Aktualnie stronę przegląda
4 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2006

       
ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA
                                           W CZĘSTOCHOWIE - 2006 Lp. 
 Data 
 Temat zarządzenia
  1. 06.01.2006r. 
Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/1/2006 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. opracowania projektu Regulaminu Wynagradzania
  2.
 10.01.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/2/2006 - w sprawie organizacji stałych dyżurów
  3.
 11.01.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/3/2006 - w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulamin porządkowego Biblioteki Głównej AJD w Częstochowie
  4.
 01.02.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/4/2006 - w sprawie wynagrodzenia za opracowanie recenzji w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego
  5.
 01.02.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/5/2006 - w sprawie postępowania przy przewodach doktorskich realizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  6.
 07.03.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/6/2006 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich
  7.
 21.03.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/7/2006 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  8.
 24.03.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/8/2006 - w sprawie wprowadzenia „Harmonogramu procedur działania w AJD w warunkach wystąpienia szczególnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa"
  9.
 03.04.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/9/2006 - w sprawie planu etatyzacji w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 10. 03.04.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/10/2006 - w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów podyplomowych „Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje" w roku akademickim 2005/2006 i 2006/2007
 11. 03.04.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/11/2006 - w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 12. 19.04.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/12/2006 - w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów podyplomowych „Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna" w roku akademickim 2005/2006 i 2006/2007
 13. 20.04.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/13/2006 - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2006/2007
 14. 24.04.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/14/2006 - w sprawie odpłat za miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2005/2006
 15. 25.04.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/15/2006 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2006 r.
 16. 25.04.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/16/2006 - w sprawie odpłatności za zajęcia na kursie dokształcającym z zakresu „MALARSTWA" na wydziale Wychowania Artystycznego roku akademickim 2005/2006
 17. 16.05.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/17/2006 - w sprawie powołania stałych Komisji przetargowych do badania i oceny ofert w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych w Uczelni oraz ustalenia regulaminu ich pracy
 18 18.05.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/18/2006 - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 19. 19.05.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/19/2006 - w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych
 20. 24.05.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/20/2006 - w sprawie opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcia na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2006/2007
 21. 26.05.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/21/2006 - w sprawie zatrudnienia w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi osób posiadających pełne uprawnienia emerytalne
 22. 01.06.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/22/2006 - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
 23. 09.06.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/23/2006 - w sprawie zasad gospodarowania funduszami z rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2006/2007
 24. 13.06.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/24/2006 - w sprawie powołania komisji likwidacyjnych i kasacyjnej oraz wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad likwidacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu"
 25. 14.06.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/25/2006 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 26. 05.07.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/26/2006 - w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007
 27. 05.07.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/27/2006 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło w roku akademickim 2006/2007
 28. 06.07.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/28/2006 - w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na rok akademicki 2006/2007
 29. 18.08.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/29/2006 - w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uczelni niebędącym nauczycielami akademickimi zniżki (dofinansowania) w opłatach za jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe
 30. 18.08.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/30/2006 - w sprawie szkolenia studentów rozpoczynających naukę w AJD z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 31. 11.10.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/31/2006 - w sprawie ustalenia zasad organizacji i rozliczania wykładów i pokazów z fizyki i astronomii dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkól średnich
 32. 20.10.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/32/2006 - w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w AJD
 33. 23.10.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/33/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Socjoterapii cykl V
 34. 23.10.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/34/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wychowania Fizycznego cykl XXIV, od 16 lutego 2007 cykl XXV
 35. 23.10.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/35/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Terapii Patologii Zachowań cykl IX
 36. 23.10.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/36/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Pracy Socjalnej i Organizacji Pomocy Społecznej cykl IV
 37. 23.10.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/37/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wychowania Przedszkolnego cykl VII
 38. 23.10.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/38/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe cykl IV
 39. 23.10.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/39/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wiedzy o Społeczeństwie cykl VI i VII
 40. 31.10.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/40/2006 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2006/2007
 41. 02.11.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/41/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej cykl IX
 42. 02.11.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/42/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Administracja Publiczna cykl III
 43. 10.11.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/43/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Oligofrenopedagogiki rok II cykl XV oraz rok I cykl XVI w roku akademickim 2006/2007
 44. 13.11.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/44/2006 - w sprawie zasad i trybu odpłatnego udostępniania pomieszczeń i powierzchni Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 45. 17.11.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/45/2006 - w sprawie szczegółowego zakresu działania i odpowiedzialności Dziekanów oraz Dyrektorów Instytutów i Kierowników jednostek międzywydziałowych
 46. 22.11.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/46/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Wychowanie Przedszkolne cykl VIII semestr zimowy w roku akademickim 2006/2007
 47. 22.11.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/47/2006 - w sprawie pobierania opłat za wydawanie niektórych dokumentów związanych z przebiegiem studiów
 48. 22.11.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/48/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień cykl III semestr zimowy w roku akademickim 2006/2007
 49. 01.12.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/49/2006 - w sprawie zakresu działania Rektora , Prorektorów oraz Kanclerza AJD w okresie kadencji 2005-2008
 50. 01.12.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/50/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Przedsiębiorczość cykl IV w roku akademickim 2006/2007 i 2007/2008
 51. 01.12.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/51/2006 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Edukacja zintegrowana w klasach 0-III cykl I w roku akademickim 2006/2007 i 2007/2008
 52. 11.12.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/52/2006 - w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 53. 13.12.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/53/2006 - w sprawie zasad ewidencji, korzystania z pomieszczeń oraz zabezpieczenia mienia uczelni
 54. 18.12.2006r.Zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/54/2006 - w sprawie opłat za miejsce w Domu StudentaData publikacji: 18.03.2009
Data modyfikacji: 18.03.2009
Opracował(a): Jolanta Srokosz