Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2008

       
ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA
                                           W CZĘSTOCHOWIE - 2008 Lp. 
 Data 
 Temat zarządzenia
  1. 07.01.2008r. 
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/1/2008 - w sprawie prowizorium budżetowego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok 2008
  2.
 07.01.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/2/2008 - w sprawie używania w celach służbowych pojazdów samochodowych niebędących własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  3.
 10.01.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/3/2008 - w sprawie powołania komisji przetargowej
  4.
 15.01.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/4/2008 - w sprawie wprowadzenia wzorów druków dotyczących udzielania zamówień publicznych
  5.
 17.01.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/5/2008 - w sprawie kontroli okresowej obiektów budowlanych
  6.
 18.02.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/6/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Logopeda-logopeda oświatowy- cykl XI w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009
  7.
 20.02.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/7/2008 - w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych
  8.
 25.02.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/8/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Komunikacja Społeczna, Negocjacje i Mediacje cykl III w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009
  9.
 25.02.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/9/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Terapia Pedagogiczna z Arteterapią cykl III w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009
 10. 04.03.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/10/2008 - w sprawie postępowania przy przewodach doktorskich realizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 11. 06.03.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/11/2008 - w sprawie wysokości funduszu nagród i jego podziału oraz wysokości nagród przyznawanych z tego funduszu dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 12. 10.03.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/12/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej cykl X w roku akademickim 2007/2008
 13. 17.03.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/13/2008 - w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego Akademickiego Centrum Sportu od momentu zgłoszenia AJD do projektu finansowanego z funduszy strukturalnych i innych środków europejskich
 14. 08.04.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/14/2008 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Akademii im. Jana długosza w Częstochowie
 15. 19.05.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/15/2008 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarki Remontowej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 16. 19.05.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/16/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu cykl I w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009
 17. 19.05.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/17/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Technika w nauczaniu cykl IV w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009
 18 19.05.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/18/2008 - w sprawie liczebności grup studenckich na praktykach zawodowych
 19. 29.05.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/19/2008 - w sprawie odpłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 20. 06.06.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/20/2008 - w sprawie powołania doraźnej komisji ds. likwidacji wartości niematerialnych i prawnych
 21. 17.06.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/21/2008 - w sprawie warunków wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku 2008 na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych
 22. 11.07.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/22/2008 - w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009
 23. 11.07.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/23/2008 - w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na rok akademicki 2008/2009
 24. 11.07.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/24/2008 - w sprawie zasad finansowania w 2008 roku działalności statutowej, badan własnych, łączności komputerowej krajowej i zagranicznej, importu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej oraz współpracy z zagranicą
 25. 23.09.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/25/2008 - w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009
 26. 23.09.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/26/2008 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło w roku akademickim 2008/2009
 27. 29.09.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/27/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika- cykl XVII w roku akademickim 2008/2009
 28. 29.09.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/28/2008 - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 29. 29.09.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/29/2008 - w sprawie odpłat za miejsce w Domu Studenta „SKRZAT" w roku akademickim 2008/2009
 30. 06.10.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/30/2008 - w sprawie zmian w administracji centralnej
 31. 06.10.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/31/2008 - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad organizacji i funkcjonowania Planetarium
 32. 08.10.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/32/2008 - w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr R0210/37/1998 rektora Wyższej szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów doktorskich
 33. 08.10.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/33/2008 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr RR-0161/10/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie postępowania przy przewodach doktorskich realizowanych w akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 34. 10.10.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/34/2008 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających
 35. 14.10.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/35/2008 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr RR-0161/2/2008 Rektora akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie używania w celach służbowych pojazdów samochodowych niebędących własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 36. 24.10.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/36/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wychowania Przedszkolnego - cykl IX i X w roku akademickim 2008/2009
 37. 24.10.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/37/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Edukacja Zintegrowana w kl -O-III - cykl III w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
 38. 24.10.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/38/2008 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-17/2006 z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji przetargowych do badania i oceny ofert w postępowaniach w o udzielenia zamówień publicznych w Uczelni oraz ustalenia regulaminu ich pracy
 39. 24.10.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/39/2008 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/22/2005 Rektora z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 40. 28.10.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/40/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Terapia Pedagogiczna z Arteterapią - cykl IV w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
 41. 03.11.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/41/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wiedzy o Społeczeństwie - cykl IX w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
 42. 03.11.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/42/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wychowania Fizycznego-cykl XXVI w roku akademickim 2008/2009
 43. 03.11.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/43/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego cykl I w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
 44. 06.11.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/44/2008 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii
 45. 06.11.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/45/2008 - w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2008 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 46. 12.11.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/46/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika - cykl XVIII
w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
 47. 13.11.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/47/2008 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-34/2007 w sprawie finansowania i organizacji plenerów plastycznych i obozów sportowych i zajęć terenowych ujętych w obowiązujących planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 48. 14.11.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/48/2008 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2008/2009
 49. 17.11.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/49/2008 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-68/2007 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników niebedących nauczycielami akademickimi
 50. 28.11.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/50/2008 - w sprawie określenia szczegółowych zasad wyliczenia wynagrodzenia pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich
 51. 02.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/51/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej - cykl XI w roku akademickim 2008/2009
 52. 02.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/52/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Administracji Publicznej - cykl V w roku akademickim 2008/2009
 53. 02.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/53/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i w zakresie Zarządzania nieruchomościami - cykl I w roku akademickim 2008/2009
 54. 02.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/54/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Logopeda-logopeda oświatowy-cykl XII w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
 55. 08.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/55/2008 - w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych
 56. 08.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/56/2008 - w sprawie uchylenia aneksu nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Nr R-1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie organizacji, prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników oraz ich rozliczania
 57. 08.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2008 - w sprawie uchylenia do zarządzenia wewnętrznego Nr R210/1/2005 z dnia 5 stycznia 2005 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 58. 08.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/58/2008 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w roku 2009
 59. 09.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/59/2008 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przewodach doktorskich realizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 60. 09.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/60/2008 - w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 61. 15.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/61/2008 - w sprawie powołania komisji przetargowej
 62. 15.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/62/2008 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Hotelu w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 63. 18.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/63/2008 - w sprawie wysokości kaucji gwarancyjnej przeznaczonej na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych przez użytkownika pokoju hotelowego w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2008/2009
 64. 18.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/64/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna -cykl II w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010
 65. 18.12.2008r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/65/2008 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Nauczanie blokowe przedmiotu Przyroda w kl. IV-VI w roku akademickim 2008/2009 i 2009/2010Data publikacji: 18.03.2009
Data modyfikacji: 18.03.2009
Opracował(a): Jolanta Srokosz