Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2019

ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU
HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

2019

Lp.
Data
 Temat Zarządzenia
 1 02.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/1/2019 - w sprawie wprowadzenia  Zasady (Polityka) Rachunkowości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 2 02.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/2/2019 -w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Uczenie się poprzez praktykę kluczem do profesjonalnej praktyki nauczania. Kompleksowe kształcenie studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską UJD" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 3 08.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/3/2019 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/16/2017 Rektora Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowiskach: adiunkta, starszego wykładowcy, asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 4 08.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/4/2019 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/136/2016 Rektora Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 5 10.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/5/2019 - w sprawie powołania uczelnianej formacji obrony cywilnej.
 6 11.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/6/2019 - w sprawie wysokości stawki za kilometr przebiegu  pojazdów niebędących własnością Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wykorzystywanych do celów służbowych.
 7 17.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/7/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadawania i przyznawania medalu PRO GLORIA UNIVERSITATIS.
 8 17.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/8/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania tytułu dla najlepszych studentów
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: PRIMUS IN FACULTATE  PRIMUS IN UNIVERSITATE.
 9 17.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/9/2019 - w sprawie zmiany składu Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/64/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 sierpnia 2018 r.
 10 04.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/10/2019 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R -0161/59/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca. 2016 r. w sprawie tworzenia sprawozdań związanych z weryfikacją efektów kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 11 04.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/11/2019 -
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie
 12 04.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/12/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 13 07.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/13/2019 - w sprawie zmiany składu Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/131/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016 r.
 14 07.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/14/2019 -
w sprawie powołania  zespołu ds. utworzenia kierunku ekonomia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
15
07.02.2019
Zarządzenie Nr R-0161/15/2019 - w sprawie powołania i zakresu działania Kapituły Nominacyjnej zgłaszającej kandydatów na członków pierwszej  Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 16 18.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/16/2019 -
w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Tranzycja w dorosłość z kompetencjami przyszłości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 17 22.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/17/2019 - w sprawie powołania Rad Dyscyplin Naukowych w UJD.
 18 25.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/18/2019 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2019r.
 19 25.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/19/2019 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod numerem ZP-371/4/19.
 20 28.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/20/2019 - w sprawie rejestracji, funkcjonowania i rozwiązywania Organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. 
 21 28.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/21/2019 -
w sprawie odpłatności za kursy języka angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  organizowane przez Studium Nauki Języków Obcych.
 22 28.02.2019
Zarządzenie Nr R-0161/22/2019 - w sprawie zmiany zasad i trybu udostępniania pomieszczeń i powierzchni w obiektach
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 23 01.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/23/2019 - w sprawie wprowadzenia Zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 24 05.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/24/2019 -
w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Zaprojektuj swoją przyszłość - studia dualne na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 25 05.03.2019

Zarządzenie Nr R-0161/25/2019 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr  R-0161/85/2018 z dnia 1 października 2018 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju UJD w Częstochowie" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 26 05.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/26/2019 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/137/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Na ratunek. Program rozwoju dla studentów i absolwentów Pielęgniarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 27 07.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/27/2019 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu  - tenis dla początkujących w roku akademickim 2018/2019 obsługiwane przez UCKU.
 28 07.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/28/2019 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu  - ćwiczenia wzmacniające przy muzyce na lekcji WF - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego (forma kursu Blended Learning) w roku akademickim 2018/2019 obsługiwane przez UCKU
 29 07.03.2019
Zarządzenie Nr R-0161/29/2019 - w sprawie odpłatności za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (PTE) organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego które jest centrum egzaminacyjnym w roku akademickim2018/2019.
 30 14.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/30/2019 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019 od miesiąca marca 2019 r. do czerwca 2019r.
 31 15.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/31/2019 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019 od miesiąca marca 2019 r. do czerwca 2019 r.

 

 32 15.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/32/2019 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Oligofrenopedagogika-edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - cykl I w roku akademickim 2018/2019.
 33 18.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/33/2019 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R -0161/17/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rad Dyscyplin Naukowych UJD.
 34 22.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/34/2019 - w sprawie zasad przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 35 25.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/35/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/66/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7.08.2018 r. w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2018/2019.
 36 25.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/36/2019 - w sprawie  sprawozdań z realizacji strategii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie.
 37 25.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/37/2019 - w sprawie opisywania zewnętrznych dowodów księgowych otrzymywanych od kontrahentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 38 25.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/38/2019 - w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/1/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 3 stycznia 2011 r.
 39 25.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/39/2019 - w sprawie warunków uruchomienia konkursów, przedłużenia zatrudnień oraz nowych zatrudnień nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 40 25.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/40/2019 - w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia, w tym w razie wypadku lub awarii na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 41 25.03.2019Zarządzenie Nr R-0161/41/2019 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w roku akademickim 2018/2019.
 42 01.04.2019Zarządzenie Nr R-0161/42/2019 - w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora Nr R-0161/55/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyznawania pracownikom Uczelni dodatków specjalnych za charakter pracy i kontakt z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz szkodliwym promieniowaniem.
 43 01.04.2019Zarządzenie Nr R-0161/43/2019 - w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora Nr R-0161/55/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyznawania pracownikom Uczelni dodatków specjalnych za charakter pracy i kontakt z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz szkodliwym promieniowaniem.
 44 08.04.2019Zarządzenie Nr R-0161/44/2019 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/12/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 45 08.04.2019Zarządzenie Nr R-0161/45/2019 - w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Język niemiecki w obrocie gospodarczym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 46 30.04.2019Zarządzenie Nr R-0161/46/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/93/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  z dnia 22 października 2018r. dotyczącego składu zespołów opracowujących regulaminy i inne akty prawne wymagane do wprowadzenia w związku z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 roku.
 47 30.04.2019Zarządzenie Nr R-0161/47/2019 - w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej  w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 48 30.04.2019Zarządzenie Nr R-0161/48/2019 - w sprawie powołania osób przygotowujących utworzenie Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie
 49 30.04.2019Zarządzenie Nr R-0161/49/2019 - w sprawie powołania osób przygotowujących utworzenie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 50 15.05.2019Zarządzenie Nr R-0161/50/2019 - w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 51 30.05.2019Zarządzenie Nr R-0161/51/2019 -w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Doktoranckiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jan Długosza w Częstochowie na rok 2019.
 52 30.05.2019Zarządzenie Nr R-0161/52/2019 - w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim  2019/2020.
 53 30.05.2019Zarządzenie Nr R-0161/53/2019 - w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim  2019/2020.
 54 04.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/54/2019 - w sprawie struktury Uczelni obowiązującej od 1 października 2019  ze wskazaniem osób odpowiedzialnych do 30 września 2019 r. za przygotowanie funkcjonowania nowych  wydziałów  oraz jednostek wewnątrzwydziałowych.
 55 04.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/55/2019 - w sprawie odpłatności za rekrutację do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  na rok akademicki 2019/2020.
 56 04.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/56/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/130/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019.
 57 06.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/57/2019 - w sprawie powołania osób przygotowujących funkcjonowanie Rady ds. Nadawania Stopni Naukowych i Stopni w Zakresie Sztuki w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 58 06.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/58/2019 - w sprawie powołania zespołu przygotowującego Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 59 13.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/59/2019 - w sprawie realizacji Projektu "Intranet: Intrapreneurship net-playbook" nr 2018-1-ES01-KA204-050708 realizowanego w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
 60 14.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/60/2019 - w sprawie wytycznych do zasad organizacji dydaktyki, w tym zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie od roku akademickiego 2019/2020.
 61 14.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/61/2019 - w sprawie wytycznych dotyczących liczby grup zajęciowych przewidzianych do utworzenia w roku akademickim 2019/2020.
 62 14.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/62/2019 - w sprawie działania  Zespołu realizującego projekt pn.: „Inkubator  Innowacyjności 2.0„ realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ( MNiSW ) pn. : „Wsparcie zarzadzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R  w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" finansowanego w ramach  PO IR 2014-2020 ( Działanie 4.4 ).
 63 17.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/63/2019 - w sprawie wytycznych do planowania zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2019/2020.
 64 19.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/64/2019 - w sprawie utworzenia studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim.
 65 25.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/65/2019 - w sprawie zmiany Zarządzenia  wewnętrzne Nr R -0161/63/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie wytycznych do planowania zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2019/2020.
 66 26.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/66/2019 - w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.
 67 28.06.2019Zarządzenie Nr R-0161/67/2019 - w sprawie zasad ustalania składu wydziałowych komisji rekrutacyjnych, warunków wynagradzania ich członków oraz podziału środków finansowych z opłat za przeprowadzenie rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020.
 68 09.07.2019Zarządzenie Nr R-0161/68/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr R0161/37/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia Dokumentacji przetwarzania danych osobowych: Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatyczny w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 69 12.07.2019Zarządzenie Nr R-0161/69/2019 - wprowadzjące zmiany w  Zarządzeniu wewnętrznym Nr R -0161/54/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 czerwca 2019r.w sprawie struktury Uczelni obowiązującej od 1 października 2019 r. ze wskazaniem osób odpowiedzialnych do 30 września 2019 r. za przygotowanie funkcjonowania nowych  wydziałów oraz jednostek wewnątrzwydziałowych
 70 12.07.2019Zarządzenie Nr R-0161/70/2019 - w sprawie obowiązku posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca Open Researcher and Contributor ID (ORCID) przez pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie.
 71 15.07.2019Zarządzenie Nr R-0161/71/2019 - w sprawie opłat za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów związanych z przebiegiem studiów.
 72 17.07.2019Zarządzenie Nr R-0161/72/2019 - w sprawie odpłatności za wydanie dyplomu, odpisu dyplomu lub duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu doktora habilitowanego.
 73 17.07.2019Zarządzenie Nr R-0161/73/2019 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R - R0161/50/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 74 22.07.2019Zarządzenie Nr R-0161/74/2019 - w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 75 23.07.2019Zarządzenie Nr R-0161/75/2019 - w sprawie zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. aktualizacji i ewaluacji strategii.
 76 23.07.2019Zarządzenie Nr R-0161/76/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 7724.07.2019
Zarządzenie Nr R-0161/77/2019 -w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 


data publikacji: 07.02.2019 r.
data ostatniej modyfikacji: 05.08.2019 r.
opracował(a):Biuro Rektora