Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2010

      ZARZĄDZENIA REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA
   W CZĘSTOCHOWIE - 2010


 Lp. 
Data Temat zarządzenia
  1. 04.01.2010r. 
Zarządzenie Nr R-0161/1/2010 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
  2. 04.01.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/2/2010 - w sprawie zmiany Instrukcji określającej zasady gospodarowania i postępowania z tablicami urzędowymi i pieczęciami (stemplami) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  3.
 26.01.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/3/2010 - w sprawie zmian w administracji centralnej
  4.
 26.01.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/4/2010 - w sprawie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  5.
 28.01.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/5/2010 - w sprawie wprowadzenia procedury pobierania i wydawania kluczy zapasowych
  6.
 02.02.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/6/2010 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-17/2006 Rektora z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji przetargowych do badania i oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Uczelni oraz ustalenia regulaminu ich pracy
  7.
 05.02.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/7/2010 - zmieniające zarządzenia nr R-0161/47/2009 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010
  8.
 12.02.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/8/2010 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad sporządzania, obiegu kontroli oraz przechowywania dokumentów Akademii im. Jana długosza w Częstochowie
  9.
 12.02.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/9/2010 - w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 10. 17.02.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/10/2010 - zmieniające zarządzenie nr R-0161/13/2009 Rektora z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zakresu działania Rektora, Prorektorów oraz kanclerza w okresie kadencji 2008-2012
 11. 25.02.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/11/2010 - w sprawie wprowadzenia zasad i trybu podziału funduszów na badania własne i ich rozliczania
 12. 25.02.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/12/2010 - w sprawie wydawania publikacji ze środków Akademii poza Wydawnictwem AJD
 13. 26.02.2010r.
Zarządzenie Nr R-0161/13/2010 - w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 14. 01.03.2010r.
Zarządzenie Nr R-0161/14/2010 - w sprawie wprowadzenia Szczegółowej Instrukcji inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 15.  02.03.2010r.
Zarządzenie Nr R-0161/15/2010 - zmieniające zarządzenie nr R-R-0161/95/2009 Rektora z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
 16. 08.03.2010r.
Zarządzenie Nr R-0161/16/2010 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad likwidacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu Akademii im. Jana Długosza Częstochowie
 17. 08.03.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/17/2010 - w sprawie powołania komisji likwidacyjnych i kasacyjnej
 18. 08.03.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/18/2009 - zmieniające zarządzenie nr R-17/2006 Rektora z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji przetargowych do badania i oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Uczelni oraz ustalenia regulaminu ich pracy
 19. 15.03.2010r.
Zarządzenie Nr R-0161/19/2010 - zmieniające zarządzenie nr R-0161/17/2010 Rektora z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnych i kasacyjnej
 20. 22.03.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/20/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Bezpieczeństwo i higiena pracy -cykl I w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011
 21. 25.03.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/21/2010 - w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowa
 22. 12.04.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/22/2010 -  zmieniające zarządzenie Nr R-17/2010 Rektora z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji przetargowych do badania i oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Uczelni oraz ustalania regulaminu ich pracy
 23. 14.04.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/23/2010 - w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 24. 30.04.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/24/2010 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w roku 2010
 25. 30.04.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/25/2010 - w sprawie odpłatności za praktyki studenckie na studiach niestacjonarnych na rok akademicki 2010/2011
26.
 13.05.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/26/2010 - zmieniające zarządzenie Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Nr R-29/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uczelni niebędącym nauczycielami akademickimi zniżki (dofinansowania) w opłatach za jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe
 27. 21.05.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/27/2010 - zmieniające zarządzenie RR -0161/5/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie kontroli okresowej obiektów budowlanych
 28. 24.05.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/28/2010 - w sprawie uchylenia zarządzenia Nr R0210/64/2001 Rektora z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie przyznawania dodatku za prace wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych
 29. 28.05.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/29/2010 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 30. 08.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/30/2010 - w sprawie opracowania i wdrożenia procedury działania akademii po wypadku masowym lub katastrofy przemysłowej stanowiącej zagrożenie dla ludzi i środowiska
 31. 08.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/31/2010 - w sprawie opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2010/2011
 32. 08.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/32/2010 - w sprawie uchylenia zarządzeń
 33. 11.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/33/2010 - w sprawie zasad finansowania w 2010 roku działalności statutowej , badań własnych, łączności komputerowej krajowej i zagranicznej , importu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej oraz współpracy z zagranicą
 34. 28.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/34/2010 - w sprawie zasad finansowania wykładów gości zaproszonych
 35. 28.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/35/2010 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów
 36. 28.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/36/2010 - w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników Uczelni i studentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 37. 28.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/37/2010 - w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011
 38. 29.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/38/2010 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr R0161/19/2009 Rektora z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za czynności związane z procesem wydawniczym
 39. 29.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/39/2010 - w sprawie wysokości stawek za recenzje wydawnicze
 40. 29.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/40/2010 - w sprawie warunków wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku 2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 41. 30.06.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/41/2010 - w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011
 42. 12.07.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/42/2010 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi i przyjmowaniem gości zagranicznych w akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 43. 12.07.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/43/2010 - zmieniające zarządzenie R-0161/40/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rektora AJD w sprawie warunków wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku 2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 44. 15.07.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/44/2010 - w sprawie przyznawania pracownikom Uczelni dodatków specjalnych za charakter pracy i kontakt z substancjami i preparatami chemicznymi oraz szkodliwym promieniowaniem
 45. 15.07.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/45/2010 - zmieniające zarządzenie Nr RR-016/28/2008 z dnia 29 września 2008 r. Rektora AJD w Częstochowie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 46. 20.07.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/46/2010 - w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2010/2011
 47. 20.07.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/47/2010 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarki Remontowej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 48. 20.07.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/48/2010 - w sprawie wynagrodzenia za opracowanie opinii w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym nadanie przez Senat Akademii im. Jana długosza w Częstochowie tytułu doktora honoris causa
 49. 20.07.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/49/2010 - zmieniające zarządzenie R-0161/40/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rektora AJD w sprawie warunków wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku 2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 50. 01.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/50/2010 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 51. 14.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/51/2010 - zmieniające zarządzenie nr R-0161/8/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. Rektora AJD w Częstochowie w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 52. 14.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/52/2010 - w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 53. 15.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/53/2010 - w sprawie powoływania zastępców dyrektorów instytutu
 54. 24.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/54/2010 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki wyposażeniem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 55. 29.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/55/2010 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/59/2009 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do badania i oceny ofert w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych w ramach Projektu „Wykorzystaj szansę - zajęcia wyrównawcze, kursy, szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku pracy" nr wniosku POKL.04.01.01-00-018/09 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 56. 30.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/56/2010 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/41/2010 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011
 57. 30.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/57/2010 - w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011
 58. 30.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/58/2010 - w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta „SKRZAT" w roku akademickim 2010/2011
 59. 30.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/59/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-Oligofrenopedagogika- cykl XX w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
 60. 30.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/60/2010 - w sprawie zmiany w strukturze jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 61 30.09.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/61/2010 - w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania
 62. 01.10.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/62/2010 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło w roku akademickim 2010/2011
 63. 01.10.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/63/2010 - w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 64. 01.10.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/64/2010 - zmieniające zarządzenie nr R-0161/8/2010z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 65. 05.10.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/65/2010 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 66. 11.10.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/66/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-z Zakresu Przygotowania Pedagogicznego- cykl III w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
 67. 18.10.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/67/2010 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-17/2006 Rektora z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji przetargowych do badania i oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Uczelni oraz ustalenia regulaminu ich pracy
 68. 18.10.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/68/2010 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii im Jana Długosza w Częstochowie
 69. 18.10.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/69/2010 - w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii im Jana Długosza w Częstochowie
 70. 18.10.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/70/2010 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia wewnętrznego Nr R0161/54/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii im Jana Długosza w Częstochowie
 71. 25.10.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/71/2010 - w sprawie odpłatności za powtarzanie praktyk studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2010/2011
 72. 25.10.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/72/2010 - w sprawie powołania stałych komisji przetargowych
 73. 02.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/73/2010 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji przetargowych
 74. 02.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/74/2010 - w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do opracowania formuły i zasad finansowania procedur rekrutacyjnych na studia oraz funkcjonowania studiów podyplomowych
 75. 02.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/75/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej- cykl XIII w roku akademickim 2010/2011
 76. 02.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/76/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Technika w nauczaniu cykl V w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
 77. 02.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/77/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Edukacja dla bezpieczeństwa- cykl I Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
 78. 02.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/78/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Bezpieczeństwo i higiena pracy- cykl II w roku akademickim 2010/2011
 79. 02.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/79/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Administracja publiczna - cykl VII w roku akademickim 2010/2011
 80. 08.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/80/2010 - w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu R0161/61/2010 r. w sprawie zmian do regulaminu wynagradzana
 81. 08.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/81/2010 - zmieniające zarządzenie Nr R-0161/72/2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji przetargowych
 82. 08.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/82/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Terapia Pedagogiczna z Arteterapią - cykl VII w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
 83. 08.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/83/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Logopedia - logopeda oświatowy - cykl XIV w roku akademickim 2010/2011 oraz 2011/2012
 84. 15.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/84/2010 - w sprawie realizacji przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 85. 22.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/85/2010 - w sprawie ustalenia zasad organizacji i funkcjonowania Planetarium
 86. 22.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/86/2010 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Edukacja dla Bezpieczeństwa - cykl II w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
 87. 29.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/87/2010 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2010/2011
 88. 30.11.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/88/2010 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2010/2011
 89. 03.12.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/89/2010 - zmieniające zarządzenie Nr R-0161/72/2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 listopada 2010 r. sprawie powołania stałych komisji przetargowych
 90. 03.12.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/90/2010 - w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr R_0161/8/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 91. 03.12.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/91/2010 - w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2011 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 92. 03.12.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/92/2010 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 93. 10.12.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/93/2010 - w sprawie odpłatności za plenery i obozy na studiach niestacjonarnych na rok akademicki 2010/2011
 94. 10.12.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/94/2010 - w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana długosza w Częstochowie
 95. 13.12.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/95/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu - cykl III w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
 96. 13.12.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/96/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami cykl III w roku akademickim 2010/2011
 97. 13.12.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/97/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Edukacja zintegrowana w kl. 0-III cykl V oku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
 98. 13.12.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/98/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Wiedza o społeczeństwie i państwie - cykl II w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
 99. 13.12.2010r.Zarządzenie Nr R-0161/99/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Matematyka - cykl IX w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012
100.
21.12.2010 r. Zarządzenie Nr R-0161/100/2010 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Bezpieczeństwo i higiena pracy - cykl II w roku akademickim 2010/2011
101.31.12.2010 r.
Zarządzenie Nr R-0161/101/2010 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w CzęstochowieData publikacji: 23.03.2009
Data modyfikacji: 18.01.2011
Opracował(a): Jolanta Srokosz