Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Archiwum > Praca > Nauczyciele akademiccy

OGŁOSZENIA:


    Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko:
 • Adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej, Dyplomacji i Bezpieczeństwa.

    Wykaz wymaganych dokumentów (składanych w dwóch egzemplarzach):
 • podanie kandydata;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktora;
 • oświadczenie kandydata, że AJD jest jego podstawowym miejscem pracy;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenie o zgodzie na wliczenie do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
 • wskazana byłaby opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia (opiekuna naukowego);
 • warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania stopnia naukowego doktora;
Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36A pok. 9 do dnia 03.09.2009 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem - 03 września 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 16 września 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

                                                                                   Częstochowa, 16.07.2009r.

   


    Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:
 • Asystenta w Instytucie Nauk Politycznych w Zakładzie Teorii Polityki i Systemów Politycznych o specjalności: samorząd terytorialny i polityka regionalna.

    Wykaz wymaganych dokumentów (składanych w dwóch egzemplarzach):
 • podanie kandydata;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu;
 • oświadczenie kandydata, że AJD jest jego podstawowym miejscem pracy;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • wskazana byłaby opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia (opiekuna naukowego);
Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36A pok. 9 do dnia 03.09.2009 r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem - 03 września 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 16 września 2009 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

                                                                                   Częstochowa, 16.07.2009r.
    Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko:
 • Adiunkta w Instytucie Historii w Zakładzie Metodologii i Historii Historiografii o specjalności historia nowożytna Polski i powszechna, historia historiografii.
    Wykaz wymaganych dokumentów (składanych w dwóch egzemplarzach):
 • podanie kandydata;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktora;
 • oświadczenie kandydata, że AJD jest jego podstawowym miejscem pracy;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenie o zgodzie na wliczenie do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
 • wskazana byłaby opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia (opiekuna naukowego);
 • warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania stopnia naukowego doktora;
Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36A pok. 9 do dnia 03.09.2009 r.


Termin składania dokumentów upływa z dniem - 03 września 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 16 września 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 03.06.2009r.
    AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Wychowania Artystycznego w Instytucie Plastyki w Zakładzie Grafiki Warsztatowej w dziedzinie sztuki plastyczne w zakresie sztuki piękne - grafika.

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 110, tel. (034) 378-41-27,378-41-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia o pokryciu kosztów postępowania konkursowego w przypadku nie podjęcia pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 124 pkt 3-5 oraz art126 pkt2-4 art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w ciągu 3 lat od dnia mianowania na stanowisko profesora.
Termin składania dokumentów upływa z dniem - 31 sierpnia 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 30 września 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 08.07.2009r.
    AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Instytucie Chemii i Ochrony Środowiska w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie chemii organicznej.

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • posiadają tytuł naukowy profesora;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 110, tel. (034) 378-41-27,378-41-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia o pokryciu kosztów postępowania konkursowego w przypadku nie podjęcia pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 124 pkt 3-5 oraz art126 pkt2-4 art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w ciągu 3 lat od dnia mianowania na stanowisko profesora.
Termin składania dokumentów upływa z dniem - 31 lipca 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 30 września 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 30.06.2009r.
    AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Pedagogicznym w Instytucie Pedagogiki w dziedzinie nauk humanistycznych zakresie pedagogiki.

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 110, tel. (034) 378-41-27,378-41-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia o pokryciu kosztów postępowania konkursowego w przypadku nie podjęcia pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 124 pkt 3-5 oraz art126 pkt2-4 art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w ciągu 3 lat od dnia mianowania na stanowisko profesora.
Termin składania dokumentów upływa z dniem - 31 sierpnia 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 30 września 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 22.06.2009r.
    AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Pedagogicznym w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej w Instytucie Pedagogiki w dziedzinie nauk humanistycznych zakresie pedagogika, praca socjalna.

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 110, tel. (034) 378-41-27,378-41-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia o pokryciu kosztów postępowania konkursowego w przypadku nie podjęcia pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 124 pkt 3-5 oraz art126 pkt2-4 art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w ciągu 3 lat od dnia mianowania na stanowisko profesora.
Termin składania dokumentów upływa z dniem - 31 sierpnia 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 30 września 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 22.06.2009r.

    AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Instytucie Filologii Polskiej o specjalności Historia literatury polskiej XIX wieku.

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 110, tel. (034) 378-41-27,378-41-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia o pokryciu kosztów postępowania konkursowego w przypadku nie podjęcia pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 124 pkt 3-5 oraz art126 pkt2-4 art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w ciągu 3 lat od dnia mianowania na stanowisko profesora.
Termin składania dokumentów upływa z dniem - 20 lipca 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 30 września 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 18.06.2009r.

    AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Zakładzie Historii XIX wieku w Instytucie Historii o specjalności Historia powszechna i Polski XIX wieku.

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 110, tel. (034) 378-41-27,378-41-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia o pokryciu kosztów postępowania konkursowego w przypadku nie podjęcia pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 124 pkt 3-5 oraz art126 pkt2-4 art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w ciągu 3 lat od dnia mianowania na stanowisko profesora.
Termin składania dokumentów upływa z dniem - 20 lipca 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 30 września 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 18.06.2009r.
    AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Zakładzie Badań Interkulturowych w Instytucie Filologii Obcych w dziedzinie nauk humanistycznych zakresie historii filozofii.

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 110, tel. (034) 378-41-27,378-41-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia o pokryciu kosztów postępowania konkursowego w przypadku nie podjęcia pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 124 pkt 3-5 oraz art126 pkt2-4 art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w ciągu 3 lat od dnia mianowania na stanowisko profesora.
Termin składania dokumentów upływa z dniem - 20 lipca 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 30 września 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 18.06.2009r.
    AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Pedagogicznym w Instytucie Kultury Fizycznej w Zakładzie Nauk Biologicznych i Medycznych w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ze zm.;
 • posiadają tytuł naukowy profesora;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Rektora AJD w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 110, tel. (034) 378-41-27,378-41-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia o pokryciu kosztów postępowania konkursowego w przypadku nie podjęcia pracy w AJD lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 124 pkt 3-5 oraz art126 pkt2-4 art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w ciągu 3 lat od dnia mianowania na stanowisko profesora.
Termin składania dokumentów upływa z dniem - 24 maja 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 24 czerwca 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 24.04.2009r.
    AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w Instytucie Fizyki w dziedzinie nauk fizycznych w zakresie fizyki (fizyki ciała stałego).

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 110, tel. (034) 378-41-27,378-41-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia o pokryciu kosztów postępowania konkursowego w przypadku nie podjęcia pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 124 pkt 3-5 oraz art126 pkt2-4 art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w ciągu 3 lat od dnia mianowania na stanowisko profesora.
Termin składania dokumentów upływa z dniem - 30 czerwca 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 30 września 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 17.04.2009r.    AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Pedagogicznym w Zakładzie Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu Instytutu Kultury Fizycznej w zakresie nauk kultury fizycznej.

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 110, tel. (034) 378-41-27,378-41-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia o pokryciu kosztów postępowania konkursowego w przypadku nie podjęcia pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 124 pkt 3-5 oraz art126 pkt2-4 art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w ciągu 3 lat od dnia mianowania na stanowisko profesora.
Termin składania dokumentów upływa z dniem - 22 maja 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 24 czerwca 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 17.04.2009r.    AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Pedagogicznym w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej Instytutu Kultury Fizycznej w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego.

    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
    Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 110, tel. (034) 378-41-27,378-41-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
 • informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • oświadczenia o pokryciu kosztów postępowania konkursowego w przypadku nie podjęcia pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 124 pkt 3-5 oraz art126 pkt2-4 art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w ciągu 3 lat od dnia mianowania na stanowisko profesora.
Termin składania dokumentów upływa z dniem - 30 kwietnia 2009 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 27 maja 2009 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
                                                           
                        Częstochowa, 18.03.2009r.