Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2007

       
ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA
                                           W CZĘSTOCHOWIE - 2007 Lp. 
 Data 
 Temat zarządzenia
  1. 02.01.2007r. 
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-1/2007 - w sprawie organizacji, prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników Akademii oraz jego rozliczania
  2.
 10.01.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-2/2007 - w sprawie zasad finansowania wizyt cudzoziemców
  3.
 23.01.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-3/2007 - w sprawie rozkładu czasu pracy w 2007 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  4.
 30.01.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-4/2007 - w sprawie ustalenia zasad organizacji i funkcjonowania Planetarium
  5.
 22.02.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-5/2007 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  6.
 23.02.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-6/2007 - w sprawie Szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  7.
 23.02.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-7/2007 - w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. opracowania wniosku dotyczącego utworzenia Wydziału Nauk Społecznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  8.
 23.02.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-8/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Logopedia-Logopeda oświatowy cykl X w roku akademickim 2006/2007 i 2007/2008
  9.
 01.03.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-9/2007 - w sprawie odpłatności za zajęcia na kursie dokształcającym dla uczestników „Warsztatów dyrygenckich dla nauczycieli prowadzących zespoły instrumentalne i orkiestry szkolne I stopnia" w Instytucie Muzyki Wydziału Wychowania Artystycznego AJD w semestrze letnim w roku akademickim 2006/2007
 10. 05.03.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-10/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wychowanie Przedszkolne cykl VIII w roku akademickim 2006//2007
 11. 13.03.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-11/2007 - w sprawie zasad i trybu podziału funduszów na badania własne i ich rozliczenia
 12. 14.03.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-12/2007 - w sprawie zasad gospodarowania funduszami z rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2007/2008
 13. 14.03.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-13/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Komunikacji społecznej, negocjacji i mediacji cykl II w roku akademickim 2006//2007 i 2007/2008
 14. 12.04.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-14/2007 - w sprawie odpłat za miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2006/2007 od 01 marca 2007 r. do 30 września 2007 r.
 15. 25.04.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-15/2007 - w sprawie wystawiania faktur VAT z tytułu konferencji i sympozjów organizowanych przez Akademię
 16. 25.04.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-16/2007 - w sprawie powołania koordynatorów projektu: Marie Curie Actions: Elary Stage Trening Fellowshops „ POLY-MS"
 17. 30.04.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-17/2007 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 18 30.04.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-18/2007 - w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Porządkowego Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie
 19. 07.05.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-19/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z Arteterapią cykl I na Wydziale Wychowania Artystycznego w roku akademickim 2006//2007 i 2007/2008
 20. 08.05.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-20/2007 - w sprawie opracowania projektów wewnętrznych aktów normatywnych
 21. 11.05.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-21/2007 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w roku 2007
 22. 14.05.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-22/2007 - w sprawie odpłaty za egzamin dyplomowy (licencjacki) wnoszonej przez słuchaczy (absolwentów) Kolegiów Nauczycielskich nad którym Akademia im. Jana Długosza sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną
 23. 17.05.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-23/2007 - w sprawie odpłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jana Długosza Częstochowie w roku akademickim 2007/2008
 24. 17.05.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-24/2007 - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2007//2008
 25. 21.05.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-25/2007 - w sprawie publikacji finansowanych ze środków statutowych, dydaktycznych, na badania własne, ze środków uzyskiwanych ze studiów podyplomowych oraz opłat konferencyjnych
 26. 28.05.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-26/2007 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 27. 11.06.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-27/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Fizyka z Elementami Technologii Informacyjnych w roku akademickim 2006//2007
 28. 15.06.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-28/2007 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady gospodarowania i postępowania z tablicami urzędowymi i pieczęciami (stemplami) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 29. 15.06.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-29/2007 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa przy stosowaniu niebezpiecznych substancji (środków) chemicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 30. 15.06.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-30/2007 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa przy stosowaniu niebezpiecznych substancji (środków) chemicznych do prac naukowo-dydaktycznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 31. 15.06.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-31/2007 - w sprawie zasad finansowania w 2007 roku działalności statutowej, badań własnych, łączności komputerowej krajowej i zagranicznej, importu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej oraz współpracy z zagranicą
 32. 21.06.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-32/2007 - w sprawie wysokości stawek dla opiekunów praktyk studenckich spoza siedziby AJD sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki
 33. 21.06.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-33/2007 - w sprawie sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki studenckie
 34. 21.06.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-34/2007 - w sprawie finansowania i organizacji plenerów plastycznych i obozów sportowych i zajęć terenowych ujętych w obowiązujących planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 35. 21.06.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-35/2007 - w sprawie warunków wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku 2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 36. 02.07.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-36/2007 - w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu godności honorowego profesora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 37. 10.07.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-37/2007 - w sprawie zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 38. 10.07.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-38/2007 - w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008
 39. 10.07.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-39/2007 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło w roku akademickim 2007/2008
 40. 10.07.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-40/2007 - w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na rok akademicki 2007/2008
 41. 10.07.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-41/2007 - w sprawie udzielania zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
 42. 11.07.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-42/2007 - w sprawie organizacji roku akademickiego 2007/2008
 43. 18.09.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-43/2007 - w sprawie zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisko asystenta w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 44. 20.09.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-44/2007 - w sprawie wynagrodzenia za opracowanie opinii w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym nadanie godności honorowego profesora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 45. 28.09.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-45/2007 - w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne oraz wybrakowania dokumentów kwalifikujących się do zniszczenia
 46. 18.09.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-46/2007 - w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta „Skrzat" w roku akademickim 2007/2008
 47. 18.09.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-47/2007 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilnoprawnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2007/2008
 48. 08.10.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-48/2007 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki transportowej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 49. 11.10.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-49/2007 - w sprawie udzielania nauczycielom akademickim płatnych i bezpłatnych urlopów dla celów naukowych lub artystycznych
 50. 11.10.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-50/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wychowanie Fizyczne cykl XXV w roku akademickim 2007/2008
 51. 11.10.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-51/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wiedza o Społeczeństwie cykl VII i VIII w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009
 52. 11.10.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-52/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wychowania Przedszkolnego cykl VIII i IX w roku akademickim 2007/2008
 53. 31.10.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-53/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień cykl III w roku akademickim 2007/2008
 54. 31.10.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-54/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Edukacja zintegrowana w kl. O-III cykl II w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009
 55. 31.10.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-55/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika cykl XVII w roku akademickim 2007/2008
 56. 31.10.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-56/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Terapia Pedagogiczna z Arteterapią cykl II w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009
 57. 31.10.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-57/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Administracja Publiczna cykl IV w roku akademickim 2007/2008
 58. 08.11.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-58/2007 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2007/2008
 59. 08.11.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-59/2007 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 60. 08.11.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-60/2007 - w sprawie wprowadzenie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 61. 09.11.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-61/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Matematyka cykl I w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009
 62. 09.11.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-62/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Nauczanie blokowe przedmiotu przyroda w kl. IV-VI w roku akademickim 2007/2008
 63. 09.11.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-63/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Fizyka z elementami Technologii Informacyjnych cykl I semestr III w roku akademickim 2007/2008
 64. 19.11.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-64/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika cykl XVI w roku akademickim 2007/2008
 65. 26.11.2007r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R-65/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wiedza o Kulturze cykl II w roku akademickim 2007/2008
 66. 30.11.2007r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-66/2007 - w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 67. 18.12.2007r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-67/2007 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wiedza o Społeczeństwie i Państwie cykl I w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009
 68. 19.12.2007r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-68/2007 - w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickim
 69. 19.12.2007r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-69/2007 - w sprawie określenia procedur kontroli finansowej w Akademii im. Jana Długosza w CzęstochowieData publikacji: 18.03.2009
Data modyfikacji: 18.03.2009
Opracował(a): Jolanta Srokosz