Aktualnie stronę przegląda
4 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2019
ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU
HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

2019

Lp.
Data
 Temat Zarządzenia
 1 02.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/1/2019 - w sprawie wprowadzenia  Zasady (Polityka) Rachunkowości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 2 02.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/2/2019 -w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Uczenie się poprzez praktykę kluczem do profesjonalnej praktyki nauczania. Kompleksowe kształcenie studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską UJD" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 3 08.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/3/2019 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/16/2017 Rektora Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowiskach: adiunkta, starszego wykładowcy, asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 4 08.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/4/2019 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/136/2016 Rektora Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 5 10.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/5/2019 - w sprawie powołania uczelnianej formacji obrony cywilnej.
 6 11.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/6/2019 - w sprawie wysokości stawki za kilometr przebiegu  pojazdów niebędących własnością Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wykorzystywanych do celów służbowych.
 7 17.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/7/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadawania i przyznawania medalu PRO GLORIA UNIVERSITATIS.
 8 17.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/8/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania tytułu dla najlepszych studentów
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: PRIMUS IN FACULTATE  PRIMUS IN UNIVERSITATE.
 9 17.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/9/2019 - w sprawie zmiany składu Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/64/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 sierpnia 2018 r.
 10 04.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/10/2019 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R -0161/59/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca. 2016 r. w sprawie tworzenia sprawozdań związanych z weryfikacją efektów kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 11 04.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/11/2019 -
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie
 12 04.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/12/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 13 07.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/13/2019 - w sprawie zmiany składu Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/131/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016 r.
 14 07.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/14/2019 -
w sprawie powołania  zespołu ds. utworzenia kierunku ekonomia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
15
07.02.2019
Zarządzenie Nr R-0161/15/2019 - w sprawie powołania i zakresu działania Kapituły Nominacyjnej zgłaszającej kandydatów na członków pierwszej  Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 16 18.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/16/2019 -
w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Tranzycja w dorosłość z kompetencjami przyszłości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 17 22.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/17/2019 - w sprawie powołania Rad Dyscyplin Naukowych w UJD.
 18 25.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/18/2019 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2019r.
 19 25.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/19/2019 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod numerem ZP-371/4/19.
 20 28.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/20/2019 - w sprawie rejestracji, funkcjonowania i rozwiązywania Organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. 
 21 28.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/21/2019 -
w sprawie odpłatności za kursy języka angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  organizowane przez Studium Nauki Języków Obcych.
 22 28.02.2019
Zarządzenie Nr R-0161/22/2019 - w sprawie zmiany zasad i trybu udostępniania pomieszczeń i powierzchni w obiektach
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 23 01.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/23/2019 - w sprawie wprowadzenia Zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 24 05.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/24/2019 -
w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Zaprojektuj swoją przyszłość - studia dualne na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 25 05.03.2019

Zarządzenie Nr R-0161/25/2019 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr  R-0161/85/2018 z dnia 1 października 2018 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju UJD w Częstochowie" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 26 05.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/26/2019 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/137/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Na ratunek. Program rozwoju dla studentów i absolwentów Pielęgniarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 27 07.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/27/2019 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu  - tenis dla początkujących w roku akademickim 2018/2019 obsługiwane przez UCKU.
 28 07.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/28/2019 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu  - ćwiczenia wzmacniające przy muzyce na lekcji WF - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego (forma kursu Blended Learning) w roku akademickim 2018/2019 obsługiwane przez UCKU
 29 07.03.2019
Zarządzenie Nr R-0161/29/2019 - w sprawie odpłatności za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (PTE) organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego które jest centrum egzaminacyjnym w roku akademickim2018/2019.
 30 14.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/30/2019 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019 od miesiąca marca 2019 r. do czerwca 2019r.
 31 15.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/31/2019 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019 od miesiąca marca 2019 r. do czerwca 2019 r.

 

 32 15.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/32/2019 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Oligofrenopedagogika-edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - cykl I w roku akademickim 2018/2019.
 33 18.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/33/2019 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R -0161/17/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rad Dyscyplin Naukowych UJD.
   
   
   
   
   

data publikacji: 07.02.2019 r.
data ostatniej modyfikacji: 15.04.2019 r.
opracował(a):Biuro Rektora