Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2015
ZARZĄDZENIA REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
2015

 LpData
 Temat Zarządzenia
 1. 05.01.2015Zarządzenie Nr R-0161/1/2015 - w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 2. 14.01.2015
Zarządzenie Nr R-0161/2/2015 - w sprawie składania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz planów zamówień publicznych i pozostałych kosztów budżetowych w systemie informatycznym Egeria.
 3. 14.01.2015Zarządzenie Nr R-0161/3/2015 - zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/92/2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 4. 14.01.2015Zarządzenie Nr R-0161/4/2015 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie likwidacji składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania.
 5. 15.01.2015Zarządzenie Nr R-0161/5/2015 - w sprawie powołania Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 6. 20.01.2015Zarządzenie Nr R-0161/6/2015 - w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 7. 22.01.2015Zarządzenie Nr R-0161/7/2015 - Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
 8. 28.01.2015Zarządzenie Nr R-0161/8/2015 - w sprawie udzielania nauczycielom akademickim płatnych i bezpłatnych urlopów dla celów naukowych.
 9 28.01.2015
Zarządzenie Nr R-0161/9/2015 - zmieniające Regulamin postępowania przy przeprowadzeniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/78/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 10. 28.01.2015Zarządzenie Nr R-0161/10/2015 - w sprawie Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 11. 28.01.2015Zarządzenie Nr R-0161/11/2015 - w sprawie wprowadzenia Szczegółowej instrukcji inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 12. 17.02.2015Zarządzenie Nr R-0161/12/2015 - w sprawie realizacji zadań, uruchamiania przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 13. 27.02.2015Zarządzenie Nr R-0161/13/2015 - w sprawie odpłatności za praktyki studenckie na studiach niestacjonarnych.
 14. 27.02.2015Zarządzenie Nr R-0161/14/2015 - w sprawie kontroli okresowej obiektów budowlanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 15. 27.02.2015Zarządzenie Nr R-0161/15/2015 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2015 r.
 16. 27.02.2015Zarządzenie Nr R-0161/16/2015 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 17. 27.02.2015Zarządzenie Nr R-0161/17/2015 - w sprawie finansowania i organizacji obozów sportowych, obozów turystycznych (wędrownych), plenerów plastycznych, zajęć terenowych, objazdów naukowych oraz wyjazdów dydaktycznych ujętych w obowiązujących programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 18. 27.02.2015Zarządzenie Nr R-0161/18/2015 - w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Kształcenia na Odległość.
 19. 03.03.2015Zarządzenie Nr R-0161/19/2015 - w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji oraz Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni.
 20. 05.03.2015Zarządzenie Nr R-0161/20/2015 - w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 21. 10.03.2015Zarządzenie Nr R-0161/21/2015 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R0161/19/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji oraz Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni.
 22. 26.03.2015Zarządzenie Nr R-0161/22/2015 - w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz określenia jego zakresu odpowiedzialności.
 23. 26.03.2015Zarządzenie Nr R-0161/23/2015 - w sprawie odpłatności za praktyki na studiach podyplomowych.
 24. 26.03.2015Zarządzenie Nr R-0161/24/2015 -  w sprawie sprawowania opieki nad słuchaczami studiów podyplomowych  odbywającymi praktyki.
 25. 26.03.2015Zarządzenie Nr R-0161/25/2015 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią  cykl I w roku akademickim 2014/2015 /semestr letni/ oraz 2015/2016.
 26. 26.03.2015Zarządzenie Nr R-0161/26/2015 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/102/2013 Rektora w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach.
 27. 31.03.2015Zarządzenie Nr R-0161/27/2015 - w sprawie zasad postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 28. 31.03.2015 Zarządzenie Nr R-0161/28/2015 - w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów.
 29. 31.03.2015 Zarządzenie Nr R-0161/29/2015 - w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych do celów ustalenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli akademickich.
 30. 31.03.2015 Zarządzenie Nr R-0161/30/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr R-0161/49/2012 w sprawie organizacji i finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania.
 31. 31.03.2015Zarządzenie Nr R-0161/31/2015 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 32. 31.03.2015Zarządzenie Nr R-0161/32/2015 - w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 33. 01.04.2015Zarządzenie Nr R-0161/33/2015 - w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
 34. 01.04.2015Zarządzenie Nr R-0161/34/2015 - w sprawie realizacji Projektu o współpracy badawczej  realizowany w ramach współpracy pomiędzy  Hochschule der Bundesagentur für Arbeit w Mannheim  a Akademią im. Jana Długosza w Czestochowie.
 35. 08.04.2015Zarządzenie Nr R-0161/35/2015 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015 od miesiąca marca 2015 r. do czerwca 2015 r.
 36. 08.04.2015Zarządzenie Nr R-0161/36/2015 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2014/201 od miesiąca marca 2015 r. do czerwca 2015 r.
 37. 16.04.2015Zarządzenie Nr R-0161/37/2015 -zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/45/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie dokumentowania sprzedaży  w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 38. 30.04.2015Zarządzenie Nr R-0161/38/2015 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R -  0161/33/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 39. 05.05.2015Zarządzenie Nr R-0161/39/2015 - w sprawie badań ankietowych jakości kształcenia skierowanych do studentów i doktorantów oraz analizowania ich wyników w Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 40. 07.05.2015Zarządzenie Nr R-0161/39/2015 - w sprawie: zasad ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Akademii im. Jana Długosza uprawnionych do ubiegania się o umorzenie 20% kredytu lub pożyczki studenckiej.
 41. 08.05.2015
Zarządzenie Nr R-0161/41/2015 - w sprawie ustalenia trybu realizacji profilaktycznych badań lekarskich pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 42. 11.05.2015Zarządzenie Nr R-0161/42/2015 - zmieniające zarządzenie Nr R-0161/65/2012 z dnia 21 września 2012 r. Rektora AJD w Częstochowie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 43. 18.05.2015Zarządzenie Nr R-0161/43/2015 -  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr R-0161/35/2015 Rektora AJD w Częstochowie w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015 od miesiąca marca 2015 r. do czerwca 2015 r.
 44. 25.05.2015Zarządzenie Nr R-016/44/2015 -  zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/92/2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 45. 25.05.2015Zarządzenie Nr R-0161/45/2015 - zmieniające  Zarządzenie Nr R-0161/54/2010 Rektora  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki wyposażeniem w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 46. 25.05.2015Zarządzenie Nr R-0161/46/2015 -  w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/22/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powołania Rady ds. Jakości Kształcenia.
 47. 25.05.2015Zarządzenie Nr R-0161/47/2015 -  w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R0161/20/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 48. 25.05.2015Zarządzenie Nr R-0161/48/2015 - w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2015/2016.
 49. 01.06.2015Zarządzenie Nr R-0161/49/2015 -  w sprawie zmiany zarządzenia Nr R-0161/93/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 października w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
 50. 08.06.2015Zarządzenie Nr R-0161/50/2015 -  w sprawie zasad ustalania składu komisji rekrutacyjnych, warunków wynagradzania ich członków oraz podziału środków finansowych z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016.
 51. 08.06.2015Zarządzenie Nr R-0161/51/2015 - w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 .
 52. 16.06.2015Zarządzenie Nr R-0161/52/2015 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/85/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015 od 1 października 2014 do 30 września 2015.
 53. 17.06.2015Zarządzenie Nr R-0161/53/2015 - zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/92/2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 54. 17.06.2015Zarządzenie Nr R-0161/54/2015 -  zmieniające  Zarządzenie Nr R-0161/54/2010 Rektora  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki wyposażeniem w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 55. 18.06.2015Zarządzenie Nr r-0161/55/2015 - w sprawie przyznawania pracownikom Uczelni dodatków specjalnych za charakter pracy i kontakt z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz szkodliwym promieniowaniem.
 56. 18.06.2015Zarządzenie Nr R-0161/56/2015 -  w sprawie opodatkowania stypendiów dla nauczycieli akademickich i pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  przyznawanych z funduszy Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/2015 na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)    lub uczestnictwa w szkoleniu (STT).
 57. 30.06.2015Zarządzenie Nr R-0161/57/2015 -  w sprawie wysokości środków na nagrody Rektora i ich podziału oraz wysokości nagród Rektora przyznawanych dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 58. 30.06.2015 Zarządzenie Nr R-0161/58/2015 -  w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2015/2016.
 59. 30.06.2015Zarządzenie Nr R-0161/59/2015 -  w sprawie szczegółowych zasad organizacji dydaktyki, w tym zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie od roku akademickiego 2015/2016.
 60. 30.06.2015Zarządzenie Nr R-0161/60/2015 - zmieniające Zarządzenie Nr R0161/56/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie opodatkowania stypendiów dla nauczycieli akademickich i pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  przyznawanych z funduszy Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/2015 na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) lub uczestnictwa w szkoleniu (STT).
 61. 01.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/61/2015 -  w sprawie dokumentowania sprzedaży  w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 62. 02.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/62/2015 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr R-0161/92/2010 z dnia 03 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 63. 02.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/63/2015 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr R-0161/54/2010 z dnia 24 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki wyposażeniem  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 64. 02.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/64/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr R-0161/22/2013 w sprawie instrukcji wprowadzenia w programach kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru"  od roku akademickiego 2013/2014.
 65. 02.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/65/2015 - w w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia na odległość w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 66. 06.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/66/2015 - w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim  2015/2016.
 67. 06.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/67/2015 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 68. 06.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/68/2015 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/51/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016.
 69. 06.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/69/2015 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/51/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016.
 70. 07.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/70/2015 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R - 0161/58/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016.
 71. 07.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/71/2015 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzania wewnętrznego R - 0161/58/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2015/2016.
 72. 30.07.2015Zarządzenie Nr R-0161/72/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia wewnętrznego Nr R 0161/29/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 kwietnia 2014 r.w sprawie procedur przeprowadzania ankietyzacji dotyczącej oceny zajęć dydaktycznych w systemie USOSweb-Wirtualny Dziekanat oraz ich analizowania i oceniania w jednostkach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 73. 07.09.2015
Zarządzenie Nr R-0161/73/2015 - w sprawie zmian do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 74. 07.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/74/2015 -  w sprawie zasad naliczania w systemie USOS należności związanych z kształceniem studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 75. 16.09.2015
Zarządzenie Nr R-0161/75/2015 - w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta „Skrzat" w roku akademickim 2015 / 2016.
 76. 16.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/76/2015 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 77. 16.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/77/2015 -  w sprawie warunków wynagrodzenia za prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych z grupami sportowymi
 78. 17.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/78/2015 -  w sprawie instrukcji umieszczenia w programach kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru"
 79. 28.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/79/2015 -  zmieniające Regulamin postępowania przy zawieraniu umów dot. odpłatnego udostępniania pomieszczeń i powierzchni podmiotom zewnętrznym.
 80. 28.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/80/2015 -  zmieniające Regulamin Hotelu w Akademickim Centrum Sportowym powołany  zarządzeniem Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie nr R-0161/73/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Hotelu w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 81. 28.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/81/2015 -  w sprawie wysokości kaucji gwarancyjnej przeznaczonej na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych przez najemcę pokoju hotelowego w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2015/2016.
 82. 28.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/82/2015 -  w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016.
 83. 28.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/83/2015 -  w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2015/2016.
 84. 29.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/84/2015 -  w sprawie powołania Rady ds. Kształcenia na Odległość.
 85. 30.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/85/2015 -  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 86. 30.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/86/2015 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznym jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 87. 30.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/87/2015 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznym jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 88. 30.09.2015Zarządzenie Nr R-0161/88/2015 -  w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   - Administracja Publiczna cykl XII w roku akademickim 2015/2016.
 89. 01.10.2015Zarządzenie Nr R-0161/89/2015 -  w sprawie weryfikacji danych dostępowych użytkowników systemów informatycznych.
 90. 05.10.2015Zarządzenie Nr R-0161/90/2015 -  w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu języka angielskiego dla pracowników AJD  w    roku   akademickim 2015/2016.
 91. 05.10.2015Zarządzenie Nr R-0161/91/2015 -  w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu języka angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym   w    roku   akademickim 2015/2016.
 92. 05.10.2015Zarządzenie Nr R-0161/92/2015 -  w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   - z zakresu Przygotowania Pedagogicznego z językiem migowym  - cykl II  w    roku   akademickim 2015/2016 i 2016/2017.
 93. 13.10.2015Zarządzenie Nr R-0161/93/2015 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Matematyka - cykl XXII w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017 - semestr zimowy.
 94. 13.10.2015Zarządzenie Nr R-0161/94/2015 - w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych przebiegiem studiów.
 95. 13.10.2015Zarządzenie Nr R-0161/95/2015 -  w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   - Oligofrenopedagogika cykl XXV w roku akademickim 2015/2016.
 96. 19.10.2015Zarządzenie Nr R-0161/96/2015 -  w sprawie powołania komisji doktoranckiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2015/2016.
 97. 16.10.2015Zarządzenie Nr R-0161/97/2015 - w sprawie powołania komisji doktoranckiej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2015/2016.
 98. 21.10.2015Zarządzenie Nr R-0161/98/2015 -  w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2015/2016 od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
 99. 26.10.2015Zarządzenie Nr R-0161/99/2015 -  w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego  jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 100. 03.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/100/2015 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa cykl I w roku akademickim 2015/2016.
 101. 03.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/101/2015 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych
Edukacja w sztukach plastycznych - cykl I w roku akademickim 2015/2016.
 102. 05.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/102/2015 -  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 103. 09.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/103/2015 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna cykl II w roku akademickim 2015/2016.
 104. 09.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/104/2015 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Bezpieczeństwo i higieny pracy - cykl VII w roku akademickim 2015/2016.
 105. 09.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/105/2015 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego   jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 106. 09.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/106/2015 - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 107. 09.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/107/2015 -  w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 108. 17.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/108/2015 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów realizowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych  i Inwestycyjnych w Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie.
 109. 17.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/109/2015 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   - Zarządzanie placówką oświatową cykl I HELIOS w roku akademickim 2015/2016
 110. 19.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/110/2015 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2015/2016 od miesiąca października 2015 r. do lutego 2016r.
 111. 19.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/111/2015 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2015/2016 od miesiąca października 2015 r. do lutego 2016 r.
 112. 19.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/112/2015 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   - Zamówienia Publiczne w Teorii i Praktyce cykl II w roku akademickim 2015/2016.
 113. 19.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/113/2015 -  w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   - Zarządzanie Placówką Oświatową cykl IV w roku akademickim 2015/2016.
 114. 20.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/114/2015 -  w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr R-0161/60/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie opodatkowania stypendiów dla nauczycieli akademickich i pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  przyznawanych z funduszy Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/2015 na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) lub uczestnictwa w szkoleniu (STT).
 115. 23.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/115/2015 -  w sprawie procedur monitorowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 116. 23.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/116/2015 -  w sprawie powołania Doktoranckiej Międzywydziałowej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 117. 23.11.2015Zarządzenie Nr R-016/117/2015 -  w sprawie zmiany w Zarządzeniu wewnętrznym NR R-0161/110/2015 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2015/2016 od miesiąca października 2015 r. do lutego 2016r.
 118. 25.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/118/2015 -  w sprawie powołania Odwoławczej Doktoranckiej  Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 119. 26.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/119/2015 -  zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/98/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2015 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 120. 27.11.2015Zarządzenie R-0161/120/2015 -  w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. zmian w strukturze organizacyjnej AJD w Częstochowie.
 121. 30.11.2015Zarządzenie Nr R-0161/121/2015 -  w sprawie zmian w strukturze Wydziału Pedagogicznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 122. 03.12.2015Zarządzenie Nr R-0161/122/2015 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Oligofrenopedagogika  organizowanym w Ośrodku Szkoleniowym „Helios" w Rybniku w roku akademickim 2015/2016.
 123. 03.12.2015Zarządzenie Nr R-0161/123/2015 -  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 124. 08.12.2015Zarządzenie Nr R-0161/124/2015 -  w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2016 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 125. 17.12.2015Zarządzenie Nr R-0161/125/2015 -  zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/89/2015Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 października 2015 r.w sprawie weryfikacji danych dostępowych użytkowników systemów informatycznych.
 126. 22.12.2015Zarządzenie Nr R-0161/126/2015 -  w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 127. 28.12.2015Zarządzenie Nr R-0161/127/2015 -  w sprawie przyjęcia planu audytu na 2016 rok.
 128. 28.12.2015Zarządzenie Nr R-0161/128/2015 -  w sprawie utworzenia Biura Projektu pn. „Wdrożenie systemu antyplagiatowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie"  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz określenia zasad zarządzania projektem.
 129. 28.12.2015Zarządzenie Nr R-0161/129/2015 - w sprawie zasad rekrutacji pracowników na szkolenia dla uczelnianych ekspertów ds. procedury antyplagiatowej.
 130. 28.12.2015Zarządzenie Nr R-0161/130/2015 - w sprawie powołania zespołu ds. opracowania i wdrożenia procedury antyplagiatowej w związku  z realizacją projektu pn. „Wdrożenie systemu antyplagiatowego w  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

data publikacji: 05.01.2015r.
data ostatniej modyfikacji: 11.01.2016r.
opracował(a): Biuro Rektora