 27 maja 2015r. (z uwzgl璠nieniem zmian wprowadzonych uchwa豉mi nr 2/2016  z dnia 27 stycznia 2016r. nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016r., nr 83/2016 z dnia 28 wrze郾ia 2016r.,  tj. nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie).
 50 30.05.2018Uchwa豉 Nr 50 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku IBEROZNAWSTWO w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2018/2019.
 51 30.05.2018Uchwa豉 Nr 51 - w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 52 30.05.2018Uchwa豉 Nr 52 - w sprawie liczby miejsc na stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 53 30.05.2018Uchwa豉 Nr 54 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2019/2020.
 54 30.05.2018
Uchwa豉 Nr 54 - w przedmiocie zatwierdzenia wzoru sztandaru Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 55 30.05.2018
Uchwa豉 Nr 55 - w sprawie t逝maczenia nazwy Uczelni  - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w czterech j瞛ykach obcych.
 56 30.05.2018Uchwa豉 Nr 56 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych nauczanie fizyki w szkole ponadpodstawowej  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 57 30.05.2018Uchwa豉 Nr 57 - w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych lokalna polityka senioralna na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 58 30.05.2018Uchwa豉 Nr 58 - w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych psychologia stosowana w bezpiecze雟twie narodowym  na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 59 30.05.2018Uchwa豉 Nr 59 - w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku iberoznawstwo.
 60 30.05.2018
Uchwa豉 Nr 60 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku iberoznawstwo.
 61 30.05.2018Uchwa豉 Nr 61 - w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuki studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym  na kierunku muzyka w przestrzeni publicznej.
 62 30.05.2018Uchwa豉 Nr 62 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku muzyka w przestrzeni publicznej.
 63 30.05.2018Uchwa豉 Nr 63 - w sprawie zmiany  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych bezpiecze雟two wewn皻rzne na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 64 30.05.2018Uchwa豉 Nr 64 - w sprawie okre郵enia  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych psychologia stosowana w bezpiecze雟twie narodowym na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 65 30.05.2018Uchwa豉 Nr 65 - w sprawie okre郵enia  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych lokalna polityka senioralna na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 66 30.05.2018Uchwa豉 Nr 66 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku iberoznawstwo.
 67 30.05.2018Uchwa豉 Nr 67 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku muzyka w przestrzeni publicznej.
 68 30.05.2018Uchwa豉 Nr 68 - w sprawie okre郵enia  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych wychowanie fizyczne na Wydziale Pedagogicznym.
 69 30.05.2018Uchwa豉 Nr 69 - w sprawie okre郵enia  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych nauczanie fizyki w  szkole ponadpodstawowej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 70 30.05.2018Uchwa豉 Nr 70 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii Wydzia逝 Matematyczno - Przyrodniczego AJD.
 71 06.06.2018Uchwa豉 Nr 71 - w sprawie nadania tytu逝 doktora honoris causa prof. dr hab. Stanis豉wowi Gajdzie.
 72 06.06.2018Uchwa豉 Nr 72 - w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów uko鎍zenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz dyplomów uko鎍zenia studiów pierwszego i drugiego stopnia z wyró積ieniem  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 73 06.06.2018Uchwa豉 Nr 73 - w sprawie: zatwierdzenia uczelnianego wzoru 鈍iadectwa uko鎍zenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 74 27.06.2018Uchwa豉 Nr 74 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2017
 75 27.06.2018Uchwa豉 Nr 75 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania  planu rzeczowo-finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017
 76 27.06.2018Uchwa豉 Nr 76 - w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 201.
 77 27.06.2018Uchwa豉 Nr 77 - w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu wydawniczego Wydawnictwa UJD w Cz瘰tochowie na rok 2018.
 78 27.06.2018Uchwa豉 Nr 78 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 79 27.06.2018Uchwa豉 Nr 79 - w sprawie zatwierdzenia wzoru Legitymacji Instruktora w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 80 27.06.2018Uchwa豉 Nr 80 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia dla kierunku 玆WIENIE CZΜWIEKA I DIETETYKA w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2018/2019.
 81 27.06.2018Uchwa豉 Nr 81 - w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku j瞛yk niemiecki w obrocie gospodarczym (kszta販enie od podstaw).
 82 27.06.2018Uchwa豉 Nr 82 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych dualnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku j瞛yk niemiecki w obrocie gospodarczym (kszta販enie od podstaw)
 83 27.06.2018Uchwa豉 Nr 83 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów dualnych o profilu praktycznym, stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku J佖YK NIEMIECKI W OBROCIE GOSPODARCZYM (kszta販enie od podstaw) w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2018/2019.
 84 27.06.2018Uchwa豉 Nr 84 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów dualnych o profilu praktycznym, stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku J佖YK NIEMIECKI W OBROCIE GOSPODARCZYM (kszta販enie od podstaw) w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2019/2020.
 85 27.06.2018Uchwa豉 Nr 85 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych zarz康zanie jednostkami publicznymi  na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 86 27.06.2018Uchwa豉 Nr 86 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku j瞛yk niemiecki w obrocie gospodarczym (kszta販enie od podstaw).
 87 27.06.2018Uchwa豉 Nr 87 - w sprawie okre郵enia  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych zarz康zanie jednostkami publicznymi na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 88 27.06.2018Uchwa豉 Nr 88 - w sprawie zmiany  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych administracja publiczna na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 89 27.06.2018Uchwa豉 Nr 89 - w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2018/2019.
 90 27.06.2018Uchwa豉 Nr 90 - w sprawie uchylenia Uchwa造 nr 198/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia na kierunku grafika.
 91 27.06.2018Uchwa豉 Nr 91 - w sprawie uchylenia Uchwa造 nr 199/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia na kierunku grafika.
 92 27.06.2018Uchwa豉 Nr 92 - w sprawie uchylenia Uchwa造 nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie nadania uprawnienia Wydzia這wi Sztuki do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 93 27.06.2018Uchwa豉 Nr 93 - w sprawie uchylenia Uchwa造 nr 21/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 94 27.06.2018Uchwa豉 Nr 94 - w sprawie uchylenia Uchwa造 nr 17/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie nadania uprawnienia Wydzia這wi Sztuki do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 95 27.06.2018Uchwa豉 Nr 95 - w sprawie uchylenia Uchwa造 nr 22/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 96 27.06.2018
Uchwa豉 Nr 96 - w sprawie uchylenia Uchwa造 nr 35/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuki studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 97 27.06.2018Uchwa豉 Nr 97 - w sprawie uchylenia Uchwa造 nr 38/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 98 27.06.2018Uchwa豉 98 - w sprawie uchylenia Uchwa造 nr 36/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuki studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 99 27.06.2018Uchwa豉 Nr 99 - w sprawie uchylenia Uchwa造 nr 39/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku grafika.
 100 27.06.2018Uchwa豉 Nr 100 - w sprawie  nadania godno軼i honorowego profesora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 101 27.06.2018Uchwa豉 Nr 101 - w sprawie zmiany sk豉du sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2016-2020.
 102 11.07.2018
Uchwa豉 Nr 102 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2018/2019.
 103 11.07.2018Uchwa豉 Nr 103 - w sprawie zmiany w sk豉dzie sta貫j, Senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2016-2020 powo豉nej uchwa陰 nr 88/2016 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w  Cz瘰tochowie z dnia 28 wrze郾ia 2016r.
 104 11.07.2018Uchwa豉 Nr 104 - dotycz帷a zmiany Uchwa造 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie nr 75/2018 z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania  planu rzeczowo-finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2017.
 105 12.09.2018Uchwa豉 Nr 105 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego stopnia dla kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2018/2019.
 106 26.09.2018Uchwa豉 Nr 106 - w sprawie przyj璚ia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia w roku akademickim 2017/2018.
 107 26.09.2018
Uchwa豉 Nr 107 - w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zatwierdzonego Uchwa陰 Senatu Nr 76/2018 z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego.
 108 26.09.2018Uchwa豉 Nr 108 - w sprawie przyj璚ia misji  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie. 
 109 26.09.2018Uchwa豉 Nr 109 -  w sprawie przyj璚ia  strategii  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 110 26.09.2018Uchwa豉 Nr 110 - w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu wydawniczego Wydawnictwa UJD  w Cz瘰tochowie na rok 2018.
 111 26.09.2018Uchwa豉 Nr 111 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych nauczanie chemii w szkole podstawowej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 112 26.09.2018Uchwa豉 Nr 112 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepe軟osprawno軼i intelektualn na Wydziale Pedagogicznym.
 113 26.09.2018Uchwa豉 Nr 113 - utworzenia studiów podyplomowych pedagogika ta鎍a na Wydziale Pedagogicznym.
 114 26.09.2018Uchwa豉 Nr 114 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepe軟osprawno軼i intelektualn na Wydziale Pedagogicznym.
 115 26.09.2018Uchwa豉 Nr 115 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych nauczanie chemii w  szkole podstawowej  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 116 26.09.2018Uchwa豉 Nr 116 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych pedagogika ta鎍a na Wydziale Pedagogicznym.
 117 26.09.2018Uchwa豉 Nr 117 - w sprawie powo豉nia dora幡ej Senackiej Komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie oraz dostosowania Uczelni do nowej ustawy  „Prawo o szkolnictwie wy窺zym i nauce".
 118 26.09.2018Uchwa豉 Nr 118 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie  Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii  WMP
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 119 26.09.2018Uchwa豉 Nr 119 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie  Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii  WMP Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 120 26.09.2018Uchwa豉 Nr 120 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie  Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii  WMP Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 121 26.09.2018
Uchwa豉 Nr 121 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie  Nauk Spo貫cznych  i Bezpiecze雟twa  WFH Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 122 24.10.2018Uchwa豉 Nr 122 - w sprawie zatwierdzenia Tematyki posiedze Senatu Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2018/2019.
 123 24.10.2018Uchwa豉 Nr 123 - w sprawie zmiany Uchwa造 Nr 117 /2018 w sprawie  powo豉nia dora幡ej Senackiej Komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie oraz dostosowania Uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wy窺zym i nauce".
 124 24.10.2018Uchwa豉 Nr 124 - w sprawie zmiany sk豉du sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów  na kadencj 2016-2020.
 125 24.10.2018Uchwa豉 Nr 125 - w sprawie zmiany sk豉du Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2016-2020.
 126 24.10.2018Uchwa豉 Nr 126 - w sprawie zmiany w sk豉dzie sta貫j, Senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2016-2020 powo豉nej uchwa陰 nr 88/2016 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w  Cz瘰tochowie z dnia 28 wrze郾ia 2016 r.
 127 24.10.2018Uchwa豉 Nr 127 - w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie oraz stwierdzenia jego zgodno軼i z ustaw Prawo o szkolnictwie wy窺zym i Statutem Uczelni.
 128 24.10.2018Uchwa豉 Nr 128 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie  Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii  WP Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 129 28.11.2018Uchwa豉 Nr 129 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej wniosku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauki spo貫czne w dyscyplinie nauki o bezpiecze雟twie.
 130 28.11.2018Uchwa豉 Nr 130 - w sprawie upowa積ienia  rektora do prowadzenia dzia豉 na rzecz uruchomienia  kierunku lekarskiego w Uniwersytecie.
 131 28.11.2018Uchwa豉 Nr 131 - w sprawie upowa積ienia  rektora do  prowadzenia dzia豉 na rzecz wsparcia Uniwersytetu przez w豉dze samorz康owe miasta i województwa.
 132 28.11.2018Uchwa豉 Nr 132 - w sprawie zmiany sk豉du Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2016-2020.
 133 28.11.2018Uchwa豉 Nr 133 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie  Historii WFH Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 134 19.12.2018Uchwa豉 Nr 134 - w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydawnictwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok 2019.
 135 19.12.2018Uchwa豉 Nr 135 - w sprawie prowizorium  bud瞠towego  na rok 2019.
 136 19.12.2019Uchwa豉 Nr 136 - w sprawie zatwierdzenia  korekty II planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zatwierdzonego Uchwa陰 Senatu nr 76/2018 z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego na rok 2018.
 137 19.12.2018Uchwa豉 Nr 137 - w sprawie warunków, trybu, terminów rozpocz璚ia i zako鎍zenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2019/2020

zmieniaj帷a

Uchwa喚 NR 53/2017 Senatu Akademii im Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2019/2020.

 138 19.12.2018Uchwa豉 Nr 138 - w sprawie zmiany zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego obowi您uj帷ych w latach 2019-2023 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie uregulowanych  Uchwa陰 NR 54/2017 Senatu Akademii im Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego obowi您uj帷ych w latach 2018-2021 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 139 19.12.2018Uchwa豉 Nr 139 - w sprawie wyra瞠nia zgody na wykonywanie przez Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  prof. dr hab. Ann Wypych - Gawro雟k dodatkowych zaj耩 zarobkowych w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i naukowo - badawczej oraz popularyzowania nauki  i  wiedzy.


data publikacji: 25.01.2018 r.
data ostatniej modyfikacji: 07.02.2019 r.
opracowa(a): Biuro Rektora