Aktualnie stron przegl康a
1 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2012
UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2012
 l.p. data
Temat Uchwa造
 1. 25.01.2012
Uchwa豉 1/2012 - w sprawie Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 2. 25.01.2012
Uchwa豉 2/2102 - w sprawie przyj璚ia strategii Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 3. 25.01.2012Uchwa豉 3/2012 - w sprawie wytycznych do projektowania programów kszta販enia na danym wydziale, na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kszta販enia na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 4. 25.01.2012Uchwa豉 4/2012 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 5. 25.01.2012
Uchwa豉 5/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 56/2008 z dnia 24 wrze郾ia 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2008-2012
 6. 25.01.2012Uchwa豉 6/2012 - w sprawie korekty Nr III planu rzeczowo-finansowego na rok 2011
 7. 25.01.2012
Uchwa豉 7/2012 -w sprawie utworzenia specjalno軼i Biologia 字odowiskowa na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Biologia
 8. 29.02.2012Uchwa豉 8/2012 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot.prowadzenia kursów j瞛yka polskiego przez Letni Szko喚 J瞛yka i Kultury Polskiej Silva Rerum Polonarum Czenstochoviae
 9. 29.02.2012Uchwa豉 9/2012 - w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencj 2012-2016
 10. 29.02.2012Uchwa豉 10/2012 - w sprawie realizacji zadania „Utworzenie i wyposa瞠nie laboratorium bada eksperymentalnych Biofeedback w budynku Akademii im. Jana D逝gosza przy ul. Armii Krajowej 13/15 w Cz瘰tochowie”
 11. 29.02.2012Uchwa豉 11/2012 - w sprawie harmonogramu przeprowadzenia dodatkowej okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 12. 29.02.2012Uchwa豉 12/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym - kierunek fizjoterapia
 13. 29.02.2012Uchwa豉 13/2012 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Fizjoterapia
 14. 29.02.2012Uchwa豉 14/2012 - w sprawie powo豉nia recenzentów w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa
 15. 29.02.2012Uchwa豉 15/2012 - w sprawie powo豉nia promotora (laudatora) w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa
 16. 29.02.2012
Uchwa豉 16/2012 - w sprawie realizacji inwestycji – zadanie „Przebudowa systemu sieci telekomunikacyjnej w budynkach dydaktycznych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie”
 17. 29.02.2012Uchwa豉 17/2012 - w sprawie realizacji inwestycji – zadanie „Przebudowa auli Wydzia逝 Pedagogicznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie”
 18. 29.02.2012Uchwa豉 18/2012 - w sprawie realizacji inwestycji – zadanie „Termorenowacja budynku i dostosowanie do wymogów bezpiecze雟twa po瘸rowego Domu Studenta Skrzat Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie, ul. D帳rowskiego 76/78”
 19. 28.03.2012Uchwa豉 19/2012 - w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013
 20. 28.03.2012Uchwa豉 20/2012 - w sprawie ustanowienia przesy逝 dla urz康ze elektroenergetycznych znajduj帷ych si na dzia趾ach b璠帷ych w豉sno軼i Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rzecz TAURON- u DYSTRYBUCJI S.A. Oddzia Cz瘰tochowa
 21.28.03.2012
Uchwa豉 21/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚  nr 3/2012 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie Wytycznych do projektowania programów kszta販enia na danym wydziale, na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kszta販enia na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 22.28.03.2012
Uchwa豉 22/2012 - w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Oceniaj帷ej
 23.28.03.2012
Uchwa豉 23/2012 - w sprawie Komisji Oceniaj帷ej w Bibliotece
 24.28.03.2012
Uchwa豉 24/2012 - w sprawie Komisji Oceniaj帷ej Nauczycieli Jednostek Mi璠zywydzia這wych
 25.28.03.2012
Uchwa豉 25/2012 - w sprawie Uczelnianej Odwo豉wczej Komisji Oceniaj帷ej
 26. 04.04.2012Uchwa豉 26/2012 - w sprawie  stwierdzenia zgodno軼i   Regulaminu Samorz康u Studenckiego  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie    z ustaw Prawo o szkolnictwie wy窺zym i Statutem Uczelni
 27.04.04.2012
Uchwa豉 27/2012 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego na kadencj  2012-2016
 28.04.04.2012
Uchwa豉 28/2012 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kszta販enia  na kadencj 2008-2012
 29.25.04.2012Uchwa豉 29/2012 - w sprawie  nadania godno軼i honorowego profesora Akademii im . Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 30.25.04.2012
Uchwa豉 30/2012 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 31.25.04.2012
Uchwa豉 31/2012 - w sprawie zatwierdzenia  Regulaminu Studiów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 32.23.05.2012
Uchwa豉 32/2012 - w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana D逝gosza  w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2013/2014
 33.23.05.2012
Uchwa豉 33/2012 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2011
 34.23.05.2012Uchwa豉 34/2012 - w sprawie uchwalenia planu rzeczowo -  finansowego na rok 2012
 35.23.05.2012
Uchwa豉 35/2012 - w sprawie zasad restrukturyzacji zatrudnienia  nauczycieli akademickich
 36.23.05.2012
Uchwa豉 36/2012 - w sprawie nadania tytu逝 doktora honoris causa  prof. dr hab. Jerzemu Strzelczykowi
 37.23.05.2012
Uchwa豉 37/2012 - w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) trzeciego stopnia w Akademii im. Jana D逝gosza  w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2013/2014
 38.23.05.2012
Uchwa豉 38/2012 - zmieniaj帷a uchwa豉 Nr 57/2011 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie dnia 25 maja 2011 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2012/2013
 39.23.05.2012
Uchwa豉 39/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 nr 3/2012 Senatu AJD z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wytycznych do projektowania programów kszta販enia na danym wydziale, na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kszta販enia na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 40.23.05.2012
Uchwa豉 40/2012 - w sprawie ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku filologia
 41.23.05.2012
Uchwa豉 41/2012 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i: dziennikarstwo; komunikacja kulturowa i media na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  na kierunku filologia polska na Wydziale Filologiczno - Historycznym
 42.23.05.2012
Uchwa豉 42/2012 - w sprawie uruchomienia  studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Filologia o specjalno軼iach filologia angielska i filologia germa雟ka   
na Wydziale Filologiczno - Historycznym
 43. 23.05.2012Uchwa豉 43/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku filologia o specjalno軼iach: filologia angielska i filologia germa雟ka studia pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 44. 23.05.2012Uchwa豉 44/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku filologia polska studia pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 45. 23.05.2012Uchwa豉 45/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku historia studia pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 46.23.05.2012
Uchwa豉 46/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie historia na studiach  trzeciego stopnia  na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 47.23.05.2012Uchwa豉 47/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie literaturoznawstwo na studiach  trzeciego stopnia  na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 48.23.05.2012
Uchwa豉 48/2012 - w sprawie ustalenia limitu przyj耩 na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 49.27.06.2012
Uchwa豉 49/2012 - w sprawie w陰czenia  Centrum J瞛yków Europejskich - Nauczycielskiego Kolegium J瞛yków Obcych
w Cz瘰tochowie  w struktury organizacyjne Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 50.27.06.2012
Uchwa豉 50/2012 -  w sprawie pkre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek Politologia
 51.27.06.2012
Uchwa豉 51/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek fizyka
 52.27.06.2012
Uchwa豉 52/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek biologia
 53.27.06.2012
Uchwa豉 53/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek biotechnologia
 54.27.06.2012Uchwa豉 54/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek Chemia
 55.27.06.2012
Uchwa豉 55/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek ochrona 鈔odowiska
 56.27.06.2012
Uchwa豉 56/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek in篡nieria bezpiecze雟twa
 57. 27.06.2012Uchwa豉 57/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek edukacja techniczno-informatyczna
 58.27.06.2012
Uchwa豉 58/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek informatyka
 59.27.06.2012
Uchwa豉 59/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek matematyka
 60. 27.06.2012Uchwa豉 60/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego  stopnia  o profilu ogólnoakademickim - kierunek administracja
 61. 27.06.2012Uchwa豉 61/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek filozofia
 62. 27.06.2012Uchwa豉 62/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek zarz康zanie
 63. 27.06.2012Uchwa豉 63/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek pedagogika
 64.27.06.2012
Uchwa豉 64/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek pedagogika specjalno軼i: doradztwo zawodowe i przedsi瑿iorczo嗆 oraz doradztwo zawodowe i personalne
 65.27.06.2012
Uchwa豉 65/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek pedagogika specjalno嗆: pedagogika opieku鎍zo-resocjalizacyjna
 66. 27.06.2012Uchwa豉 66/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek pedagogika specjalno嗆: pedagogika spo貫czna i terapia pedagogiczna
 67.27.06.2012
Uchwa豉 67/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek pedagogika specjalno嗆: pedagogika osób z niepe軟osprawno軼i intelektualn
 68.27.06.2012
Uchwa豉 68/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek pedagogika specjalno嗆: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 69.27.06.2012
Uchwa豉 69/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia nastudiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek  praca socjalna
 70.27.06.2012
Uchwa豉 70/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - turystyka i rekreacja
 71.27.06.2012
Uchwa豉 71/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek wychowanie fizyczne
 72.27.06.2012
Uchwa豉 72/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych
 73.27.06.2012
Uchwa豉 73/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 74.27.06.2013
Uchwa豉 74/2012 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek grafika
 75. 27.06.2012Uchwa豉 75/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia nastudiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek malarstwo
 76. 27.06.2012Uchwa豉 76/2012 - w sprawie zatwierdzenia aneksu nr I do planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2012
 77. 27.06.2012Uchwa豉 77/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 48/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dn. 23.05.2012r. w sprawie ustalenia limitu przyj耩 na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 78. 27.06.2012Uchwa豉 78/2012 - w sprawie utworzenia specjalno軼i: przedsi瑿iorczo嗆 i rozwój w豉snego przedsi瑿iorstwa; zarz康zanie potencja貫m ludzkim-na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku zarz康zanie na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 79. 27.06.2012Uchwa豉 79/2012 - w sprawie utworzenia specjalno軼i: praca z rodzin; poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepe軟osprawno軼i oraz przewlekle chorych - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku praca socjalna na Wydziale Pedagogicznym
 80. 27.06.2012Uchwa豉 80/2012 -  w sprawie utworzenia specjalno軼i: odnowa psychosomatyczna; instruktor rekreacji ruchowej; obs逝ga ruchu turystycznego -na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Pedagogicznym
 81. 27.06.2012Uchwa豉 81/2012 - w sprawie utworzenia specjalno軼i instruktorskiej -na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Pedagogicznym
 82. 27.06.2012
Uchwa豉 82/2012 - w sprawie utworzenia specjalno軼i trenerskiej- na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Pedagogicznym
 83. 27.06.2012
Uchwa豉 83/2012 - w sprawie wytycznych dotycz帷ych projektowania i uchwalania programów kszta販enia dla studiów podyplomowych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 84. 27.06.2012Uchwa豉 84/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 53/ 2007 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i na kierunku pedagogika: nauczanie pocz徠kowe i wychowanie przedszkolne na nazw zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna; edukacja elementarna z j瞛ykiem obcym na nazw zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z j瞛ykiem obcym od roku akademickiego 2007/2008
 85. 27.06.2012Uchwa豉 85/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 35/ 2011 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskiej (chemia z przyrod, chemia z informatyk, chemia z biologi) na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia
 86. 27.06.2012Uchwa豉 86/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 88/ 2009 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunek - Biologia specjalno嗆 : Biofizyka, Bioinformatyka;   i specjalizacja nauczycielska: Biologia i Chemia, Biologia i Przyroda od roku akademickiego 2010/2011
 87. 27.06.2012Uchwa豉 87/2012 - w sprawie zmiany nazwy  specjalno軼i na Wydziale Wychowania Artystycznego na kierunku  edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych od roku akademickiego 2012/2013
 88. 27.06.2012
Uchwa豉 88/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 9/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 29 lipca 2012 r.w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencj 2012-2016
 89. 27.06.2012Uchwa豉 89/2012 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania  na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii
 90. 27.06.2012Uchwa豉 90/2012 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowaniana stanowisko profesora zwyczajnego
w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii
 91. 27.06.2012Uchwa豉 91/2012 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w 2011 roku
 92. 27.06.2012Uchwa豉 92/2012 - w sprawie okre郵enia zasad pobierania op豉t za 鈍iadczone us逝gi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych op豉t dla studentów i doktorantów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 93. 26.09.2012Uchwa豉 93/2012 - w sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu w sprawie przekszta販enia Wydzia逝 Wychowania Artystycznego  w Wydzia  Sztuki
 94. 26.09.2012Uchwa豉 94/2012 - w sprawie powo豉nia Komisji skrutacyjnej  na kadencj 2012-2016
 95. 26.09.2012Uchwa豉 95/2012 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2012-2016
 96. 26.09.2012Uchwa豉 96/2012 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kadr, Koordynacji Bada Naukowych i Wspó逍racy z Zagranic na kadencj 2012-2016
 97. 26.09.2012Uchwa豉 97/2012 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2012-2016
 98. 26.09.2012Uchwa豉 98/2012 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Wydawnictw na kadencj 2012-2016
 99. 26.09.2012
Uchwa陰 99/2012 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2012-2016
 100. 26.09.2012Uchwa豉 100/2012 - w sprawie okre郵enia zakresu kompetencji sta造ch Komisji senackich
 101. 26.09.2012
Uchwa豉 101/2012 - w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2012/2013
 102. 26.09.2012Uchwa豉 102/2012 - w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia
 103. 26.09.2012
Uchwa豉 103/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚  nr 21/2012 z dnia 28 marca 2012 r.  w sprawie zmieniaj帷ej uchwa喚 nr 3/2012  Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie Wytycznych do projektowania programów kszta販enia na danym wydziale, na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kszta販enia na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 104. 26.09.2012
Uchwa豉 104/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku historia studia pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 105. 26.09.2012
Uchwa豉 105/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Przygotowanie  pedagogiczne
 106. 26.09.2012
Uchwa豉 106/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Oligofrenopedagogika
 107. 26.09.2012Uchwa豉 107/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Wychowanie przedszkolne
 108. 26.09.2012Uchwa豉 108/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Edukacja zintegrowana w klasach 0-III
 109. 26.09.2012Uchwa豉 109/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych Doradztwo zawodowe
 110. 26.09.2012Uchwa豉 110/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Zarz康zanie ma造m i 鈔ednim przedsi瑿iorstwem
 111. 26.09.2012Uchwa豉 111/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Tworzenie i rozwój w豉snego przedsi瑿iorstwa
 112. 26.09.2012Uchwa豉 112/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Nowoczesne zarz康zanie sprzeda膨
 113. 26.09.2012Uchwa豉 113/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Administracja publiczna
 114. 26.09.2012Uchwa豉 114/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Podatki i doradztwo podatkowe
 115. 26.09.2012
Uchwa豉 115/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Zarz康zanie nieruchomo軼iami
 116. 26.09.2012Uchwa豉 116/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Edukacja filozoficzno-etyczna
 117. 26.09.2012Uchwa豉 117/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Po鈔ednictwo w obrocie nieruchomo軼iami
 118. 26.09.2012Uchwa豉 118/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Wycena nieruchomo軼i
 119. 26.09.2012Uchwa豉 119/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Wiedza o kulturze w szkole  ponadgimnazjalnej
 120. 26.09.2012Uchwa豉 120/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Logopedia - logopeda o鈍iatowy
 121. 26.09.2012Uchwa豉 121/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Edukacja dla bezpiecze雟twa
 122. 26.09.2012Uchwa豉 122/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Bezpiecze雟two wewn皻rzne
 123. 26.09.2012Uchwa豉 123/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Edukacja dla bezpiecze雟twa - Wydzia Matematyczno-Przyrodniczy
 124. 26.09.2012Uchwa豉 124/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na  studiach podyplomowych  Bezpiecze雟two i higiena pracy
 125. 26.09.2012Uchwa豉 125/2012 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarz康zanie ma造m i 鈔ednim przedsi瑿iorstwem od roku akademickiego 2012/2013
 126. 26.09.2012Uchwa豉 126/2012 -w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Nowoczesne zarz康zanie sprzeda膨 od roku akademickiego 2012/2013
 127. 26.09.2012Uchwa豉 127/2012 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Tworzenie i rozwój w豉snego przedsi瑿iorstwa  od roku akademickiego 2012/2013
 128. 26.09.2012Uchwa豉 128/2012 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Podatki i doradztwo zawodowe  od roku akademickiego 2012/2013
 129. 24.10.2012Uchwa豉 129/2012 - w sprawie wyra瞠nia zgody na zaci庵ni璚ie kredytu obrotowego  w wysoko軼i 3.000.000 PLN
 130. 24.10.2012Uchwa豉 130/2012 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu sta貫j senackiej  komisji ds. dydaktyki i spraw studenckich
 131. 24.10.2012Uchwa豉 131/2012 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu  sta貫j senackiej  komisji ds. kszta販enia
 132. 24.10.2012Uchwa豉 132/2012 - w sprawie zatwierdzenia Tematyki posiedze Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2012/2013
 133. 24.10.2012Uchwa豉 133/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Terapia Pedagogiczna z arteterapi
 134. 24.10.2012Uchwa豉 134/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Technika w nauczaniu
 135. 24.10.2012Uchwa豉 135/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Informatyka i technologia informacyjna
 136. 24.10.2012Uchwa豉 136/2012 - w sprawie utworzenia specjalno軼i: antropologia historyczna; rekonstrukcja historyczna
-na studiach stacjonarnych I i II stopnia  na kierunku Historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 137. 24.10.2012Uchwa豉 137/2012 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. zniesienia  kierunku Instrumentalistyka   na poziomie studiów I stopnia
 138. 24.10.2012Uchwa豉 138/2012 - w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016
 139. 24.10.2012Uchwa豉 139/2012 - w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012–2016
 140. 24.10.2012Uchwa豉 140/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 99/2012 z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2012-2016
 141. 28.11.2012Uchwa豉 141/2012 - w sprawie wyboru bieg貫go rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie za rok 2012
 142. 28.11.2012Uchwa豉 142/2012 - w sprawie wyra瞠nia zgody na zakup i wdro瞠nie systemu informatycznego
 143. 28.11.2012Uchwa豉 143/2012 - w sprawie ustanowienia s逝瞠bno軼i przesy逝 dla sieci ciep這wniczej  na dzia販e nr 4 obr瑿 150 przy ul. D帳rowskiego 14 b璠帷ej  w豉sno軼i Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rzecz Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
 144. 28.11.2012Uchwa豉 144/2012 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 145. 28.11.2012Uchwa豉 145/2012 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu sta貫j senackiej  komisji ds. wydawnictw
 146. 28.11.2012Uchwa豉 146/2012 - w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Oceniaj帷ej
 147. 28.11.2012Uchwa豉 147/2012 - w sprawie Uczelnianej Odwo豉wczej Komisji Oceniaj帷ej
 148. 28.11.2012Uchwa豉 148/2012 - w sprawie Komisji Oceniaj帷ej Nauczycieli Jednostek Mi璠zywydzia這wych
 149. 28.11.2012Uchwa豉 149/2012 - w sprawie Komisji Oceniaj帷ej w Bibliotece
 150. 28.11.2012
Uchwa豉 150/2012 - zmieniaj帷a Uchwa喚 NR 92/2012 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie okre郵enia zasad pobierania op豉t za 鈍iadczone us逝gi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych op豉t dla studentów i doktorantów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 151. 28.11.2012Uchwa豉 151/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 97/2012 z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2012-2016
 152. 28.11.2012Uchwa豉 152/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 95/2012  Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2012-2016
 153. 28.11.2012Uchwa豉 153/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 99/2012  Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej  Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2012-2016
 154. 19.12.2012Uchwa豉 154/2012 - w sprawie  prowizorium bud瞠towego Akademii im. Jana D逝gosza  w Cz瘰tochowie na rok 2013
 155. 19.12.2012Uchwa豉 155/2012 - w sprawie korekty  nr I  planu rzeczowo -  finansowego na rok 2012
 156. 19.12.2012Uchwa陰 156/2012 - w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2013
 157. 19.12.2012Uchwa豉 157/2012 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 12/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego  stopnia o profilu praktycznym -  kierunek fizjoterapia
 158. 19.12.2012Uchwa豉 158/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia
na studiach pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim
- kierunek Bezpiecze雟two narodowe
 159. 19.12.2012Uchwa豉 159/2012 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Nauczanie J瞛yka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
 160. 19.12.2012Uchwa豉 160/2012 - w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów na kadencj 2012-2016
 161. 19.12.2012Uchwa豉 161/2012 - w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów na kadencj 2012-2016