Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2009

        ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA
                                           W CZĘSTOCHOWIE - 2009 Lp. 
Data Temat zarządzenia
  1. 08.01.2009r. 
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/1/2009 - w sprawie organizacji, prowadzenia ewidencji czasu pracy i jego rozliczania oraz trybu udzielania urlopu wypoczynkowego pracowników Akademii
  2. 15.01.2009r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/2/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Resocjalizacja z praktyką uzależnień cykl IV w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
  3.
 20.01.2009r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/3/2009 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Rektora Nr R-6/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  4.
 20.01.2009r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/4/2009 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Rektora Nr R-37/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko adiunkta w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  5.
 16.02.2009r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/5/2009 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów w postępowaniu dotyczącym projektowania i realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
  6.
 16.02.2009r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/6/2009 - w sprawie utworzenia biblioteki instytutowej
  7.
 23.02.2009r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/7/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Terapia Pedagogiczna z Arteterapią - cykl V w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
  8.
 23.02.2009r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/8/2009 - w sprawie zmian strukturze jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną i naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  9.
 23.02.2009r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/9/2009 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/59//2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przewodach doktorskich realizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 10. 23.02.2009r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/10/2009 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/25/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009
 11. 09.03.2009r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/11/2009 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich na kadencję 2008-2012
 12. 18.03.2009r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/12/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Informatyka -cykl I w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
 13. 24.03.2009 r.
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/13/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/13/2009 w sprawie zakresu działania Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza w okresie kadencji 2008-2012
 14. 25.03.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/14/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/14/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu studenta „SKRZAT"
 15. 25.03.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/15/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/15/2009 Zmieniające zarządzenie wewnętrzne Rektora Nr R-0161/1/2009 z dnia 8 stycznia 2009 w sprawie organizacji, prowadzenia ewidencji czasu pracy i jego rozliczania oraz trybu udzielania urlopu wypoczynkowego pracowników Akademii
 16. 25.03.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/16/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/16/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej
 17. 30.03.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/17/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/17/2009 zmieniające zarządzenie wewnętrzne NrR-24/2009 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnych i kasacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad likwidacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu
 18. 30.03.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/18/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/18/2009 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/15/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia19 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarki Remontowej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 19. 31.03.2009 r.
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/19/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/19/2009 w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za czynności związane z procesem wydawniczym
 20. 31.03.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/20/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/20/2009 w sprawie zmian do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 21. 31.03.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/21/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/21/2009 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-11/2007 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu podziału funduszów na badania własne i ich rozliczania
 22. 31.03.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/22/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/22/2009 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Pracy Socjalnej i Organizacji Pomocy Społecznej - cykl VI w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
 23. 02.04.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/23/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/23/2009 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-Wychowania Przedszkolnego -cykl XI w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
 24. 15.04.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/24/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/24/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 25. 15.04.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/25/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/25/2009 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/20/2009 Rektora w sprawie zmian do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza Częstochowie
 26. 22.04.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/26/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/26/2009 w sprawie zasad finansowania w 2009 roku działalności statutowej, badań własnych, łączności komputerowej krajowej zagranicznej, importu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej oraz współpracy z zagranicą
 27. 11.05.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/27/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/27/2009 w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 28. 11.05.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/28/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/28/2009 w sprawie powołania i organizacji Posterunku Alarmowania
 29. 11.05.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/29/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/29/2009 w sprawie utworzenia i organizacji stałego dyżuru w Akademii na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
 30. 26.05 2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/30/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/30/2009 w sprawie opłaty za egzamin dyplomowy (licencjacki) wnoszonej przez słuchaczy (absolwentów) Kolegium Nauczycielskie, nad którym Akademia im. Jana Długosza sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną
 31. 01.06.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/31/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/31/2009 w sprawie opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2009/2010
 32. 01.06.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/32/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/32/2009 w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr R-0210/2/98 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie zasad i warunków uzyskiwania przez absolwentów Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu dyplomu licencjata
 33. 03.06.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/33/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/33/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 34. 03.06.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/34/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/34/2009 w sprawie warunków uzyskiwania urlopu naukowego oraz sfinansowania kosztów przewodu o nadanie stopnia naukowego i postępowania o nadanie tytułu naukowego
 35. 08.06.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/35/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/35/2009 w sprawie wysokości środków na nagrody Rektora i ich podziału oraz wysokości nagród Rektora przyznawanych dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 36. 12.06.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/36/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/36/2009 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/35/2009 Rektora akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości środków na nagrody Rektora i ich podziału oraz wysokości nagród Rektora przyznawanych dla nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 37. 19.06.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/37/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/37/2009 w sprawie obsady personalnej stałego dyżuru w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
 38. 19.06.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/38/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/38/2009 w sprawie obsady personalnej uczelnianej Formacji Obrony Cywilnej, Posterunku Alarmowania i nadania przydziału pracownikom Akademii do formacji
 39. 19.06.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/39/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/39/2009 w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr R210/2/2006 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów
 40. 22.06.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/40/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/40/2009 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników Kursów Instruktora Sportu od roku akademickiego 2008/2009
 41. 22.06.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/41/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/41/2009 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/31/2009 Rektora akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2009/2010
 42. 01.07.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/42/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/42/2009 w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr R0210/29/2003 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie z dnia 18 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród nauczycielom akademickim ze specjalnego funduszu nagród
 43. 02.07.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/43/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/43/2009 w sprawie organizacji roku akademickiego 2009/2010
 44. 09.07.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/44/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/44/2009 w sprawie zmian do Regulaminu Hotelu w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 45. 09.07.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/45/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/45/2009 w sprawie warunków wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku 2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 46. 10.07.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/46/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/46/2009 w sprawie powołania komisji do podziału nieruchomości położonej w Zakopanem ul. Jaszczurówka 26
 47. 10.07.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/47/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/47/2009 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010
 48. 28.07.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/48/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/48/2009 w sprawie realizacji przepisów o podatku od towarów i usług
 49. 27.08.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/49/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/49/2009 w sprawie utworzenia i wynagradzania Zespołu realizującego projekt pt.: „WYKORZYSTAJ SZANSĘ-ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE.KURSY, SZKOLENIA I STAŻE KLUCZEM DO SUKCESU NA RYNKU PRACY" nr wniosku POKL.04.01.01-00-018/09finansowanej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 50. 31.08.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/50/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/50/2009 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-31/2006 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji i rozliczania wykładów i pokazów z fizyki i astronomii dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
 51. 31.08.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/51/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/51/2009 w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczna w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 52. 14.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/52/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/52/2009 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr RR-0161/18/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie liczebności grup studenckich na praktykach zawodowych
 53. 14.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/53/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/53/2009 w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczna w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 54. 21.09.2009 r.
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/54/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/54/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 55. 23.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/55/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/55/2009 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/49/2009 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie utworzenia i wynagradzania Zespołu realizującego projekt pt.: „WYKORZYSTAJ SZANSĘ-ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE.KURSY, SZKOLENIA I STAŻE KLUCZEM DO SUKCESU NA RYNKU PRACY" nr wniosku POKL.04.01.01-00-018/09finansowanej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 56. 23.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/56/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/56/2009 w sprawie nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
 57. 23.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2009 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-Edukacja zintegrowana w kl. 0-III -cykl IV w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011
 58. 23.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/58/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/58/2009 w sprawie odpłatności za praktyki studenckie, plenery, obozy na studiach niestacjonarnych na rok akademicki 2009/2010
 59. 25.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/59/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/59/2009 w sprawie w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do badania i oceny ofert w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych w ramach Projektu „Wykorzystaj szansę - zajęcia wyrównawcze, kursy, szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku pracy" nr wniosku POKL.04.01.01-00-018/09 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 60. 29.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/60/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/60/2009 zarządzenie zmieniające do zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/47/2009 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010
 61. 29.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/61/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/61/2009 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-z Zakresu Przygotowania Pedagogicznego- cykl II w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011
 62. 29.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/62/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/62/2009 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 na studiach niestacjonarnych trzeciego stopnia
 63. 30.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/63/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/63/2009 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Rektora Nr R-4/2007 w sprawie ustalenia zasad organizacji i funkcjonowania Planetarium
 64. 30.09.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/64/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/64/2009 w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów doktoranckich
 65. 05.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/65/2009 - w sprawie wysokości kaucji gwarancyjnej przeznaczonej na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych przez użytkownika pokoju hotelowego w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 66. 05.10.2009 r.
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/66/2009 - w sprawie powołania Komisji rektorskiej ds. restrukturyzacji
 67. 05.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/67/2009 - w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta „SKRZAT" w roku akademickim 2009/2010
 68. 14.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/68/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Wychowania Przedszkolnego cykl X, XI, XII w roku akademickim 2009/2010
 69. 14.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/69/2009 - w sprawie zasad opłat w Domu Studenta „SKRZAT"
 70. 14.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/70/2009 - w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010
 71. 14.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/71/2009 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło w roku akademickim 2009/2010
 72. 21.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/72/2009 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 73. 21.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/73/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Oligofrenopedagogika cykl XIX w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011
 74. 26.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/74/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Terapia Pedagogiczna Arteterapią cykl VI, XI, XII w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011
 75. 26.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/75/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2009/2010
 76. 28.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/76/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu cykl II w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011
 77. 29.10.2009 r.
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/77/2009 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. nowelizacji Regulaminu wynagradzania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 78. 29.10.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/78/2009 - w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie rozpraw doktorskich i prac pokonferencyjnych
 79. 18.11.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/79/2009 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr 49/2009 w sprawie udzielania nauczycielom akademickim płatnych i bezpłatnych urlopów dla celów naukowych lub artystycznych
 80. 19.11.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/80/2009 - w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 81. 24.11.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/81/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- z zakresu administracji publicznej cykl VI w roku akademickim 2009/2010
 82. 24.11.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/82/2009 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2009/2010
 83. 30.11.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/83/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej cykl XII w roku akademickim 2009/2010
 84. 03.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/84/2009 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-17/2006 w sprawie powołania stałych Komisji przetargowych do badania i oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Uczelni oraz ustalenia regulaminu ich pracy
 85. 03.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/85/2009 - w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 86. 10.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/86/2009 - w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr R0210/4/1992 Rektora z dnia 2 marca 1992 w sprawie wprowadzenia regulaminu Wydawnictw WSP w Częstochowie
 87. 10.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/87/2009 - w sprawie uchylenia załącznika Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia wewnętrznego Nr R0210/3/1992 Rektora z dnia 2 marca 1992 w sprawie wprowadzenia regulaminów wydziałowych
 88. 10.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/88/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-Edukacja dla bezpieczeństwa - cykl I w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011
 89. 14.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/89/2009 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/82/2009 Rektora z dnia 24 listopada 2009 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2009/2010
 90. 14.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/90/2009 - w sprawie utworzenia i wynagradzania Zespołu realizującego projekt pt. „LifeLong Learning -edukacja przez całe życie" nr wniosku WND-POKL.09.03.00-007/09 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Europejskiego Kapitał Ludzki
 91. 14.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/91/2009 - w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do badania i oceny ofert w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych w ramach Projektu „LifeLong Learning -edukacja przez całe życie" nr wniosku WND-POKL.09.03.00-007/09 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 92. 17.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/92/2009 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-Matematyka - cykl II w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011
 93. 17.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/93/2009 - w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2009/2010 i 2010/2011
 94. 22.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/94/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/94/2009 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-Logopeda -logopeda oświatowy - cykl XIII w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011
 95. 22.12.2009 r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/95/2009 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/95/2009 w sprawie udzielania zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
 96.30.12.2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/96/2009 - w sprawie zmiany Szczegółowej instrukcji obiegu dokumentów w projekcie wykorzystaj szansę -zajęcia wyrównawcze, kursy, szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku pracy"Data publikacji: 29.03.2010
Data modyfikacji: 07.01.2010
Opracował(a): Jolanta Srokosz