Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2013
ZARZĄDZENIA REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE - 2013
 L.p. Data Temat Zarządzenia
 1. 17.01.2013Zarządzenie Nr R-0161/1/2013 - w sprawie powołania dodatkowych członków  do stałej komisji przetargowej
 2. 17.01.2013Zarządzenie Nr R-0161/2/2013 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w roku 2013
 3. 24.01.2013Zarządzenie Nr R-0161/3/2013 - zmieniające zarządzenie Nr R-0161/22/2012  w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych
 4. 31.01.2013Zarządzenie Nr R-0161/4/2013 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich na kadencję 2012-2016
 5. 18.02.2013Zarządzenie Nr R-0161/5/2013 - w sprawie realizowania zajęć dydaktycznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 6. 18.02.2013Zarządzenie Nr R-0161/6/2013 - zmieniające Zarządzenie Nr R - 0161/14/2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Szczegółowej Instrukcji inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątku  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 7. 19.02.2013Zarządzenie Nr R-0161/7/2013 - w sprawie szczegółowych zasad dotyczących ewidencji i rozliczania
Projektu p.t.  Ochrona patentowa metod syntezy i biologicznej aktywności nowych soli oniowych, achiralnych i chiralnych cieczy jonowych, kompleksów układów węglowodanowych z jonami metali grup przejściowych oraz nanorurek węglowych funkcjonalizowanych podstawnikami ze steregenicznym heteroatomem"
 8. 19.02.2013Zarządzenie Nr R-0161/08/2013 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   -
z zakresu Przygotowania Pedagogicznego  - cykl VI  w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014
 9. 20.02.2013Zarządzenie Nr R-0161/09/2013 -w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Wychowanie Przedszkolne z Terapią - cykl XIV w roku akademickim 2012/2013
 10. 28.02.2013Zarządzenie Nr R-0161/10/2013 - zmieniające zarządzenie Nr R-0161/36/2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników Uczelni i studentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 11. 28.02.2013Zarządzenie Nr R-0161/11/2013 - zmieniające Zarządzenie nr R-0161/8/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. (z późn. zm.)         
w sprawie wprowadzania Instrukcji zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
12.
 11.03.2013Zarządzenie Nr R-0161/12/2013 - w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w administracji
 13. 12.03.2013Zarządzenie Nr R-0161/13/2013 - w sprawie regulaminu naboru kadry kierowniczej na szkolenie z zakresu zarządzania finansami, podstaw rachunkowości zarządczej i controlingu, zarządzania ryzykiem, pozyskiwania środków na cele rozwojowe oraz studia podyplomowe z zakresu controlingu i rachunkowości zarządczej
 14. 12.03.2013Zarządzenie Nr R-0161/13/2013 - w sprawie powołania zespołu ds.  wdrożenia systemu informatycznego  realizowanego w ramach projektu  pt. „Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie poprzez zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej"
 15. 18.03.2013Zarządzenie Nr R-0161/15/2013 - w sprawie wynagrodzenia za opracowanie listów rekomendacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego
 16. 18.03.2013Zarządzenie Nr 0161/16/2013 - w sprawie instrukcji wprowadzenia w programach kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw.  „ograniczonego wyboru" od roku akademickiego 2013/2014
 17. 18.03.2013Zarządzenie Nr R-0161/17/2013 - w sprawie powołanie doraźnej Komisji ds. likwidacji wartości niematerialnych i prawnych
 18. 22.03.2013Zarządzenie Nr R-0161/18/2013 - w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy
 19. 28.03.2013Zarządzenie Nr R-0161/19/2013 - w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 20. 28.03.2013Zarządzenie Nr R-0161/20/2013 -zmieniające zarządzenie Nr -0161/99/2012 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 3 listopada 2012 w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Ochrona patentowa metod syntezy i biologicznej aktywności nowych soli oniowych, achiralnych i chiralnych cieczy jonowych, kompleksów układów węglowodanowych z jonami metali grup przejściowych oraz nanorurek węglowych funkcjonalizowanych podstawnikami ze steregenicznym heteroatomem" nr wniosku POIG.01.03.02-00-014/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 21. 02.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/21/2013 - zmieniające zarządzenie R-0611/75/2012 z późn. zm. z dnia 28 września 2012r. w sprawie powołania Uczelnianych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016
 22. 05.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/22/2013 - w sprawie instrukcji wprowadzenia w programach kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru"  od roku akademickiego 2013/2014
 23. 05.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/23/2013 - w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studentów i doktorantów
 24. 08.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/24/2013 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego   jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 25. 08.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/25/2013 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013 od miesiąca marca 2013 r. do czerwca 2013 r.
 26. 16.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/26/2013 - w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 27. 18.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/27/2013 - w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 28. 18.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/28/2013 - w sprawie zasad i trybu podziału dotacji na działalność statutową oraz jej rozliczania
 29. 22.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/29/2013 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Sztuki   jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 30. 22.04.2013Zarządzanie Nr R-0161/30/2013 - w sprawie zasad i trybu odpłatnego udostępniania pomieszczeń i powierzchni w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie podmiotom zewnętrznym
 31. 22.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/31/2013 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013 od miesiąca marca 2013 r. do czerwca 2013 r.
 32. 28.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/32/2013 - w sprawie wprowadzenia danych technicznych wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 33. 28.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/33/2013 - zmieniające Zarządzenie Nr R0161-101/2012 Rektora AJD w Częstochowie  z dnia 17 listopada 2012 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 34. 28.04.2013Zarządzenie Nr R-0161/34/2013 - zmieniające Zarządzenie Nr R0161-100/2012 Rektora AJD w Częstochowie  z dnia 17 listopada 2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 35. 13.05.2013Zarządzenie Nr R-0161/35/2013 - w sprawie  możliwości wypłat ekwiwalentów za zakup odzieży ochronnej (kurtek) i obuwia  oraz asortymentów pobieranych przez SWFiS oraz IKFiT zgodnie ztabelą norm przydziału środków  ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
 36. 13.05.2013Zarządzenie Nr R-0161/36/2013 - zmieniające zarządzenie Nr R-0161/115/2012 Rektora AJD w Częstochowie  z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu audytu na 2013 rok
 37. 14.05.2013Zarządzenie Nr R-0161/37/2013 - zmieniające Zarządzenie  wewnętrzne Nr R-59/2007 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 listopada 2007 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 38. 24.05.2013Zarządzenie Nr R-0161/38/2013 - w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014
 39. 27.05.2013Zarządzenie Nr R-0161/39/2013 - w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 40. 27.05.2013Zarządzenie Nr R-0161/40/2013 - w sprawie zasad ustalania składu komisji rekrutacyjnych, warunków wynagradzania ich członków oraz podziału środków finansowych z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014
 41. 14.06.2013Zarządzenie Nr R-0161/41/2013 - w sprawie weryfikacji danych użytkowników Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
 42. 14.06.2013Zarządzenie Nr R-0161/42/2013 - w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014
 43. 14.06.2013Zarządzenie Nr R-0161/43/2013 - w sprawie prowadzenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) od roku akademickiego 2013/2014
 44.14.06.2013
Zarządzenie Nr R-0161/44/2013 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R -  0161/1/2009 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji, prowadzenia ewidencji czasu pracy i jego rozliczania oraz trybu udzielania urlopu wypoczynkowego pracowników Akademii
 45. 14.06.2013Zarządzenie Nr R-0161/45/2013 -zmieniające zarządzenie Nr R- 0161/22/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarki Remontowej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 46. 25.06.2013Zarządzenie Nr R-0161/46/2013 - w sprawie utworzenia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 47. 27.06.2013Zarządzenie Nr R-0161/47/2013 - w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk fizycznych dyscyplina naukowa fizyka oraz w dziedzinie nauk chemicznych dyscyplina  naukowa chemia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 48 27.06.2013Zarządzenie Nr R-48/2013 - w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. utworzenia  Liceum przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 49.28.06.2013
Zarządzenie Nr R-49/2013 - w sprawie realizacji Projektu „Pomiar umiejętności i zainteresowań zawodowych oraz potrzeb edukacji i poradnictwa zawodowego wśród osób starszych" w ramach Umowy Kooperacyjnej z dn. 29.10.2012r
 50.01.07.2013
Zarządzenie Nr R-50/2013 - zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/40/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalenia składu komisji rekrutacyjnych, warunków wynagrodzenia ich członków oraz podziału środków finansowych z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014
 51.02.07.2013
Zarządzenie Nr R-0161/51/2013 - w sprawie szczegółowych zasad organizacji dydaktyki w tym zlecenia i rozliczenia zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  w roku akademickim 2013/2014
 52.09.07.2013
Zarządzenie Nr R-0161/52/2013 - w sprawie wysokości środków na nagrody Rektora i ich podziału oraz wysokości nagród Rektora przyznawanych dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 53.09.07.2013
Zarządzenie Nr R-0161/53/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr R-0161/22/2013 instrukcji wprowadzenia w programach kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru"  od roku akademickiego 2013/2014
 54.09.07.2013Zarządzenie Nr R-0161/54/2013 - w sprawie zmiany zarządzenie Nr R-0161/49/2012 w sprawie organizacji finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania
 55.09.07.2013
Zarządzenie Nr R-0161/55/2013 - w sprawie tworzenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
56.
09.07.2013Zarządzenie Nr R-0161/56/2013 - w sprawie wysokości opłat  za usługi edukacyjne w roku akademickim  2013/2014
 57.09.07.2013
Zarządzenie Nr R-0161/57/2013 - w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2013/2014
 58.09.07.2013
Zarządzenie Nr R-0161/58/2013 - zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/03/2013 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych
 59.12.07.2013Zarządzenie Nr R-0161/59/2013 - zmieniające zarządzenie  Nr R-0161/17/2010 Rektora  z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i kasacyjnej
 60.19.07.2013
Zarządzenie Nr R-0161/60/2013 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnieniu przy zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 61.19.07.2013Zarządzenie Nr R-0161/61/2013 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnieniu na stanowisku asystenta w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 62. 25.07.2013Zarządzenie Nr R-0161/62/2013 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Logopedia - logopeda oświatowy cykl XVI w roku akademickim 2013/2014
 63. 2.08.2013Zarządzenie Nr R-0161/63/2013 - zmieniające zarządzenie nr R-0161/57/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014
 64. 9.09.2013.Zarządzenie Nr R-0161/64/2013 - zmieniające zarządzenie Nr R-0161/78/2011 Rektora AJD w Częstochowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 65. 9.09.2013Zarządzenie Nr R-0161/65/2013 - w sprawie kontroli okresowej obiektów budowlanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 66. 9.09.2013Zarządzenie Nr R-0161/66/2013 - w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. aktualizacji i ewaluacji strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 67.16.09.2013Zarządzenie Nr R-0161/67/2013 - w sprawie zasad ewidencji, korzystania z pomieszczeń oraz zabezpieczenia mienia Uczelni
 68. 16.09.2013Zarządzenie Nr R-0161/68/2013 - zmieniające zarządzenie R-0161/82/2012 z dnia 8.10.2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady gospodarowania i postępowania z tablicami urzędowymi i pieczęciami (stemplami) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 69. 16.09.2013Zarządzenie Nr R-0161/69/2013 - w sprawie wysokości kaucji gwarancyjnej przeznaczonej na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych przez użytkownika pokoju hotelowego w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2013/2014
 70. 24.09.2013Zarządzenie Nr R-0161/70/2013 - w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014
 71. 24.09.2013Zarządzenie Nr R-0161/71/2013 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2013/2014
 72. 30.09.2013Zarządzenie Nr R-0161/72/2013 - w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta "Skrzat" w roku akademickim 2013/2014
 73. 30.09.2013Zarządzenie Nr R-0161/73/2013 - w sprawie zasad zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów lub kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza
 74. 7.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/74/2013 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 75. 8.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/75/2013 - w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa oraz instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 76. 8.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/76/2013 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego - cykl VII w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015
 77. 9.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/77/2013 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Administracja Publiczna cykl X w roku akademickim 2013/2014
 78. 9.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/78/2013 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Oligofrenopedagogika - cykl XXIII w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015
 79. 15.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/79/2013 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 80. 17.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/80/2013 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza
 81. 17.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/81/2013 - w sprawie powołania komisji doktoranckiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2013/2014
 82. 24.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/82/2013 - zmieniające zarządzenie Nr R-0161/75/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016
 83. 24.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/83/2013 - w sprawie sprawowania opieki nad słuchaczami studiów podyplomowych odbywającymi praktyki
 84. 24.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/84/2013 - w sprawie odpłatności za praktyki na studiach podyplomowych oraz za powtarzanie praktyk na studiach podyplomowych
 85. 24.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/85/2013 -  w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 86. 24.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/86/2013 - w sprawie sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki studenckie
 87.
 24.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/87/2013 - w sprawie odpłatności za praktyki studenckie na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie praktyk na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 88. 24.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/88/2013 - w sprawie wysokości stawek dla opiekunów praktyk studenckich z poza siedziby AJD sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki
 89. 24.10.2013Zarządzanie Nr R-0161/89/2013 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 90. 24.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/90/2013 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Bezpieczeństwo i higiena pracy - cykl V w roku akademickim 2013/2014
 91. 25.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/91/2013 - w sprawie powołania komisji doktoranckiej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2013/2014
 92. 28.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/92/2013 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Informatyka i Technologia Informacyjna w Nauczaniu - cykl V w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015
 93. 31.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/93/2013 - w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
 94. 31.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/94/2013 - w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej
 95. 31.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/95/2013 - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 96. 31.10.2013Zarządzenie Nr R-0161/96/2013 - w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 97. 7.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/97/2013 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-Wychowanie Przedszkolne z Terapią - cykl I (kontynuacja) w roku akademickim 2013/2014
 98. 7.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/98/2013 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Matematyka - cykl XXI w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 - semestr zimowy
 99. 7.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/99/2013 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 100. 15.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/100/2013 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Praca Socjalna i Organizacja Pomocy Społecznej cykl IX w roku akademickim 2013/14
 101. 15.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/101/2013 - zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/55/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie tworzenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 102. 15.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/102/2013 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach
 103. 18.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/103/2013 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014 od miesiąca października 2013 do lutego 2014
 104. 18.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/104/2013 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/56/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014
 105. 18.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/105/2013 - w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014 od miesiąca października 2013 do września 2014
 106. 18.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/106/2013 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 107. 21.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/107/2013 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014 od miesiąca października 2013 do lutego 2014
 108. 21.11.2013Zarządzenie Nr R-0161/108/2013 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 109. 2.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/109/2013 - w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2014 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 110. 2.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/110/2013 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 111. 2.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/111/2013 - zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/66/2013 Rektora AJD w Częstochowie w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. aktualizacji i ewaluacji strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 112. 5.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/112/2013 - w sprawie ankiet i sprawozdań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zasad ich opracowywania, przeprowadzania, a także publikowania wyników
 113.9.12.2013
Zarządzenie Nr R-0161/113/2013 - w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 114. 12.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/114/2013 -  zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/7/2006 z późn. zm. z dnia 21 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 115. 17.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/115/2013 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy kursu przygotowującego do matury z matematyki - w roku akademickim 2013/2014
 116. 18.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/116/2013 -w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów
 117. 30.12.2013
Zarządzenie Nr R-0161/117/2013 - w sprawie przyjęcia planu audytu na 2014 rok
 118. 30.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/118/2013 -  w sprawie wypłat ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej i obuwia zgodnie z tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży we własnym zakresie
 119. 30.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/119/2013 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna, cykl V w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015
 120. 30.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/120/2013 - w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych  w administracji
 121. 30.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/121/2013 - w sprawie powołania Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 122. 31.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/122/2013 - w sprawie zmiany Regulaminu Hotelu w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 123. 31.12.2013Zarządzenie Nr R-0161/123/2013 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w projekcie LLP KA2 „Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla wspomagania uczenia się i nauczania języków lokalnych". Numer Projektu: 543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 124. 31.12.2013
Zarządzenie Nr R-0161/124/2013 - w sprawie wprowadzenia w życie „Zasad (polityki) rachunkowości" Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
data publikacji:17.01.2013
data ostatniej modyfikacji:30.12.2013
opracował(a): Biuro Rektora