Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Ogłoszenia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
Oferty prosimy składać do 24 października 2017 r.


Dane kontaktowe:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
Kwestor mgr Joanna Parkitna
tel. 34/378-41-80OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO KONKURSU nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217 t.j., zwana dalej ustawą), jako wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. ustawy.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


[szczegóły ogłoszenia]     [oferta dla partnera]


data publikacji 31.08.2017
opracował (a) Biuro Projektów EuropejskichAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pocztowych  według załączonego przedmiotu zamówienia.
Oferty należy złożyć zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączonym formularzem.
Umowa będzie zawarta  na okres 12 miesięcy.
Oferty należy składać na adres r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej, pokój 32 w budynku AJD przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie do dnia 26.05.2017r do godziny 15.00.

Załącznik:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  wraz z formularzem.

[formularz]     [opis przedmiotu zamówienia]     [odpowiedzi na pytania]


W postępowaniu na świadczenie usług pocztowych wpłynęła jedna oferta złożona przez Pocztę Polską SA, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

W/w oferta została wybrana.Data publikacji:15.05.2017
Data  modyfikacji:  29.05.2017
Opracował(a): Kancelaria ogólna


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Oferty prosimy składać do 4 listopada 2016 r.


Dane kontaktowe:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
Kwestor mgr Maja Zając
tel. 34/378-41-80

Data publikacji:25.05.2016


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na:

przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej Pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (PKZP) działającej przy Akademii za lata 2011 i 2012.


Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej, pok. 32 do dnia 04.08.2016 r.
W przypadku pytań informacji udziela Maja Zając – Kwestor AJD,nr tel. 34/3784180
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pocztowych według załączonego przedmiotu zamówienia.

Oferty należy złożyć zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączonym formularzem.
Umowa będzie zawarta  na okres 12 miesięcy.
Oferty należy składać na adres r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej, pokój 32 w budynku AJD przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie do dnia 7 czerwca 2016 r.

Dr hab., inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD
Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Załącznik:
1. Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych wraz z formularzem

UWAGA! termin składania ofert został przesunięty do dnia 9 czerwca 2016r. do godziny 15.00

1. wyjaśnienia 6.06.2016
2. zmiany w opisie przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych 2016 - 6.06.2016
3. formularz do opisu przedmiotu zamówienia 6.06.2016

Data publikacji:25.05.2016
Data zmiany: 06.06.2016
Opracował(a): Kancelaria ogólna