Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2016
ZARZĄDZENIA REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
2016

 LpData
 Temat Zarządzenia
 1 04.01.2016
Zarządzenie Nr R-0161/1/2016 - w sprawie zakresu działania Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza w okresie kadencji 2012-2016.
 2 07.01.2016Zarządzenie Nr R-0161/2/2016 - w sprawie zasad i trybu podziału dotacji na działalność statutową oraz jej rozliczania.
 3 11.01.2016Zarządzenie Nr R-0161/3/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/27/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. Ankietyzacji i Ewaluacji przy Radzie ds. Jakości Kształcenia.
 4 11.01.2016
Zarządzenie Nr R-0161/4/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/84/2015 z dnia 29 września 2015r. w sprawie powołania Rady ds. Kształcenia na Odległość.
 5
 11.01.2016Zarządzenie Nr R-0161/5/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/22/2014 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powołania Rady ds. Jakości Kształcenia.
 6
 21.01.2016Zarządzenie Nr R-0161/6/2016 - zmieniające Zarządzenie  Nr R- 0161/20/2014 z dnia 26 marca 2014 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie realizacji Projektu „Studia podyplomowe i licencjackie z podwójnym dyplomem Case Management - Zarządzanie Przypadkiem" (skrócona nazwa CM+), w ramach umowy Współpracy na Rzecz Rozwoju.
 7 21.01.2016Zarządzenie Nr R-0161/7/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr R-0161/66/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. aktualizacji i ewaluacji strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 8 29.01.2016Zarządzenie Nr R-0161/8/2016 - w sprawie utworzenia nowej podstawowej jednostki organizacyjnej o nazwie Wydział Filologiczno-Historyczny w wyniku połączenia Wydziału Filologiczno-Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 9 29.01.2016Zarządzenie Nr R-0161/9/2016 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/107/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 10 29.01.2016
Zarządzenie Nr R-0161/10/2016 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2016 r.
 11 29.01.2016Zarządzenie Nr R-0161/11/2016 -  w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 12 29.01.2016Zarządzenie Nr R-0161/12/2016 - w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 13 02.02.2016Zarządzenie Nr R-0161/13/2016 -  w sprawie powołania rektorskiej Komisji ds. opracowania zmian  Statutu AJD.
 14 02.02.2016Zarządzenie Nr R-0161/14/2016 - w sprawie kontroli okresowej obiektów budowlanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 15 10.02.2016Zarządzenie Nr R-0161/15/2016 -  w sprawie dokumentacji i szczegółowego harmonogramu dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 16 10.02.2016Zarządzenie Nr R-0161/16/2016 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr R-0161/73/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zasad zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów lub kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 17 10.02.2016Zarządzenie Nr R-0161/17/2016 - w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
 18 12.02.2016Zarządzanie Nr R-0161/18/2016 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/123/2013 z dnia 31.12.2013r.Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w projekcie LLP KA2 „Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla wspomagania uczenia się i nauczania języków lokalnych". Numer Projektu: 543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW.
 1929.02.2016
Zarządzenie Nr R-0161/19/2016 - w sprawie składów zespołów, rad i komisji funkcjonujących Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i ich zmian spowodowanych utworzeniem nowej podstawowej jednostki organizacyjnej o nazwie Wydział Filologiczno-Historyczny.
 2001.03.2016
Zarządzenie Nr R-0161/20/2016 -  uchylające zarządzenia nr R-0161/128/2015, R-0161/129/2015, R-0161/130/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
 2124.03.2016
Zarządzenie Nr R-0161/21/2016 - w sprawie gromadzenia, analizowania i wykorzystywania informacji dotyczących jakości kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 2224.03.2016Zarządzenie Nr R-0161/22/2016 - w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 23 31.03.2016Zarządzenie Nr  R-0161/23/2016 - w sprawie Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 2431.03.2016
Zarządzenie Nr R-0161/24/2016 - w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie Językoznawstwo na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 25 08.04.2016Zarządzenie Nr R-0161/25/2016 -  w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin  w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 26 08.04.2016Zarządzenie Nr R-0161/26/2016 - w sprawie zdalnego dostępu do chronionych systemów informatycznych (EOD, ZP, PP)dla pracowników funkcyjnych AJD.
 27 18.04.2016Zarządzenie Nr R-0161/27/2016 - w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 28 20.04.2016Zarządzenie Nr R-0161/28/2016 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2015/2016 od miesiąca marca 2016 r. do czerwca 2016r.
 29 20.04.2016Zarządzenie Nr R-0161/29/2016 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2015/2016 od miesiąca marca 2016 r. do czerwca 2016 r.
 30 22.04.2016Zarządzenie Nr R-0161/30/2016 - w sprawie powołania dodatkowych członków do stałej komisji przetargowej.
 31 26.04.2016Zarządzenie Nr R-0161/31/2016 - zmieniające zarządzenie R-0161/67/2013 z dnia 16 września 2013r. w sprawie zasad ewidencji, korzystania z pomieszczeń oraz zabezpieczenia mienia Uczelni.
 32 28.04.2016Zarządzenie Nr R-0161/32/2016 -  w sprawie powołania Komisji ds. opracowania systemu identyfikacji wizualnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 33 28.04.2016Zarządzenie Nr R-0161/33/2016 -  w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/22/2014 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powołania Rady ds. Jakości Kształcenia.
 34 28.04.2016Zarządzenie Nr R-0161/34/2016 -  w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/27/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. Ankietyzacji i Ewaluacji przy Radzie ds. Jakości Kształcenia.
 35 05.05.2016Zarządzenie Nr R-0161/35/2016 -  w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/107/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 36 05.05.2016Zarządzenie Nr R-0161/36/2016 - w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania  obiektu Akademickiego Centrum Sportowego.
 37 16.05.2016Zarządzenie Nr R-0161/37/2016 -  w sprawie weryfikacji danych dostępowych użytkowników systemów informatycznych.
 38 31.05.2016Zarządzenie Nr R-0161/38/2016 - w sprawie wzoru karty przedmiotu "Metody uczenia się i studiowania".
 39 06.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/39/2016 - w sprawie instrukcji umieszczenia w programach kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru".
 40 08.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/40/2016 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/124/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2016 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 41 09.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/41/2016 -  w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. likwidacji wartości niematerialnych i prawnych.
 42 09.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/42/2016 - w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia  w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017.
 43 09.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/43/2016 -  w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017.
 44 09.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/44/2016 -  w sprawie zasad ustalania składu komisji rekrutacyjnych, warunków wynagradzania ich członków oraz podziału środków finansowych z opłat za postępowanie związane  z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017.
 45 23.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/45/2016 - w sprawie wprowadzenia zajęć e-learningowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie od roku akademickiego 2016/2017.
 4623.06.2016
Zarządzenie Nr R-0161/46/2016 -  w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia na odległość w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 47 27.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/47/2016 -  w sprawie instrukcji umieszczenia w programach kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru".
 48 27.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/48/2016 -  w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej.
 49 27.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/49/2016 -  w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 50 27.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/50/2016 -  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej  Wydziału Matematyczno  -  Przyrodniczego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 51 29.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/51/2016 -  w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim  2016/2017.
 52 29.06.2016Zarządzenie Nr R-0161/52/2016 -  w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2016/2017.
 53 08.07.2016Zarządzenie Nr R-0161/53/2016 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/17/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
 54 14.07.2016Zarządzenie Nr R-0161/54/2016 - w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 5519.07.2016
Zarządzenie Nr R-0161/55/2016 -  zmieniające zarządzenie R-0161/04/2015 z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie likwidacji składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania.
 56 19.07.2016Zarządzenie Nr R-0161/56/2016 -  w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 57 19.07.2016Zarządzenie Nr R-0161/57/2016 -  w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 58 19.07.2016Zarządzenie Nr R-0161/58/2016 -  w sprawie wzorów sprawozdań zespołów Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz ankiety samooceny jednostek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 59 19.07.2016Zarządzenie Nr R-0161/59/2016 -  w sprawie tworzenia sprawozdań związanych z weryfikacją efektów kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 60 20.07.2016Zarządzenie Nr R-0161/60/2016 -  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 61 20.07.2016Zarządzenie Nr R-0161/61/2016 -  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 62 20.07.2016Zarządzenie Nr R-0161/62/2016 -  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 63 22.07.2016Zarządzenie Nr R-0161/63/2016 - w sprawie wdrożenia działań w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych ALFA i BRAVO-CRP  na całym terytorium RP.
 64 29.08.2016Zarządzenie Nr R-0161/64/2016 - w sprawie zmiany Zarządzenia  wewnętrznego Nr R-0161/74/2015 z dnia 07 września 2015r. w sprawie zasad naliczania w systemie USOS należności związanych z kształceniem studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 65 31.08.2016Zarządzenie Nr R-0161/65/2016 - zmieniające  Zarządzenie Nr R-0161/124/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 6631.08.2016
Zarządzenie Nr R-0161/66/2016 - w sprawie zasad finansowania wydatków na działalność Uczelni.
 67 05.09.2016Zarządzenie Nr R-016/67/2016 - w   sprawie powołania Kolegium Rektorskiego.
 68 05.09.2016Zarządzenie Nr R-0161/68/2016 -  w sprawie zakresu działania Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza w okresie kadencji 2016-2020.
 69 05.09.2016Zarządzenie Nr R-0161/69/2016 -  w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 70 14.09.2016Zarządzenie Nr R-0161/70/2016 - w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzonego zarządzeniem Rektora Nr R-0161/18/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 7114.09.2016
Zarządzenie Nr R-0161/71/2016 - w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017.
 72 14.09.2016Zarządzenie Nr R-0161/72/2016 -  w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2016/2017.
 7315.09.2016
Zarządzenie Nr R-0161/73/2016 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 7419.09.2016
Zarządzenie Nr R-0161/74/2016 -  w sprawie zasad wprowadzenia tutoringu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 75 19.09.2016Zarządzenie Nr R-0161/75/2016 - w sprawie zasad zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów lub kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 76 26.09.2016Zarządzenie Nr R-0161/76/2016 -  w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych oraz imprez innych niż masowe organizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 77 26.09.2016Zarządzenie Nr R-0161/77/2016 -  w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta „Skrzat" w roku akademickim 2016 / 2017.
 78 29.09.2016Zarządzenie Nr R-0161/78/2016 -  w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów.
 79 29.09.2016
Zarządzenie Nr R-0161/79/2016 - dotyczące zasad przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 80 29.09.2016
Zarządzenie Nr R-0161/80/2016w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Edukacja Uczniów z ASD (Autyzm Dziecięcy HFA, Zespół Aspergera) -  cykl I w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018.
 81 29.09.2016Zarządzenie Nr R-0161/81/2016 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa cykl I w roku akademickim 2016/2017.
 82 29.09.2016Zarządzenie Nr R-0161/82/2016 - w sprawie zakresu działania Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza w okresie kadencji 2016-2020.
 83 05.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/83/2016 - w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017 od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.
 84 05.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/84/2016 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu języka angielskiego dla dzieci   w  roku   akademickim 2016/2017.
 85 05.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/85/2016 -  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno  -  Przyrodniczego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 86 06.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/86/2016 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Bezpieczeństwo i higieny pracy - cykl VIII w roku akademickim 2016/2017.
 87 07.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/87/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Nr R-0161/06/2015 z dnia 20 stycznia 2015r w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 88 10.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/88/2016 -  w sprawie powołania komisji doktoranckiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2016/2017.
 89 10.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/89/2016 - w  sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - z zakresu Przygotowania Pedagogicznego z językiem migowym
- cykl III  w  roku   akademickim 2016/2017 i 2017/2018.
 90 10.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/90/2016 - w sprawie obiegu informacji dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 91 10.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/91/2016 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu języka angielskiego dla pracowników AJD w roku akademickim 2016/17.
 92 17.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/92/2016 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarki Remontowej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 93 17.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/93/2016 - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 94 17.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/94/2016 - w sprawie zmian do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie/
 95 17.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/95/2016 - w sprawie zasad pobierania i rozliczania opłat oraz  kaucji z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta Skrzat.
 96 17.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/96/2016 - w sprawie wprowadzenia regulaminu Domu Studenta „ Skrzat"
 97 17.10.2016Zarządzenie Nr  R-0161/97/2016 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Oligofrenopedagogika  cykl XXVI  w roku akademickim 2016/2017.
 98 17.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/98/2016 - w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich
 99 17.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/99/2016 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 100 17.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/100/2016 -  w sprawie powołania Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń pomocy materialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 101 17.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/101/2016 - w sprawie powołania Uczelnianej Studenckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 102 19.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/102/2016 - w sprawie powołania komisji doktoranckiej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 103 24.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/103/2016 - zmieniające Zarządzenie  wewnętrzne Nr R- 0161/20/2014 z dnia 26 marca 2014 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie realizacji Projektu „Studia podyplomowe i licencjackie z podwójnym dyplomem Case Management - Zarządzanie Przypadkiem" (skrócona nazwa CM+),  w ramach umowy Współpracy na Rzecz Rozwoju.
 104 28.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/104/2016 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 105 28.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/105/2016 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej cykl III w roku akademickim 2016/2017.
 106 28.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/106/2016 - w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 107 28.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/107/2016 - w sprawie wypłaty ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej i obuwia zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży we własnym zakresie.
 108 28.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/108/2016 - w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przeznaczonych do obsługi monitorów ekranowych.
 109 28.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/109/2016 - zmieniające Zarządzenie nr R-0161/8/2010 z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 110 28.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/110/2016 - w sprawie powołania Rady ds. Jakości Kształcenia.
 111 28.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/111/2016 - w sprawie powołania Zespołu ds. Ankietyzacji i Ewaluacji przy Radzie ds. Jakości Kształcenia.
 112 28.10.2016Zarządzenie Nr R-0161/112/2016 - w sprawie powołania Rady ds. Kształcenia na Odległość.
 11307.11.2016
Zarządzenie Nr R-0161/113/2016 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 114 07.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/114/2016 -  w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursów języków obcych organizowanych przez Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki w  roku   akademickim 2016/2017.
 11510.11.2016
Zarządzenie Nr R-0161/115/2016 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu polskiego języka migowego - poziom A1 w roku akademickim 2016/2017.
 116 10.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/116/2016 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu polskiego języka migowego - poziom A2 w roku akademickim 2016/2017.
 117 10.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/117/2016 - w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 118 14.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/118/2016 - w sprawie odpłatności za szkolenia uzupełniające wiedzę dla aktualnych studentów AJD organizowane przez Biuro Karier.
 119 14.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/119/2016 - w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 120 18.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/120/2016 - w sprawie powołania Przewodniczących: Uczelnianej Komisji Oceniającej, Komisji Oceniającej Nauczycieli Jednostek Międzywydziałowych i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 121 21.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/121/2016 - w sprawie tworzenia planów i składania wniosków o udzielenie zamówień publicznych i wniosków o finansowanie w ramach pozostałych środków budżetowych w systemie informatycznym EGERIA.
 122 22.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/122/2016 -  w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017 od miesiąca października 2016 r. do lutego 2017r.
 123 22.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/123/2016 -  w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017 od miesiąca października 2016 r. do lutego 2017 r.
 124 28.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/124/2016 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna cykl III w roku akademickim 2016/2017.
 125 28.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/125/2016 -  w sprawie przeliczeń etatowych dla osób zatrudnionych na stanowiskach  administracyjnych w jednostkach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 126 28.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/126/2016 -  w sprawie procedury monitorowania i windykacji należności  z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 127 28.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/127/2016 -  w sprawie wprowadzenia i analizy badań ankietowych dotyczących oceny satysfakcji z pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 128 28.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/128/2016 -  w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z uczelniami zagranicznymi.
 129 28.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/129/2016 - w sprawie wprowadzenia regulaminu sieci komputerowej Domu Studenta „Skrzat".
 130 28.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/130/2016 -  w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2017 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 131 28.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/131/2016 -  w sprawie komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kadencję 2016-2020.
 132 30.11.2016Zarządzenie Nr R-0161/132/2016 -  w sprawie uprawnień do dysponowania środkami finansowymi i zatwierdzaniem merytorycznym wniosków w systemie informatycznym Egeria.
 133 01.12.2016Zarządzenie Nr R-0161/133/2016 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Rektora Nr R-0161/36/2016 z dnia 5 maja 2016r.w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania obiektu Akademickiego Centrum Sportowego.
 134 01.12.2016Zarządzenie Nr R-0161/134/2016 - w sprawie powołania Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 135 01.12.2016Zarządzenie Nr R-0161/135/2016 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Edukacja w sztukach plastycznych (cykl II) w roku akademickim 2016/2017.
 136 01.12.2016Zarządzenie Nr R-0161/136/2016 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania  przy zatrudnianiu na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 137 14.12.2016 Zarządzenie Nr R-0161/137/2016 - w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 138 14.12.2016Zarządzenie Nr R-0161/138/2016 - w sprawie powołania Rady ds. Kształcenia na Odległość.
 139 19.12.2016Zarządzenie Nr R-0161/139/2016 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią cykl II w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018 (semestr zimowy).
 140 20.12.2016Zarządzenie Nr R-0161/140/2016 - w sprawie przyjęcia planu audytu na 2017 rok.
 141 27.12.2016Zarządzenie Nr R-0161/141/2016 - w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Akademii oraz wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego na temat: „Polityka bezpieczeństwa oraz ochrona informacji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie".
 142 27.12.2016Zarządzenie Nr R-0161/142/2016 -  dotyczące zasad przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 143 27.12.2016Zarządzenie Nr R-0161/143/2016 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Doradztwo zawodowe cykl I w roku akademickim 2016/2017.
 144 27.12.2016Zarządzenie Nr R-0161/144/2016 - zmieniające zarządzenie R-0161/30/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego udostępniania pomieszczeń i powierzchni w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie podmiotom zewnętrznym.

data publikacji: 05.01.2016r.
data ostatniej modyfikacji: 11.01.2017r.
opracował(a): Biuro Rektora