Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Ogłoszenia > Archiwum

OGŁOSZENIAAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
Oferty prosimy składać do 6 listopada 2015 r.

Dane kontaktowe:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
Kwestor mgr Maja Zając
tel. 34/378-41-80Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do składania ofert na
prowadzenie audytu wewnętrznego w Akademii zgodnie z art. 272 ustawy o finansach publicznych w okresie od 1.01.2015 r do 31.12.2018 r.

Oferty należy składać do dnia 05 grudnia 2014 r. na adres :

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8

lub


Oferent powinien posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z art.286 ustawy o finansach publicznych .

Szczegółowych informacji udziela Kanclerz tel.601626547

Wzór umowy czytaj...

UWAGA:  dodatkowa informacja
 
Wzór oferty w załączeniu.
Oferta ma charakter  przykładowy nie jest to formularz obligatoryjny.
Oferent powinien podać cenę usługi za cały okres trwania umowy oraz w rozbiciu na okresy miesięczne.
Oferent powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu wymagań o których mowa w art. 286. ustawy prawo o finansach publicznych.

Formularz oferty pobierz

Wynik wyboru czytaj...

data publikacji 28.11.2014
zmiana 11.12.2014
opublikowało: Biuro RektoraAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.


Dane kontaktowe:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
Kwestor mgr Maja Zając
tel. 34/378-41-80


data publikacji 15.10.2014
sporządził: Kwestor AJD


Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


czytaj więcej...

Wynik wyboru czytaj...

data publikacji 17.04.2014
zmiana:  30.04.2014
opublikowało: Biuro Rektora
sporządził: Kanclerz AJD


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2013 rok.


Dane kontaktowe:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. 34/378-41-80

data publikacji 29.10.2013
opracowała: Kwestor AJD


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Akademii.

Określenie warunków i zakresu zamówienia:
Osoba wykonująca obsługę prawną powinna być członkiem prawniczego samorządu zawodowego i być wpisana na listę wykonujących zawód prawniczy bez żadnych ograniczeń.
Wymagane jest doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych.
Do wykonywania usług prawniczych dla Akademii Wykonawca skieruje osobę/ y/ posiadającą/e/ wyższe wykształcenie prawnicze, uprawnienia radcy prawnego lub adwokata,
posiadającą/e/ staż pracy minimum dwa lata jako radca prawny lub adwokat

Czas trwania zamówienia : od 1.05.2013 r do 30.04.2014 r.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Akademii usługi polegające na:
- prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej Akademii w zakresie określonym umową,
- udzielanie bieżących konsultacji, porad prawnych oraz interpretowanie obowiązujących  przepisów prawnych,
- opiniowanie oraz sporządzanie projektów dokumentów , których wydawanie leży w zakresie działania Akademii,
- opiniowanie umów, aneksów do umów oraz innych dokumentów na zlecenie jednostek organizacyjnych Akademii,
- opracowanie projektów umów nietypowych,
- sporządzanie opinii prawnych,
- reprezentowanie Akademii wobec podmiotów trzecich na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w tym zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi,
opiniowanie, pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami wewnętrznych aktów prawnych.

czytaj więcej...

Wynik wyboru czytaj...

data publikacji: 04.04.2013 r.
opracowało -Biuro Rektora


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ AKADEMII

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

zaprasza do składania ofert 

na obsługę prawną Akademii.


Oferty należy składać na adres :

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok.507 lub e-mail kanclerz@ajd.czest.pl w terminie do dnia 18 kwietnia 2012r.

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela Kanclerz Akademii  tel.  601626547.


Wynik wyboru czytaj...Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

zaprasza do składania ofert

na prowadzenie audytu wewnętrznego w Akademii

zgodnie z art. 272 ustawy o finansach publicznych
w okresie od 1.03.2012 r do 31.12.2014 r

Oferty należy składać do dnia  14 lutego 2012 r

na adres :
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8 lub email: kanclerz@ajd.czest.pl

Oferent powinien posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego 
zgodnie z art.286 ustawy o finansach publicznych .

Szczegółowych informacji  udziela Kanclerz tel.601626547


data publikacji 01.02.2012
opracował(a): Kanclerz AJD

Wynik wyboru czytaj...OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), jako Wnioskodawca w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, ogłasza otwarty nabór na Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu innowacyjnego pn. "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w innowacyjnym sposobie przekazywania wiedzy Uczelni poprzez w pełni dostępną multimedialną platformę informacyjną", zgodnie z dokumentacją konkursową konkursu zamkniętego nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.


czytaj więcej...
data publikacji 18.01.2012
opracował (a) Biuro Projektów Europejskich"W ogłoszeniu z dnia 18.01.2012 r. o otwartym naborze partnera zamieszczonym przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie pojawiła się oczywista omyłka pisarska w terminie składania ofert:
Było: 13 lutego 2011 r., a powinno być: "13 lutego 2012 r."

 
zmiana: 26.01.2012
Marta Sidyk
Biuro Projektów Europejskich
AJD w Częstochowie


Rozstrzygnięcie otwartego naboru partnera czytaj...

                                                                                zamieszczono :14.02.2012 r.
                                                                                opracowało:
                                                                                Biuro Projektów Europejskich