Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2011
 
ZARZĄDZENIA REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA
   W CZĘSTOCHOWIE - 2011


 Lp. 
Data Temat zarządzenia
  1. 03.01.2011r. 
Zarządzenie Nr R-0161/1/2011 - zmieniające zarządzenie nrR-0161/8/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. Rektora AJD w Częstochowie w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  2. 04.01.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/2/2011 - w sprawie zmiany Instrukcji gospodarki wyposażeniem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  3.
 04.01.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/3/2011 - w sprawie zmiany Instrukcji gospodarki środkami trwałymi Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  4.
 14.01.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/4/2011 - zmieniające zarządzenie Nr R-0161/1/2009 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji, prowadzenia ewidencji czasu pracy i jego rozliczania oraz trybu udzielania urlopu wypoczynkowego pracowników Akademii
  5.
 14.01.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/5/2011 - zmieniające zarządzenie Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Nr R-34/2007 z dnia 21 czerwca 2009 r. w sprawie finansowania i organizacji plenerów plastycznych i obozów sportowych i zajęć terenowych ujętych w obowiązujących planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  6.
 14.02.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/6/2011 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  7.
 14.02.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/7/2011 - w sprawie udzielania zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
  8.
 20.02.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/8/2011 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr R-0161/54/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki wyposażeniem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  9. 21.01.2011r.
Zarządzenie Nr R-0161/9/2011 - zmieniające  zarządzenie Nr R-0161/48/2009 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie realizacji przepisów o podatku od towarów i usług
 10. 21.01.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/10/2011 - zmieniające zarządzenie Nr R -15/2007 Rektora AJD w Częstochowie w sprawie wystawiania faktur VAT z tytułu konferencji i sympozjów organizowanych przez Akademię
 11. 31.01.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/11/2011- w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w roku akademickim 2011
 12.
 31.01.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/12/2011- w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta "Skrzat" w roku akademickim 2010/2011
 13. 31.01.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/13/2011-w sprawie uchylenia zarządzenia Nr RR-0161/4/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie wprowadzenia wzorów druków dot. zamówień publicznych
 14. 31.01.2011Zarządzenie Nr R-0161/14/2011- w sprawie zasad ustalenia składu komisji rekrutacyjnych, warunków wynagrodzenia ich członków oraz podziału środków finansowych z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku 2011
 15. 10.02.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/15/2011- w sprawie odpłatności  za praktyki studenckie na studiach niestacjonarnych na rok akademicki 2011/2012
 16. 17.02.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/16/2011- w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora Nr R-0161/13/2009 z dnia 24 marca 2009 w sprawie zakresu działania Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza w okresie kadencji 2008-2012
 17. 22.02.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/17/2011- w sprawie wprowadzenia przerwy w działalności Uczelni w okresie wakacyjnym
 18. 28.02.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/18/2011- w sprawie  wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 19. 7.03.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/19/2011- w sprawie zasad i trybu podziału dotacji na działalność statutową oraz jej rozliczanie
 20. 25.03.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/20/2011- zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/14/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31.01.2011r. w sprawie zasad ustalania składu komisji rekrutacyjnych, warunków wynagradzania ich członków oraz podziału środków finansowych z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku 2011
 21. 25.03.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/21/2011- w sprawie odpłatności za powtarzanie praktyk studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2011/2012
 22. 25.03.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/22/2011- zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/18/2009 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 marca 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarki Remontowej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 23. 25.03.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/23/2011- w sprawie kontroli okresowej obiektów budowlanych
 24. 25.03.2011r. Zarządzenie Nr R-0161/24/2011-w sprawie zasad i trybu odpłatnego udostępniania pomieszczeń i powierzchni Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie podmiotom zewnętrznym
 25. 25.03.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/25/2011- w sprawie zasad ewidencji, korzystania z pomieszczeń oraz zabezpieczenia mienia uczelni
 26. 01.04.2011r. Zarządzenie Nr R-0161/26/2011-zmieniające zarządzenie Nr R-0161/28/2008 z dnia 29 września 2008 Rektora AJD w Częstochowie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 27. 01.04.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/27/2011- w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 28. 01.04.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/28/2011- w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 29. 07.04.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/29/2011- w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
 30. 19.04.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/30/2011-zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/7/2006 ( z późn. zm.)Rektora AJD w Częstochowie z dnia 21.03.2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 31. 28.04.2011r.
Zarządzenie Nr R-0161/31/2011- w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy
 32. 28.04.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/32/2011- w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 33. 10.05.2011r.
Zarządzenie Nr R-0161/33/2011- zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R-18/2007 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu "Porządkowego Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 34. 10.05.2011r. Zarządzenie Nr R-0161/34/2011-w sprawie prac planistycznych i opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
 35. 10.05.2011r.Zarządzenie Nr R-0161/35/2011- w sprawie składu osobowego stałego dyżuru w Akademii im. Jana Długosza na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 36. 10.05.2011r. Zarządzenie Nr R-0161/36/2011-w sprawie przekształcenia Kancelarii Tajnej w Kancelarię Niejawną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 37. 10.05.2011r. Zarządzenie Nr R-0161/37/2011-w sprawie finansowania i organizacji obozów sportowych, obozów turystycznych(wędrownych, plenerów plastycznych, zajęć terenowych oraz objazdów naukowych ujętych w obowiązujących planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 38. 13.05.2011r. Zarządzenie Nr R-0161/38/2011-w sprawie sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki studenckie
 39. 20.05.2011r.
 Zarządzenie Nr R-0161/39/2011-w sprawie opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2011/2012
 40. 25.05.2011
  Zarządzenie Nr R-0161/40/2011-zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-59/2007 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 41. 15.06.2011  Zarządzenie Nr R-0161/41/2011-w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy
 42. 15.06.2011 Zarządzenie Nr R-0161/42/2011 - w sprawie przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego kadry kierowniczej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 43. 4.07.2011
Zarządzenie Nr R-0161/43/2011- w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012
 44. 8.07.2011 Zarządzenie Nr R-0161/44/2011- w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
 45. 8.07.2011 Zarządzenie Nr R-0161/45/2011- w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 46. 19.07.2011 Zarządzenie Nr R-0161/46/2011- w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania
 47. 4.08.2011
Zarządzenie Nr R-0161/47/2011- zmieniające zarządzenie Nr R-0161/6/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 48. 12.09.2011 Zarządzenie Nr R-0161/48/2011- w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012
 49. 12.09.2011Zarządzenie Nr R-0161/49/2011-  w sprawie: stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło w roku akademickim 2011/2012
 50. 20.09.2011Zarządzenie Nr R-0161/50/2011- w  sprawie wysokości kaucji gwarancyjnej przeznaczonej na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych przez użytkownika pokoju hotelowego w Akademickim Centrum Sportowym  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 51. 21.09.2011 Zarządzenie Nr R-0161/51/2011- zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/27/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 kwietnia 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 52. 22.09.2011 Zarządzenie Nr R-0161/52/2011- w sprawie  powołania stałych komisji przetargowych
 53. 29.09.2011
Zarządzenie Nr R-0161/53/2011-  w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki doktoranta Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 54.
 29.09.2011
 Zarządzenie Nr R-0161/54/2011- w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki studenta Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 55. 29.09.2011
 Zarządzenie Nr R-0161/55/2011- zmieniające zarządzenie Nr R-0161/6/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 56. 30.09.2011 Zarządzenie Nr R-0161/56/2011- w sprawie zmiany Regulaminu Hotelu  w Akademickim Centrum |Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 57. 30.09.2011Zarządzenie Nr R-0161/57/2011-  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 58. 30.09.2011 Zarządzenie Nr R-0161/58/2011-w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 59. 10.10.2011 Zarządzenie Nr R-0161/59/2011- w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta "SKRZAT" w roku akademickim 2011/2012
 60. 10.10.2011 Zarządzenie Nr R-0161/60/2011- w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz określenia jego zakresu odpowiedzialności
 61. 12.10.2011 Zarządzenie Nr R-0161/61/2011- w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy
 62. 12.10.2011 Zarządzenie Nr R-0161/62/2011- w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorskich
 63. 15.10.2011 Zarządzenie Nr R-0161/63/2011- w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki transportowej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 64. 19.10.2011 Zarządzenie Nr R-0161/64/2011- w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego R-0210/30/2002 Rektora  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie z dnia 22.10.2002 w sprawie zasad powoływania i organizacji studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej
 65. 19.10.2011Zarządzenie Nr R-0161/65/2011-  zmieniające zarządzenie R-0161/11/2011 z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w roku 2011
 66. 26.10.2011 Zarządzenie Nr R-0161/66/2011- zmieniające zarządzenie nr R-0161/74/2010 Rektora AJD  z dnia 2.11.2010 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do opracowania formuły i zasad finansowania procedur rekrutacyjnych na studia oraz funkcjonowania studiów podyplomowych.
 67. 26.10.2011 Zarządzenie Nr R-0161/67/2011- w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Zarządzenia R-0161/65/2011 z dnia 19 października 2011 r. zmieniające zarządzenie R-0161/11/2011 z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w roku 2011
 68. 26.10.2011 Zarządzenie Nr R-0161/68/2011- w sprawie pobierania opłat od studentów za wydawanie niektórych dokumentów związanych z przebiegiem studiów
 69. 26.10.2011
 Zarządzenie Nr R-0161/69/2011- w sprawie powołania komisji doktoranckiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2011/2012
 70. 28.10.2011 Zarządzenie Nr R-0161/70/2011- w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy
 71. 10.11.2011 Zarządzenie Nr R-0161/71/2011- zmieniające zarządzenie nr R-0161/58/2011  z dnia 30 września 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
 72. 14.11.2011
Zarządzenie Nr R-0161/72/2011-  zmieniające zarządzenie R-0161/11/2011 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w roku 2011
 73. 15.11.2011 Zarządzenie Nr R-0161/73/2011- w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 74. 18.11.2011Zarządzenie Nr R-0161/74/2011-  w sprawie obowiązku informowania służby BHP  o wprowadzanych zmianach organizacyjnych związanych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach pracy w podległych jednostkach
 75. 18.11.2011Zarządzenie Nr R-0161/75/2011-  w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla  studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2011/2012
 76. 21.11.2011 Zarządzenie Nr R-0161/76/2011- w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 77.
 24. 11.2011
Zarządzenie Nr R-0161/77/2011-  w sprawie uchylenia zarządzenia Nr R-0161/72/2011  z dnia 14 listopada 2011 zmieniające zarządzenie Nr R-0161/11/2011 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w roku 2011
 78. 24.11.2011Zarządzenie Nr R-0161/78/2011-  w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 79. 28.11.2011
 Zarządzenie Nr R-0161/79/2011- w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- administracja publiczna - cykl VIII w roku akademickim2011/2012
 80. 28.11.2011 Zarządzenie Nr R-0161/80/2011- w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-Terapia Pedagogiczna z Arteterapią - cykl VIII w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013
 81. 28.11.2011 Zarządzenie Nr R-0161/81/2011- w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - cykl III w roku akademickim 2011/2012
 82. 28.11.2011Zarządzenie Nr R-0161/82/2011-   w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-w zakresie Doradztwa Zawodowego - cykl  w roku akademickim 2011/2012
 83. 28.11.2011 Zarządzenie Nr R-0161/83/2011- w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Edukacja dla Bezpieczeństwa - cykl III na Wydziale Filologiczno-Historycznym w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013
 84. 28.11.2011Zarządzenie Nr R-0161/84/2011-   w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-w zakresie Gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej cykl III
 85. 28.11.2011  Zarządzenie Nr R-0161/85/2011- w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu - cykl IV w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013
 86. 28.11.2011Zarządzenie Nr R-0161/86/2011-   w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Komunikacje społeczne, negocjacje i mediacje - cykl V w roku akademickim 2011/2012
 87. 28.11.2011 Zarządzenie Nr R-0161/87/2011- w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych-Logopedia - logopeda oświatowy - cykl XV w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013
 88. 28.11.2011  Zarządzenie Nr R-0161/88/2011- w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Matematyka - cykl XX w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013
 89. 28.11.2011 Zarządzenie Nr R-0161/89/2011- w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Nauczanie przyrody - cykl II w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013
 90. 28.11.2011 Zarządzenie Nr R-0161/90/2011- w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Oligofrenopedagogika- cykl XXI w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013
 91. 28.11.2011Zarządzenie Nr R-0161/91/2011-   w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w zakresie zarządzania nieruchomościami i w zakresie wyceny nieruchomości - cykl IV w roku akademickim 2011/2012
 92. 28.11.2011 Zarządzenie Nr R-0161/92/2011- w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- w zakresie przygotowania pedagogicznego - cykl IV w roku akademickim 2011/2012
 93. 28.11.2011 Zarządzenie Nr R-0161/93/2011- w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych- Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej - cykl XIV w roku akademickim 2011/2012
 94. 6.12.2011 Zarządzenie Nr R-0161/94/2011- w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy
 95. 6.12.2011 Zarządzenie Nr R-0161/95/2011- w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2012 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 96. 16.12.2011 Zarządzenie Nr R-0161/96/2011- w sprawie powołania Komisji ds Bioetyki i Badań Naukowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 97. 22,12,2011 Zarządzenie Nr R-0161/97/2011- w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantów Akademii im.Jana Długosza w Częstochowie
 98. 29.12.2011Zarządzenie Nr R-0161/98/2011-  zmieniające zarządzenie Nr R-0161/17/2010 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 8 marca 2010 w sprawie powołania komisji likwidacyjnych i kasacyjnej
 99. 29.12.2011Zarządzenie Nr R-0161/99/2011-  w sprawie warunków wynagrodzenia za prowadzenie zajęć szkoleniowo- treningowych z grupami sportowymi.
 100. 29.12.2011 Zarządzenie Nr R-0161/100/2011- w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 101. 29.12.2011Zarządzenie Nr R-0161/101/2011-  w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 102. 29.12.2011Zarządzenie Nr R-0161/102/2011-  w sprawie powołania Odwoławczej  Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 103. 29.12.2011Zarządzenie Nr R-0161/103/2011-  w sprawie przyjęcia planu audytu na rok 2012
 104. 30.12.2011 Zarządzenie Nr R-0161/104/2011- w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium  doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 105. 30.12.2011Zarządzenie Nr R-0161/105/2011 -  w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w projekcie QEduSen-Evaluation toolkit on senior education to improve their quality of life w Akademii im. Jana Długosza w CzęstochowieData publikacji: 21.01.2011
Data modyfikacji: 20.01.2012
Opracował(a): Joanna Będuch