Aktualnie stron przegl康a
1 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2007

  UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2007


 Lp. 
 Data 
 Temat uchwa造
  1. 31.01.2007r. 
Uchwa豉 1/2007 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Spo貫cznych
  2. 31.01.2007r.Uchwa豉 2/2007 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki
  3.
 31.01.2007r.Uchwa豉 3/2007 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Komisji ds. bud瞠tu i finansów
  4.
 31.01.2007r.Uchwa豉 4/2007 - w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2007/2008 II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Biotechnologia specjalno軼i: Biotechnologia 鈔odowiska, biotechnologia leków
  5.
 31.01.2007r.Uchwa豉 5/2007 - w sprawie wyra瞠nia zgody na realizacj inwestycji budowlanych
  6.
 31.01.2007r.Uchwa豉 6/2007 - w sprawie uruchomienia w Instytucie Plastyki trzy semestralnych Studiów podyplomowych „Terapia pedagogiczna z arteterapi" od semestru letniego w roku akademickim 2006/2007
  7.
 31.01.2007r.Uchwa豉 7/2007 - w sprawie zatwierdzenia ankiety do okresowej oceny nauczycieli akademickich w AJD w Cz瘰tochowie
  8.
 31.01.2007r.Uchwa豉 8/2007 - w sprawie zawieszenia uchwa造 Senatu AJD w Cz瘰tochowie Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia samofinansowania wydziaów oraz ustalenia zasad gospodarki finansowej Uczelni z wy陰czeniem § 2
  9.
 31.01.2007r.Uchwa豉 9/2007 - w sprawie rekrutacji w roku akademickim 2007/2008 na II stopie studiów Filologia Polska i Pedagogika studia stacjonarne i niestacjonarne
 10. 31.01.2007r.Uchwa豉 10/2007 - w sprawie wprowadzenia dla pierwszych lat studiów I i II stopnia nowych planów przej軼iowych od semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 11. 31.01.2007r.Uchwa豉 11/2007 - w sprawie korekty planu studiów stacjonarnych od semestru letniego w roku akademickim 2006/2007 na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzyczne oraz na kierunku Instrumentalistyka
 12. 31.01.2007r.Uchwa豉 12/2007 - w sprawie korekty planu studiów stacjonarnych od semestru letniego w roku akademickim 2006/2007 na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 13. 31.01.2007r.Uchwa豉 13/2007 - w sprawie przekszta販enia jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na studia dwustopniowe (I stopnia i II stopnia) od roku akademickiego 2007/2008
 14. 28.02.2007r.Uchwa豉 14/2007 - w sprawie powo豉nia Przewodnicz帷ego Komisji ds. bud瞠tu i finansów
 15. 28.02.2007r.Uchwa豉 15/2007 - w sprawie przyznania w roku 2007 鈔odków na dzia豉lno嗆 dydaktyczn na poszczególne jednostki Uczelni
 16. 28.02.2007r.Uchwa豉 16/2007 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Komisji ds. bud瞠tu i finansów
 17. 28.02.2007r.Uchwa豉 17/2007 - w sprawie zmiany w za陰czniku do Uchwa造 Senatu AJD Nr 53/2006 z dnia 25 pa寮ziernika 2006 r. - Regulamin Studiów AJD w Cz瘰tochowie (dotyczy sprostowania oczywistej omy趾i)
 18. 28.02.2007r.Uchwa豉 18/2007 - w sprawie powo豉nia Przewodnicz帷ego Komisji ds. wydawnictw
 19. 28.02.2007r.Uchwa豉 19/2007 - w sprawie zatwierdzenia przedstawionego przez JM Rektora AJD „Sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2006"
 20. 25.04.2007r.Uchwa豉 20/2007 - w sprawie zmiany-korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2006
 21. 25.04.2007r.Uchwa豉 21/2007 - w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2006/2007
 22. 25.04.2007r.Uchwa豉 22/2007 - w sprawie poparcia uchwa造 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2007 r. dotycz帷ej tzw. ustawy lustracyjnej
 23. 25.04.2007r.Uchwa豉 23/2007 - w sprawie utworzenia Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie od roku akademickiego 2007/2008
 24. 25.04.2007r.Uchwa豉 24/2007 - w sprawie uruchomienia na kierunku fizyka studia stacjonarne I stopnia nowej specjalno軼i -Nanotechnologia - od roku akademickiego 2007/2008
 25. 25.04.2007r.Uchwa豉 25/2007 - w sprawie uruchomienia na kierunku fizyka studia stacjonarne I stopnia nowej specjalno軼i -Ekonofizyka - od roku akademickiego 2007/2008
 26. 25.04.2007r.Uchwa豉 26/2007 - w sprawie uruchomienia w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie 3-semestralnych studiów podyplomowych Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna od roku akademickiego 2007/2008 (dla O鈔odka Doskonalenia Nauczycieli „Nowator" w Sosnowcu)
 27. 25.04.2007r.Uchwa豉 27/2007 - w sprawie pracowników dotkni皻ych obni磬 wynagrodzenia b璠帷ych nauczycielami akademickimi (za陰cznik Nr IV Regulaminu Wynagradzania)
 28. 23.05.2007r.Uchwa豉 28/2007 - w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2007/2008 studiów in篡nierskich I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 29. 23.05.2007r.Uchwa豉 29/2007 - w sprawie zwi瘯szenia 鈔odków finansowych z dotacji bud瞠towej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego na dzia豉lno嗆 dydaktyczn przeznaczonych na studia dwuprzedmiotowe o 50% - wzrost wspó販zynnika kosztoch這nno軼i
 30. 23.05.2007r.Uchwa豉 30/2007 - w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2006 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2006
 31. 23.05.2007r.Uchwa豉 31/2007 - w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego na rok 2007
 32. 23.05.2007r.Uchwa豉 32/2007 - w sprawie przyj璚ia Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009
 33. 27.06.2007r.Uchwa豉 33/2007 - w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2008/2009 II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Biotechnologia specjalno軼i:
- Biotechnologia 鈔odowiska,
- Biotechnologia drobnoustrojów
 34. 27.06.2007r.Uchwa豉 34/2007 - w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2007/2008 na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka specjalno軼i:
- Grafika komputerowa i multimedialna (techniczne narz璠zia     tworzenia obrazu),
- Technologie internetowe
 35. 27.06.2007r.Uchwa豉 35/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzyczne od roku akademickiego 2007/2008
 36. 27.06.2007r.Uchwa豉 36/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych od roku akademickiego 2007/2008
 37. 27.06.2007r.Uchwa豉 37/2007 - w sprawie uruchomienia w Instytucie Muzyki 3-semstralnych studiów podyplomowych Prowadzenie zespoów muzyki rozrywkowej od roku akademickiego 2007/2008
 38. 27.06.2007r.Uchwa豉 38/2007 - w sprawie zatwierdzenia korekty zgodnej z projektami standardów nauczania w planie studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich dla roku II -V na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych od roku akademickiego 2007/2008
 39. 27.06.2007r.Uchwa豉 39/2007 - w sprawie zatwierdzenia korekty zgodnej z projektami standardów nauczania w planie studiów stacjonarnych I stopnia dla roku II -III na kierunku Malarstwo od roku akademickiego 2007/2008
 40 27.06.2007r.Uchwa豉 40/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Instrumentalistyka od roku akademickiego 2007/2008
 41. 27.06.2007r.Uchwa豉 41/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Grafika od roku akademickiego 2007/2008
 42. 27.06.2007r.Uchwa豉 42/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Malarstwo od roku akademickiego 2007/2008
 43. 27.06.2007r.Uchwa豉 43/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Ochrona 字odowiska dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 44. 27.06.2007r.Uchwa豉 44/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Chemia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 45. 27.06.2007r.Uchwa豉 45/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Biotechnologia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 46. 27.06.2007r.Uchwa豉 46/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Matematyka dla studiów stacjonarnych I stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 47. 27.06.2007r.Uchwa豉 47/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów dla naboru 2007/2008 na kierunku Informatyka dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
 48. 27.06.2007r.Uchwa豉 48/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów dla naboru 2007/2008 na kierunku Informatyka dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
 49. 27.06.2007r.Uchwa豉 49/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Fizyka dla studiów stacjonarnych I i II stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 50 27.06.2007r.Uchwa豉 50/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Pedagogika dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia od roku akademickiego 2007/2008
 51. 27.06.2007r.Uchwa豉 51/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Wychowanie Fizyczne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (3-letnie licencjackie) od roku akademickiego 2007/2008
 52. 27.06.2007r.Uchwa豉 52/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Filozofia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (3-letnie licencjackie) od roku akademickiego 2007/2008
 53. 27.06.2007r.Uchwa豉 53/2007 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i na kierunku Pedagogika: Nauczanie Pocz徠kowe i Wychowanie Przedszkolne na nazw Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna; Edukacja Elementarna z j瞛ykiem obcym na nazw Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna z j瞛ykiem obcym od roku akademickiego 2007/2008
 54. 27.06.2007r.Uchwa豉 54/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Filologia Polska dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 55. 27.06.2007r.Uchwa豉 55/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Administracja dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 56. 27.06.2007r.Uchwa豉 56/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Zarz康zanie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 57. 27.06.2007r.Uchwa豉 57/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Politologia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 58. 27.06.2007r.Uchwa豉 58/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Historia dla studiów stacjonarnych I i II stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 59. 27.06.2007r.Uchwa豉 59/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Historia dla studiów niestacjonarnych I i II stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 60 27.06.2007r.Uchwa豉 60/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Filologia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 61. 27.06.2007r.Uchwa豉 61/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z projektami standardów na kierunku Filologia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 62. 27.06.2007r.Uchwa豉 62/2007 - w sprawie zatwierdzenia korekty w planach studiów zgodnych z projektami standardów na kierunku Filologia Polska dla studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 63. 27.06.2007r.Uchwa豉 63/2007 - w sprawie zatwierdzenia korekty w planach studiów zgodnych z projektami standardów na kierunku Politologia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia obowi您uj帷ych od roku akademickiego 2007/2008
 64. 27.06.2007r.Uchwa豉 64/2007 - w sprawie uruchomienia dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Filologia Polska specjalno軼i Animacja kultury od roku akademickiego 2007/2008
 65. 27.06.2007r.Uchwa豉 65/2007 - w sprawie uruchomienia dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Filologia Polska specjalno軼i Edukacja kulturowa od roku akademickiego 2007/2008
 66. 27.06.2007r.Uchwa豉 66/2007 - w sprawie zmiany nazwy specjalizacji w ramach specjalno軼i Edukacja medialna na edukacja czytelnicza i medialna na kierunku Filologia Polska od roku akademickiego 2007/2008
 67. 27.06.2007r.Uchwa豉 67/2007 - w sprawie uruchomienia nowej specjalizacji translatoryka na kierunku filologia specjalno嗆 Filologia germa雟ka dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i zatwierdzenia planów od roku akademickiego 2007/2008
 68. 27.06.2007r.Uchwa豉 68/2007 - w sprawie uruchomienia w Instytucie Filologii Polskiej 3-semestralnych studiów podyplomowych Nauczanie j瞛yka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum i zatwierdzenia planów od roku akademickiego 2007/2008
 69. 27.06.2007r.Uchwa豉 69/2007 - w sprawie uruchomienia w Instytucie Filologii Polskiej 3-semestralnych studiów podyplomowych Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej i zatwierdzenia planów od roku akademickiego 2007/2008
 70 26.09.2007r.Uchwa豉 70/2007 - w sprawie realizacji inwestycji w zakresie modernizacji obiektu dydaktycznego AJD po這穎nego w Cz瘰tochowie przy ulicy Waszyngtona 4/8
 71. 26.09.2007r.Uchwa豉 71/2007 - w sprawie zmiany- korekty planu rzeczowo -finansowego na rok 2007
 72. 26.09.2007r.Uchwa豉 72/2007 - w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2007/2008 na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Ochrona 字odowiska specjalno軼i: - Analiza 鈔odowiskowa,
- Ekologiczne aspekty ochrony 鈔odowiska
 73. 26.09.2007r.Uchwa豉 73/2007 - w sprawie zg豉szania kandydatów na cz這nków Pa雟twowej Komisji Akredytacyjnej
 74. 26.09.2007r.Uchwa豉 74/2007 - w sprawie nadania godno軼i honorowego profesora AJD w Cz瘰tochowie prof. dr hab. Aleksandrowi G逝zman
 75. 26.09.2007r.Uchwa豉 75/2007 - w sprawie nadania godno軼i honorowego profesora AJD w Cz瘰tochowie prof. dr hab. Jurijowi Bielaiew
 76. 26.09.2007r.Uchwa豉 76/2007 - w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2007/2008 na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Chemia specjalno軼i:
- Chemia 篡wno軼i
- Chemia kosmetyków
 77. 26.09.2007r.Uchwa豉 77/2007 - w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2007/2008 na studiach II stopnia stacjonarnych specjalno軼i na kierunku Fizyka specjalizacja nauczycielska uwzgl璠niaj帷ej kszta販enie dwuprzedmiotowe:
-fizyka- przedmiot podstawowy
-technologia informacyjna- przedmiot dodatkowy
 78. 26.09.2007r.Uchwa豉 78/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowych planów zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami na kierunku Fizyka dla studiów stacjonarnych I stopnia od roku akademickiego 2007/2008 dla specjalno軼i: nauczanie przyrody
 79. 26.09.2007r.Uchwa豉 79/2007 - w sprawie zatwierdzenia planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Malarstwo dla nowoprzyj皻ych od roku akademickiego 2007/2008 - zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 80. 26.09.2007r.Uchwa豉 80/2007 - w sprawie zatwierdzenia planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Grafika dla nowoprzyj皻ych od roku akademickiego 2007/2008 - zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 81. 26.09.2007r.Uchwa豉 81/2007 - w sprawie zatwierdzenia korekty w planie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Malarstwo dla lat II-IV od roku akademickiego 2007/2008 - zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 82. 26.09.2007r.Uchwa豉 82/2007 - w sprawie zatwierdzenia planu studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych od roku akademickiego 2007/2008 - zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 83. 26.09.2007r.Uchwa豉 83/2007 - w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Filologia specjalno嗆 filologia angielska od roku akademickiego 2007/2008 - zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 84. 26.09.2007r.Uchwa豉 84/2007 - w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Filologia specjalno嗆 filologia angielska od roku akademickiego 2007/2008 - zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 85. 26.09.2007r.Uchwa豉 85/2007 - w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Filologia specjalno嗆 filologia germa雟ka od roku akademickiego 2007/2008 - zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 86. 26.09.2007r.Uchwa豉 86/2007 - w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Filologia specjalno嗆 filologia germa雟ka od roku akademickiego 2007/2008 - zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 87. 26.09.2007r.Uchwa豉 87/2007 - w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne ze zmiana punktacji ECTS od roku akademickiego 2007/2008 - zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 88. 26.09.2007rUchwa豉 88/2007 - w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Ii II stopnia na kierunku Pedagogika od roku akademickiego 2007/2008 - zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 89. 26.09.2007r.Uchwa豉 89/2007 - w sprawie zatwierdzenia korekty w planie studiów podyplomowych na kierunku Wychowanie Fizyczne od roku akademickiego 2007/2008
 90. 26.09.2007r.Uchwa豉 90/2007 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du komisji ds. Kadr, Koordynacji Bada Naukowych i Wspó逍racy z Zagranic
 91. 26.09.2007r.Uchwa豉 91/2007 - w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2007/2008
 92. 24.10.2007r.Uchwa豉 92/2007 - w sprawie zatwierdzenia wyboru bieg貫go rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2007 Akademii i. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 93. 24.10.2007r.Uchwa豉 93/2007 - w sprawie uruchomienia nowego kierunku Filozofia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk Spo貫cznych od roku akademickiego 2007/2008
 94. 24.10.2007r.Uchwa豉 94/2007 - w sprawie korekty planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2007
 95. 24.10.2007r.Uchwa豉 95/2007 - w sprawie zatwierdzenia nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Gównej Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 96. 24.10.2007r.Uchwa豉 96/2007 - w sprawie zatwierdzenia tematyki posiedze Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2007/2008
 97. 24.10.2007r.Uchwa豉 97/2007 - w sprawie przyj璚ia poprawek do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 98. 24.10.2007r.Uchwa豉 98/2007 - w sprawie realizacji inwestycji: Akademickiego Centrum Sportu i Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych
 99. 19.12.2007r.Uchwa豉 99/2007 - w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2008
100. 19.12.2007r.Uchwa豉 100/2007 - zmieniaj帷a Uchwa喚 Nr 26/2006 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie zasad pobierania op豉t za 鈍iadczone us逝gi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych op豉tData publikacji: 04.03.2009
Data modyfikacji: 04.03.2009
Opracowa(a): Jolanta Srokosz