Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2012
ZARZĄDZENIA REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA
   W CZĘSTOCHOWIE - 2012

  L.p  
        data         
                   Temat Zarządzenia                                        
 1. 9.01.2012Zarządzenie Nr R-0161/1/2012 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/59/2009 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do badania i oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu "Wykorzystaj szansę-zajęcia wyrównawcze, kursy, szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku pracy" nr wniosku POKL.04.01.01-00-018/09 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. 9.01.2012Zarządzenie Nr R-0161/2/2012 zmieniające zarządzenie Nr R-22/2006 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 1 czerwca 2006 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
 3. 10.01.2012Zarządzenie Nr R-0161/3/2012 w sprawie zmiany do Regulaminu  w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 4. 12.01.2012Zarządzenie Nr R-0161/4/2012 zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/44/2011 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 8 lipca 2011 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
 5. 12.01.2012Zarządzenie Nr R-0161/5/2012 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Zarządzenia Nr R-0161/75/2011 z dnia 18 listopada 2011 r, w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2011/2012
 6. 16.01.2012Zarządzenie Nr R-0161/6/2012 w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w roku 2012.
 7. 16.01.2012Zarządzenie Nr R-0161/7/2012 w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 8. 19.01.2012Zarządzenie Nr R-0161/8/2012 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Edukacja zintegrowana w kl. 0-III - cykl VI w roku akademickim 2011/2012
 9. 1.02.2012Zarządzenie Nr R-0161/9/2012 w sprawie powołania Zespołu ds Wynalazczości w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 10. 1.02.2012Zarządzenie Nr R-0161/10/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds wynalazczości i innowacji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 11. 7.02.2012Zarządzenie Nr R-0161/11/2012 w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 12. 7.02.2012Zarządzenie Nr R-0161/12/2012 w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi i przyjmowaniem gości zagranicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 13. 10.02.2012Zarządzenie Nr R-0161/13/2012 w sprawie powołania Przewodniczących: Uczelnianej Komisji Oceniającej, Komisji Oceniającej w Bibliotece, Komisji Oceniającej Nauczycieli Jednostek Międzywydziałowych, Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 14. 10.02.2012Zarządzenie Nr R-0161/14/2012 zmieniające zarządzenie Nr R-0161/105/2011 Rektora AJD z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w projekcie QEduSen - Evaluation toolkiton senior education to improve their quality of life w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 15.
 13.02.2012 Zarządzenie Nr R-0161/15/2012 w sprawie powołania komisji w celu wyboru Partnera do projektu innowacyjnego pn. "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w innowacyjnym sposobie przekazywania wiedzy Uczelni poprzez w pełni dostępną multimedialną platformę informacyjną" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 16. 22.02.2012Zarządzenie Nr R-0161/16/2012 w sprawie zasad i trybu podziału dotacji na działalność statutową oraz jej rozliczania
 17. 22.02.2012Zarządzenie Nr R-0161/17/2012 w sprawie powołania Komisji opiniującej efekty kształcenia na kierunku Fizjoterapia
 18. 27.02.2012Zarządzenie Nr R-0161/18/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 19. 29.02.2012Zarządzenie Nr R-0161/19/2012 w sprawie zasad finansowania wydatków na działalność Uczelni
 20. 29.02.2012Zarządzenie Nr R-0161/20/2012 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Terapia Pedagogiczna z Arteterapią - cykl IX w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013
 21. 7.03.2012Zarządzenie Nr R-0161/21/2012 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i projekcyjnego
 22. 16.03.2012Zarządzenie Nr R-0161/22/2012 w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych
 23. 16.03.2012Zarządzenie Nr R-0161/23/2012 w sprawie inwentaryzacji sprzętu   Obrony Cywilnej
 24. 16.03.2012Zarządzenie Nr R-0161/24/2012 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych – Edukacja filozoficzno-etyczna - cykl I w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013
 25. 28.03.2012Zarządzenie Nr R-0161/25/2012 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych – Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej - cykl I w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013
 26. 30.03.2012Zarządzenie Nr R-0161/26/2012 w sprawie zmian do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 27. 30.03.2012Zarządzenie Nr R-0161/27/2012 w sprawie wysokości stawek dla opiekunów praktyk studenckich spoza siedziby AJD sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki
 28.
 30.03.2012Zarządzenie Nr R-0161/28/2012 w sprawie sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki studenckie
 29. 30.03.2012Zarządzenie Nr R-0161/29/2012 w sprawie odpłatności za praktyki studenckie na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie praktyk na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od września 2012 r.
 30. 30.03.2012Zarządzenie Nr R-0161/30/2012 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy
 31. 12.04.2012
Zarządzenie Nr R-0161/31/2012 zmieniające zarządzenie Nr R-0161/102/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 32. 15.04.2012Zarządzenie Nr R-0161/32/2012 w sprawie zmian w strukturze jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 33. 30.04.2012Zarządzenie Nr R-0161/33/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 34. 07.05.2012Zarządzenie Nr R-0161/34/2012 w sprawie przeprowadzania szkolenia wstępnego pracowników AJD w zakresie instruktażu stanowiskowego
 35. 07.05.2012Zarządzenie Nr R-0161/35/2012 w sprawie zasad ustalania składu komisji rekrutacyjnych, warunków wynagradzania ich członków oraz podziału środków finansowych z opłat za postępowanie związane  z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku 2012.
 36. 24.05.2012Zarządzenie Nr R-0161/36/2012 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie Gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej cykl IV
 37. 24.05.2012Zarządzenie Nr R-0161/37/2012 w sprawie zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku adiunkta w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 38. 11.06.2012Zarządzenie Nr R-0161/38/2012 w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie literaturoznawstwo na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 39. 11.06.2012Zarządzenie Nr R-0161/39/2012 w sprawie opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013
 40. 11.06.2012Zarządzenie Nr R-0161/40/2012 w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013
 41. 15.06.2012Zarządzenie Nr R-0161/41/2012 w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 42. 15.06.2012Zarządzenie Nr R-0161/42/2012 w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 43. 15.06.2012Zarządzenie Nr R-0161/43/2012 w sprawie zasad finansowania wykładów gości zaproszonych
 44. 15.06.2012Zarządzenie Nr R-0161/44/2012 w sprawie udzielania nauczycielom akademickim  płatnych i bezpłatnych urlopów dla celów naukowych
 45. 25.06.2012Zarządzenie Nr R-0161/45/2012 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr R- 0161/34/2009 Rektora Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 3 czerwca 2009 r.; w sprawie warunków uzyskiwania urlopu naukowego oraz sfinansowania kosztów przewodu o nadanie stopnia naukowego  i postępowania o nadanie tytułu naukowego
 46. 28.06.2012Zarządzenie Nr R-0161/46/2012 w sprawie wysokości stawek za recenzje wydawnicze
 47. 05.07.2012Zarządzenie Nr R-0161/47/2012 w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w administracji centralnej
 48. 05.07.2012Zarządzenie Nr R-0161/48/2012 w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych i uczestników niestacjonarnych studiów  doktoranckich w roku akademickim  2012/2013
 49. 20.07.2012Zarządzenie Nr R-0161/49/2012 w sprawie organizacji i finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania
 50. 20.07.2012Zarządzenie Nr R-0161/50/2012 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSb w zakresie  wydatków strukturalnych   ponoszonych przez Akademię im. Jana Długosza  w Częstochowie.
 51. 20.08.2012Zarządzenie Nr R-0161/51/2012 zmieniające zarządzenie Nr  R- 0161/17/2010  Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnych i kasacyjnej
 52. 23.08.2012Zarządzenie Nr R-0161/52/2012 zmieniające zarządzenie Nr R-0161/52/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 września 2011 w sprawie powołania stałych komisji przetargowych
 53. 27.08.2012Zarządzenie Nr R-0161/53/2012 w sprawie nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
 54. 03.09.2012Zarządzenie Nr R-0161/54/2012 w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 55. 03.092012 Zarządzenie Nr R-0161/55/2012  w sprawie zakresu działania Rektora,Prorektorów oraz Kanclerza w okresie kadencji 2012-2016
 56. 03.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/56/2012 w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora zwyczajnego nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 57. 03.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/57/2012 w sprawie sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki studenckie
 58. 03.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/58/2012 w sprawie odpłatności za praktyki studenckie na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie praktyk na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od września 2012
 59. 03.09.2012
 Zarządzenie Nr R-0161/59/2012 w sprawie wysokości stawek dla opiekunów praktyk studenckich  z poza siedziby AJD sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki
 60. 03.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/60/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 61. 17.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/61/2012w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 62. 18.09.2012Zarządzenie Nr R-0161/62/2012w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 63. 18.09.2012
 Zarządzenie Nr R-0161/63/2012w sprawie warunków wynagrodzenia za prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych z grupami sportowymi
 64. 19.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/64/2012zmieniające zarządzenie Nr R-0161/1/2009 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji, prowadzenia ewidencji  czasu pracy i jego rozliczania oraz trybu udzielania urlopu wypoczynkowego pracowników Akademii
 65. 21.09.2012
Zarządzenie Nr R-0161/65/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 66. 26.09.2012Zarządzenie Nr R-0161/66/2012 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013
 67. 26.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/67/2012 w sprawie zmian w strukturze jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczna w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 68. 26.09.2012
Zarządzenie Nr R-0161/68/2012 - w sprawie zmian w strukturze jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 69. 26.09.2012Zarządzenie Nr R-0161/69/2012 w sprawie zmian w strukturze jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 70. 27.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/70/2012w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło w roku akademickim 2012-2013
 71. 27.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/71/2012 w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012-2013
 72. 27.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/72/2012w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta "Skrzat" w roku akademickim 2012/2013
 73. 27.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/73/2012w sprawie zamiany Regulaminu Hotelu w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 74. 27.09.2012 Zarządzenie Nr R-0161/74/2012w sprawie wysokości kaucji gwarancyjnej przeznaczonej na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych przez użytkownika pokoju hotelowego w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2012/2013
 75. 28.09.2012  Zarządzenie Nr R-0161/75/2012 w sprawie powołania Uczelnianych Zespołów ds Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016
 76 28.09.2012  Zarządzenie Nr R-0161/76/2012w sprawie finansowania i organizacji obozów sportowych, obozów turystycznych (wędrownych), plenerów plastycznych, zajęć terenowych oraz objazdów naukowych ujętych w obowiązujących planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 77. 28.09.2012  Zarządzenie Nr R-0161/77/2012w sprawie zmian do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 78. 28.09.2012  Zarządzenie Nr R-0161/78/2012w sprawie pobierania opłat za elektroniczną legitymację doktoranta
 79. 3.10.2012  Zarządzenie Nr R-0161/79/2012w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - z zakresu Przygotowania Pedagogicznego - cykl V w roku akademickim 2012/2013/ i 2013/2014
 80. 3. 10.2012
  Zarządzenie Nr R-0161/80/2012w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Oligofrenopedagogika - cykl XXII w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014
 81. 8.10.2012  Zarządzenie Nr R-0161/81/2012w sprawie odpłatności za usługi dla słuchaczy studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy - cykl IV w roku akademickim 2012/2013
 82. 8.10.2012  Zarządzenie Nr R-0161/82/2012w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady gospodarowania i postępowania z tablicami urzędowymi i pieczęciami (stemplami) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 83. 10.10.2012  Zarządzenie Nr R-0161/83/2012w sprawie wykonania uchwały nr 93/2012 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 26.września 2012 roku  w sprawie przekształcenia Wydziału Wychowania Artystycznego w Wydział Sztuki  oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego administracji AJD w Częstochowie (Zarządzenie Rektora Nr R-0161/54/2012 z dnia 3 września 2012)
 84. 10.10.2012  Zarządzenie Nr R-0161/84/2012w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku  działąjącego przy Wydziale Pedagogicznym
 85. 24.10.2012Zarządzenie Nr R-0161/85/2012 - zmieniające zarządzenie R-0161/75/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianych Zespołów ds Jakości i Kształcenia na kadencję 2012-2016.
 86. 24.10.2012Zarządzenie Nr R-0161/86/2012 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/105/2011 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 30 grudnia 2011 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w projekcie QEduSen - Evalution toolkint on senior edukation to improve their quality of life w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 87. 25.10.2012Zarządzenie Nr R-0161/87/2012 - w sprawie utworzenia i organizacji Stałego Dyżuru Akademii im. Jana Długosza .
 88. 25.10.2012 Zarządzenie Nr R-0161/88/2012 w sprawie: stawek za pracę tłumaczy języka migowego w ramach umowy zlecenia w roku akademickim 2012/2013
 89. 29.10.2012Zarządzenie Nr R-0161/89/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr R-0161/52/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie powołania stałych komisji przetargowych.
 90. 29.10.2012  Zarządzenie Nr R-0161/90/2012w sprawie opisu przedmiotu zamówień dotyczących infrastruktury komputerowej oraz sprzętu projekcyjnego
 91. 29.10.2012 Zarządzenie Nr R-0161/91/2012 w sprawie powołania Przewodniczących: Uczelnianej Komisji Oceniającej, Komisji Oceniającej w Bibliotece, Komisji Oceniającej Nauczycieli Jednostek Międzywydziałowych, Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 92. 29.10.2012 Zarządzenie Nr R-0161/92/2012w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Terapia Pedagogiczna z Arteterapią - cykl X w roku akad. 2012/2013 i 2013/2014
 93. 29.10.2012 Zarządzenie Nr R-0161/93/2012w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Technika w nauczaniu - cykl VI w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014
 94. 31.10.2012
 Zarządzenie Nr R-0161/94/2012w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji o odpowiedzialności materialnej
 95. 31.10.2012Zarządzenie Nr R-0161/95/2012 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kadencje 2012-2016.
 96. 31.10.2012
 Zarządzenie Nr R-0161/96/2012w sprawie powołania komisji doktoranckiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akad. 2012/2013
 97. 31.10 2012
Zarządzenie Nr R-0161/97/2012 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Administracja Publiczna cykl IX w roku akademickim 2012/2013
 98. 31.10.2012Zarządzenie Nr R-0161/98/2012 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Doradztwo Zawodowe- cykl V w roku akademickim 2012/2013
 99. 3.11.2012Zarządzenie Nr R-0161/99/2012  w sprawie uruchomienia projektu pt.:"Ochrona patentowa metod syntezy i biologicznej aktywności nowych soli onionowych, achiralnych i chiralnych cieczy  jonowych, kompleksów układów węglowodanowych z jonami metali grup przejściowych oraz nanorurek węglowych funkcjonalizowanych podstawnikami ze steregenicznym heteroatomem" nr wniosku POIG.01.03.02-00-014/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 100. 17.11.2012 Zarządzenie Nr R-0161/100/2012w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 101. 17.11.2012 Zarządzenie Nr R-0161/101/2012 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 102. 17.11.2012  Zarządzenie Nr R-0161/102/2012w sprawie powołania Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 103. 20.11.2012  Zarządzenie Nr R-0161/103/2012w sprawie utworzenia i wynagrodzenia Zespołu realizującego projekt pt:. "Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  poprzez zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym  obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 104. 21.11.2012
  Zarządzenie Nr R-0161/104/2012w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 105. 21.11.2012  Zarządzenie Nr R-0161/105/2012w sprawie finansowania i organizacji obozów sportowych, obozów turystycznych (wędrownych), plenerów plastycznych, zajęć terenowych oraz objazdów naukowych ujętych w obowiązujących planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 106. 21.11.2012  Zarządzenie Nr R-0161/106/2012w sprawie prowadzenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
 107. 23.11.2012 Zarządzenie Nr R-0161/107/2012 w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013 od miesiąca października 2012 do lutego 2013
 108. 27.11.2012
  Zarządzenie Nr R-0161/108/2012w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013 od miesiąca października 2012 do lutego 2013
 109. 6.12.2012
 Zarządzenie Nr R-0161/109/2012w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2013 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
 110. 6.12.2012
 Zarządzenie Nr R-0161/110/2012 w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Logopedia - logopeda oświatowy cykl XVI w roku akademickim 2012/2013
 111. 19.12.2012 Zarządzenie Nr R-0161/111/2012 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów
 112. 20.12.2012
  Zarządzenie Nr R-0161/112/2012zmieniające zarządzenie Nr R-0161/105/2011 z dnia 30.12.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania obób uczestniczących w projekcie QEduSen - Evalution toolkit on senior edukaction to improve their quality of life w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 113. 21.12.2012  Zarządzenie Nr R-0161/113/2012w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 114. 21.12.2012  Zarządzenie Nr R-0161/114/2012w sprawie zmian w strukturze Wydziału Sztuki jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 115.31.12.2012
 Zarządzenie Nr R-0161/115/2012 w sprawie przyjęcia planu audytu na 2013 rok.
 116.31.12.2012
 Zarządzenie Nr R-0161/116/2012zmieniające zarządzenie Nr R-0161/18/2011 z dnia 28.02.2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie