Aktualnie stron przegl康a
1 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2013
UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2013

 Lp. Data Temat Uchwa造
 1. 30.01.2013Uchwa豉 1/2013 - w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowych ocen nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 2. 30.01.2013Uchwa豉 2/2013 - w sprawie przyj璚ia misji  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 3. 30.01.2013Uchwa豉 3/2013 - w sprawie przyj璚ia strategii  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 4. 30.01.2013Uchwa豉 4/2013 - w sprawie przyj璚ia strategii Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 5. 30.01.2013Uchwa豉 5/2013 - sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 6. 30.01.2013Uchwa豉 6/2013 - sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydzia逝 Sztuki Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 7. 30.01.2013Uchwa豉 7/2013 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu sta貫j senackiej  komisji  ds.  bud瞠tu i finansów
 8. 30.01.2013Uchwa豉 8/2013 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu sta貫j senackiej  komisji ds. kadr, koordynacji bada naukowych i wspó逍racy z zagranic
 9. 30.01.2013Uchwa豉 9/2013 -  w sprawie wytycznych do projektowania programów kszta販enia na studiach doktoranckich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 10. 30.01.2013Uchwa豉 10/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 nr 101/2012 Senatu AJD z dnia 26 wrze郾ia 2012r w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2012/2013
 11. 30.01.2013Uchwa豉 11/2013 - w sprawie  wytycznych do projektowania programów kszta販enia na danym wydziale, na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kszta販enia na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 12. 30.01.2013Uchwa豉 12/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 nr 148/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 28 listopada 2012r.  w sprawie Komisji Oceniaj帷ej Nauczycieli Jednostek Mi璠zywydzia這wych
 13. 30.01.2013Uchwa豉 13/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku filologia polska  studia pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 14. 30.01.2013Uchwa豉 14/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek pedagogika specjalno嗆: Coaching kariery z doradztwem zawodowym
 15. 30.01.2013Uchwa豉 15/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek pedagogika specjalno嗆: doradztwo personalne z public relations
 16. 30.01.2013Uchwa豉 16/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Wychowanie przedszkolne z terapi
 17. 30.01.2013Uchwa豉 17/2013 - w sprawie utworzenia specjalno軼i: Coaching kariery z doradztwem zawodowym
-na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  II stopnia na kierunku Pedagogika na Wydziale Pedagogicznym
 18. 30.01.2013Uchwa豉 18/2013 - w sprawie utworzenia specjalno軼i: Doradztwo personalne z publik relations -na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  II stopnia na kierunku Pedagogika na Wydziale Pedagogicznym
 19. 30.01.2013Uchwa豉 19/2013 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Wychowanie przedszkolne z terapi na Wydziale Pedagogicznym
 20. 30.01.2013Uchwa豉 20/2013 - w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych Zintegrowana edukacja w klasach 0-III na Wydziale Pedagogicznym
 21. 27.02.2013Uchwa豉 21/2013 - w sprawie realizacji inwestycji - zadanie  „Przebudowa systemu sieci telekomunikacyjnej w budynkach dydaktycznych  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie"
 22. 27.02.2013Uchwa豉 22/2013 - w sprawie realizacji inwestycji - zadanie „Przebudowa auli Wydzia逝 Pedagogicznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie"
 23. 27.02.2013Uchwa豉 23/2013 -  w sprawie w陰czenia Centrum J瞛yków Europejskich - Nauczycielskiego Kolegium J瞛yków Obcych
w Cz瘰tochowie w struktury organizacyjne Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 24. 27.02.2013Uchwa豉 24/2013 - w sprawie utworzenia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 25. 27.02.2013Uchwa豉 25/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 nr 148/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 28 listopada 2012r.  w sprawie Komisji Oceniaj帷ej Nauczycieli Jednostek Mi璠zywydzia這wych
 26. 27.02.2013Uchwa豉 26/2013 - sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydzia逝 Pedagogicznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 27. 27.02.2013Uchwa豉 27/2013 - w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Spo貫cznych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia  na kierunku Administracja
 28. 27.02.2013Uchwa豉 28/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia  o profilu ogólnoakademickim -  kierunek administracja
 29. 27.02.2013Uchwa豉 29/2013 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku administracja
 30. 27.02.2013Uchwa豉 30/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 113/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie  z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych Administracja publiczna
 31. 27.02.2013Uchwa豉 31/2013 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Odnowa biologiczna z masa瞠m na Wydziale Pedagogicznym
 32. 27.02.2013Uchwa豉 32/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Odnowa biologiczna z masa瞠m na Wydziale Pedagogicznym
 33. 27.02.2013Uchwa豉 33/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna na Wydziale Pedagogicznym
 34. 27.02.2013Uchwa豉 34/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 106/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie  z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych Oligofrenopedagogika
 35. 27.03.2013Uchwa豉 35/2013 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej prowadzenia kursów j瞛yka polskiego przez Letni Szko喚 J瞛yka i Kultury Polskiej Silva Rerum Polonarum Czenstochoviae  w roku 2013
 36. 27.03.2013Uchwa豉 36/2013 - w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014
 37. 27.03.2013Uchwa豉 37/2013 -zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 138/2012  z dnia 24 pa寮ziernika 2012 r. w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016
 38. 27.03.2013Uchwa豉 38/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 97/2012 z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Budzetu i Finansów na kadencje 2012-2016
 39. 27.03.2013Uchwa豉 39/2013 - w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru 鈍iadectwa uko鎍zenia studiów podyplomowych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 40. 27.03.2013Uchwa豉 40/2013 - w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Kulturoznawstwo europejskie
 41. 27.03.2013Uchwa豉 41/2013 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo europejskie
 42. 27.03.2013Uchwa豉 42/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego  stopnia  o profilu ogólnoakademickim -  kierunek kulturoznawstwo europejskie
 43. 27.03.2013Uchwa豉 43/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Terapia pedagogiczna na Wydziale Pedagogicznym
 44. 27.03.2013Uchwa豉 44/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Socjoterapia z elementami profilaktyki spo貫cznej na Wydziale Pedagogicznym
 45. 27.03.2013Uchwa陰 45/2013 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Terapia  pedagogiczna na Wydziale Pedagogicznym
 46. 27.03.2013Uchwa豉 46/2013 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Socjoterapia z elementami profilaktyki spo貫cznej na Wydziale Pedagogicznym
 47.24.04.2013Uchwa豉 Nr 47/2013 - w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Spo貫cznych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Analityka i kreatywno嗆 spo貫czna
 48.24.04.2013
Uchwa豉 Nr 48/2013 - w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Spo貫cznych studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Filozofia
 49.24.04.2013Uchwa豉 Nr 49/2013 - w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku In篡nieria bezpiecze雟twa
 50.24.04.2013Uchwa豉 Nr 50/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia  na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek Analityka i kreatywno嗆 spo貫czna
 51.24.04.2013
Uchwa豉 Nr 51/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek Filozofia
 52.24.04.2013
Uchwa豉 Nr 52/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek In篡nieria bezpiecze雟twa
 53.24.04.2013Uchwa豉 Nr 53/2013 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Analityka i kreatywno嗆 spo貫czna
 54.24.04.2013Uchwa豉 Nr 54/2013 - w sprawie ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Filozofia
 55.24.04.2013Uchwa豉 Nr 55/2013 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku In篡nieria bezpiecze雟twa
 56.24.04.2013
Uchwa豉 Nr 56/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 11/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie  wytycznych do projektowania programów kszta販enia na danym wydziale, na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kszta販enia na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 57.24.04.2013
Uchwa豉 Nr 57/2013 - w sprawie ustalenia limitu przyj耩 na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 58.24.04.2013
Uchwa豉 Nr 58/2013 - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Gównej w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 59.24.04.2013
Uchwa豉 Nr 59/2013 - w sprawie  nadania godno軼i honorowego profesora Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 60.24.04.2013
Uchwa豉 Nr 60/2013 - w sprawie  nadania godno軼i honorowego profesora Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 61. 24.04.2013Uchwa豉 Nr 61/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 5/2013 z dnia 30 stycznia 2013r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 62. 24.04.2013Uchwa豉 Nr 62/2013 - Regulaminu Studiów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 63. 24.04.2013Uchwa豉 Nr 63/2013 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Kulturoznawstwo europejskie w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2013/2014
 64. 24.04.2013Uchwa豉 Nr 64/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 147/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Uczelnianej Odwo豉wczej Komisji Oceniaj帷ej
 65. 29.05.2013Uchwa豉 Nr 65/2013 - w sprawie wyra瞠nia zgody na zaci庵ni璚ie kredytu w rachunku bie膨cym
 66.29.05.2013Uchwa豉 Nr 66/2013 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2012
 67.29.05.2013Uchwa豉 Nr 67/2013 - w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2014/2015
 68.29.05.2013Uchwa豉 Nr 68/2013 - w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2013/2014
 69.29.05.2013Uchwa豉 Nr 69/2013 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim - profesorem nadzwyczajnym Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 70.29.05.2013Uchwa豉 Nr 70/2013 - w sprawie zg這szenia kandydata na cz這nka Rady Gównej Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego na kadencj od 01 stycznia  2014 do 31 grudnia 2017
 71.29.05.2013Uchwa豉 Nr 71/2013 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2012
 72.26.06.2013Uchwa豉 Nr 72/2013 - w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013
 73.26.06.2013Uchwa豉 Nr 73/2013 - w sprawie realizacji inwestycji - zadanie " Termomodernizacja obiektu Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy Al. Armii Krajowej 36a w Cz瘰tochowie"
 74.26.06.2013Uchwa豉 Nr 74/2013 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydzia逝 Matematyczno - Przyrodniczego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 75.26.06.2013Uchwa豉 Nr 75/2013 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 76.26.06.2013
Uchwa豉 Nr 76/2013 - w sprawie zatwierdzenia aneksu nr I do planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2013
 77. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 77/2013 - w sprawie uruchomienia na Wydziale Sztuki studiów jednolitych magisterskich   na kierunku Malarstwo
 78. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 78/2013 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na studiach  jednolitych magisterskich na kierunku malarstwo
 79. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 79/2013 - w sprawie utworzenia specjalno軼i: akustyka i uk豉dy audio na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Fizyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 80. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 80/2013 - w sprawie utworzenia specjalno軼i: militarioznawstwo -na studiach stacjonarnych pierwszego  i  drugiego stopnia na kierunku Historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 81. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 81/2013 - w sprawie utworzenia specjalno軼i: logopedia o鈍iatowa -na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia polska na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 82. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 82/2013 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i na Wydziale Filologiczno-Historycznym na kierunku Filologia specjalno嗆 filologia angielska i filologia germa雟ka od roku akademickiego 2013/2014
 83. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 83/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku  Biologia studia pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim
 84. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 84/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku  Biotechnologia studia pierwszego i drugiego  stopnia o profilu ogólnoakademickim
 85. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 85/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku  Chemia studia pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 86. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 86/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku  In篡nieria bezpiecze雟twa studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 87. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 87/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku  Matematyka studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 88. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 88/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku  Ochrona 字odowiska studia pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 89. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 89/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia  w obszarze  nauk 軼is造ch w dziedzinie nauk fizycznych dyscyplina naukowa fizyka oraz w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplina naukowa chemia o profilu ogólnoakademickim na studiach trzeciego stopnia
 90. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 90/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Matematyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 91. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 91/2013 - zmieniaj帷e uchwa喚 Nr 43/2012 z dnia 23 maja 2012 w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku filologia o specjalno軼iach: filologia angielska i filologia germa雟ka studia pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 92. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 92/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku Historia studia pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 93. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 93/2013 - w sprawie okreslenia efektów kszta販enia na kierunku Grafika studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 94. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 94/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  studia pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 95. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 95/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku malarstwo jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim
 96. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 96/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku administracja studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 97. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 97/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku zarz康zanie studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 98. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 98/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku filozofia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 99. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 99/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 71/2012 z dnia 27  czerwca 2012 w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych   pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek wychowanie fizyczne
 100. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 100/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku pedagogika specjalno嗆: pedagogika opieku鎍zo-resocjalizacyjna studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 101. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 101/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 67/2012 z dnia 27  czerwca 2012 w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek pedagogika specjalno嗆: pedagogika osób z niepe軟osprawno軼i intelektualn
 102. 26.06.2013Uchwa豉 Nr 102/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 68/2012 z dnia 27  czerwca 2012 w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych   pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim  - kierunek pedagogika specjalno嗆: pedagogika edukacja  przedszkolna i wczesnoszkolna
 103. 25.09..2013Uchwala Nr 103/2013 - w sprawie utworzenia o鈔odka badawczego ' Laboratorium Bada Eksperymentalnych Biofeedback' Akademia im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 104. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 104/2013 - w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2013/2014
 105. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 105/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym - kierunek Fizjoterapia
 106. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 106/2013 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Fizjoterapia
 107. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 107/2013 - w sprawie zasad ustalenia zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2013/2014
 108. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 108/2013 - w sprawie realizacji inwestycji budowlanej -zadania p.n."Zintegrowane laboratorium bada 鈔odowiskowych i nowych materiaów" w budynku dydaktycznym Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15
 109. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 109/2013 - w sprawie ustalenia limitu przyj耩 na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 110. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 110/2013 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. zniesienia kierunku Edukacja techniczno-informatyczna na poziomie studiów I stopnia
 111. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 111/2013 - w sprawie utworzenia specjalno軼i: geragogika - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika na Wydziale Pedagogicznym
 112. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 112/2013 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Edukacyjne i spo貫czne w陰czanie uczniów ze specjalnymi potrzebami w system szkolny ogólnodost瘼ny na Wydziale Pedagogicznym
 113. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 113/2013 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Multimedia na Wydziale Sztuki
 114. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 114/2013 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i z ogólnopolitycznej na spo貫czno-polityczn na kierunku politologia studia I stopnia na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 115. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 115/2013 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i z "polityka bezpiecze雟twa pa雟twowego i mi璠zynarodowego" na "polityka bezpiecze雟twa narodowego i mi璠zynarodowego" na kierunku politologia studia II stopnia na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 116. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 116/2013 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i z " ogólnopolityczna " na "polityka i wielokulturowo嗆" na kierunku politologia studia II stopnia na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 117. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 117/2013 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i z "bezpiecze雟two globalne" na "bezpiecze雟two narodowe studia I stopnia na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 118. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 118/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku filologia o specjalno軼iach: filologia angielska i filologia germa雟ka studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia o profilu ogólnoakadermickim
 119. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 119/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek Politologia
 120. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 120/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek fizyka
 121. 25.09.2013Uchwa豉 121/2013 - zmieniaj帷a Uchwa喚 Nr 85/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku Chemia studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 122. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 122/2013 - zmieniaj帷a Uchwa喚 Nr 88/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku Ochrona 字odowiska studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 123. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 123/2013 - w sprawie okreslenia efektów kszta販enia w obszarze nauk 軼is造ch w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplina naukowa chemia o profilu ogólnoakademickim na studiach trzeciego stopnia
 124. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 124/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych Nauczanie przyrody na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 125. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 125/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku administracja studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 126. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 126/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku administracja studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 127. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 127/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - kierunek Analityka i kreatywno嗆 spo貫czna
 128. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 128/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku filozofia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 129. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 129/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku filozofia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 130. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 130/2013 - w sprawie okreslenia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych "edukacyjne i spo貫czne w陰czanie uczniów ze specjalnymi potrzebami w system szkolny ogólnodost瘼ny" na Wydziale Pedagogicznym
 131. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 131/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych "Praca socjalna i organizacyjna pomocy spo貫cznej" na Wydziale Pedagogicznym
 132. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 132/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych "multimedia" na Wydziale Sztuki
 133. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 133/2013 - zmieniaj帷a Uchwa喚 Nr 75/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie okre郵enia efektów
 134. 25.09.2013Uchwa豉 Nr 134/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku malarstwo jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim
 135. 30.10.2013Uchwa豉 Nr 135/2013 - w sprawie zg豉szania kandydata na cz這nka rady nadzorczej spó趾i "Polskie Radio Regionalna Rozg這郾ia w Katowicach - Radio Katowice Spó趾a Akcyjna"
 136. 30.10.2013Uchwa豉 Nr 136/2013 - w sprawie nadania godno軼i honorowego profesora Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 137. 30.10.2013Uchwa豉 Nr 137/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 NR 99/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2012-2016
 138. 30.10.2013Uchwa豉 Nr 138/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 NR 57/2009 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie t逝macze nazwy Uczelni w czterech j瞛ykach obcych
 139. 30.10.2013Uchwa豉 Nr 139/2013 -  w sprawie zatwierdzenia Tematyki posiedze Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2013/2014
 140. 30.10.2013Uchwa豉 Nr 140/2013 - w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych  w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 141. 30.10.2013Uchwa豉 Nr 141/2013 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. kandydatury na  Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy
i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki  Akademii im. Jana D逝gosza  w Cz瘰tochowie
 142. 30.10.2013Uchwa豉 Nr 142/2013 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. kandydatury na  Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy
i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki  Akademii im. Jana D逝gosza  w Cz瘰tochowie
 143. 30.10.2013Uchwa豉 Nr 143/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 107/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 25 wrze郾ia 2013r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2013/2014
 144. 30.10.2013Uchwa豉 Nr 144/2013 - w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia
 145.30.10.2013
Uchwa豉 Nr 145/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku malarstwo jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim
 146. 30.10.2013Uchwa豉 Nr 146/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku malarstwo jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim
 147. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 147/2013 - w sprawie wprowadzenia samofinansowania wydziaów oraz ustalenia zasad gospodarki finansowej uczelni
 148. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 148/2013 - w sprawie wyboru bieg貫go rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie za rok 2013
 149. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 150/2013 - zmieniaj帷a Uchwa喚 Nr 139/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 24 pa寮ziernika 2012 r. w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016
 150. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 150/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 97/2012 z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2012-2016
 151. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 151/2013 - w sprawie stwierdzenia zgodno軼i Regulaminu Samorz康u Doktorantów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z ustaw Prawo o szkolnictwie wy窺zym i Statutem Uczelni
 152. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 151/2013 - w sprawie wytycznych dotycz帷ych projektowania i uchwalania programów kszta販enia dla kursów dokszta販aj帷ych w Akademii im Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 153.27.11.2013
Uchwa豉 Nr 153/2013 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Kreowanie wizerunku i komunikacja intermedialna na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 154. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 154/2013 -w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Antropologia kulinarna na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 155.27.11.2013
Uchwa豉 Nr 155/2013 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Koordynator gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 156. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 156/2013 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarz康zanie podmiotami leczniczymi na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 157. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 157/2013 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarz康zanie placówk o鈍iatow na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 158.27.11.2013
Uchwa豉 Nr 158/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 NR 112/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 25 wrze郾ia 2013 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Edukacyjne i spo貫czne w陰czanie uczniów ze specjalnymi potrzebami w system szkolny ogólnodost瘼ny na Wydziale Pedagogicznym
 159. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 159/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Kreowanie wizerunku publicznego i komunikacja intermedialna na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 160.27.11.2013
Uchwa豉 Nr 160/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Antropologia kulinarna na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 161.27.11.2013Uchwa豉 Nr 161/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Bibliotekoznawstwo i informacja  naukowa na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 162. 27.11.2013Uchwa陰 Nr 162/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Koordynator gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 163. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 163/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Zarz康zanie podmiotami leczniczymi na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 164. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 164/2013 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Zarz康zania placówk o鈍iatow na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 165. 27.11.2013Uchwa豉 Nr 165/2013 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 42/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek kulturoznawstwo europejskie
 166. 13.12.2013Uchwa豉 Nr 166/2013 - w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2014
 167. 13.12.2013Uchwa豉 Nr 167/2013 - w sprawie prowizorium bud瞠towego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok 2014
data publikacji:30.01.2013
data ostatniej modyfikacji:13.12.2013
opracowa(a):Biuro Rektora