Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2017

ZARZĄDZENIA REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
2017

 Lp. Data Temat Zarządzenia
 104.01.2017
Zarządzenie Nr R-0161/01/2017 - w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 2 04.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/02/2017 -  w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu wewnętrznym Nr R-0161/76/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych oraz imprez innych niż masowe organizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 3 04.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/03/2017 - w sprawie stosowania procedur konkursowych w przypadku zawierania umów o pracę w wymiarze nieprzekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy z pracownikami naukowo - dydaktycznymi i dydaktycznymi oraz zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów lub kursów dokształcających  w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 4 04.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/04/2017 -  zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/93/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  z dnia 17 października 2016 r.  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 5 04.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/05/2017 - uchylające zarządzenie nr R-0161/79/2016 z dnia 29 września 2016 r.
 6 16.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/06/2017 - w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania stanowisk pracy przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 7 16.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/07/2017 - w sprawie stosowania procedur konkursowych w przypadku zawierania umów o pracę w wymiarze nieprzekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy z pracownikami naukowo - dydaktycznymi i dydaktycznymi oraz zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 8 18.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/08/2017 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. orderów, odznaczeń i nagród Ministra na kadencję 2016-2020.
 9 27.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/09/2017 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2017 r.
 10 27.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/10/2017 - zmieniające zarządzenie Nr R-0161/94/2012 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia wzoru Deklaracji o Odpowiedzialności Materialnej.
 11 30.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/11/2017 -  w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Funkcjonowania Administracji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 12 30.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/12/2017 - zmieniające Zarządzenie  Nr R- 0161/34/2015 z dnia 01 kwietnia  2015 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie realizacji Projektu „Umowa o współpracy badawczej" realizowany w ramach współpracy pomiędzy Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit w Mannheim  a Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie.
 13 30.01.2017Zarządzenie R-0161/13/2017 - w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Konsolidacji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie.
 14 30.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/14/2017 - w sprawie zasad finansowania wykładów gości zaproszonych.
 15 30.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/15/2017 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/72/2016 z dnia 14 września 2016r. w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2016/2017.
 16 31.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/16/2017 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania  przy zatrudnianiu na stanowiskach: adiunkta,  starszego wykładowcy, asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 17 31.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/17/2017 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursów języków obcych organizowanych przez Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki.
 18 31.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/18/2017 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/102/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach.
 19 31.01.2017Zarządzenie Nr R-0161/19/2017 - w sprawie zasad zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów lub kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 20 07.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/20/2017 - w sprawie zmiany zarządzenie Nr R-0161/49/2012 w sprawie organizacji finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania.
 21 14.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/21/2017 - w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy  w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 22 14.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/22/2017 -  w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postepowania habilitacyjnego o raz postepowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 23 17.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/23/2017 -  w sprawie: stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach.
 24 17.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/24/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr R-0161/49/2012 w sprawie organizacji finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania.
 25 17.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/25/2017 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/47/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie instrukcji umieszczenia w programach kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru".
 26 17.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/26/2017 - w sprawie zmian w Zarządzenie R-0161/127/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016r.  w sprawie wprowadzenia i analizy badań ankietowych dotyczących oceny satysfakcji z pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 27 21.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/27/2017 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna cykl IV w roku akademickim 2016/2017.
 28 22.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/28/2017 -  w sprawie wysokości stawek dla opiekunów praktyk studenckich  z poza siedziby AJD sprawujących opiekę nad studentami  odbywającymi praktyki.
 29 23.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/29/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr R-0161/49/2012 w sprawie organizacji finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania.
 30 23.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/30/2017 -  w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki.
 31 28.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/31/2017 -  w sprawie zasad i trybu udostępniania pomieszczeń i powierzchni w obiektach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 32 28.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/32/2017 - w sprawie odpłatności za kursy języka angielskiego dla pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie organizowane przez Studium Nauki Języków Obcych.
 33 28.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/33/2017 -  zmieniające Zarządzenie wewnętrzne  Nr R-0161/ 68 /2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia  5 września 2016 r. w sprawie zakresu działania Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza w okresie kadencji 2016-2020 z późn. zm.
 34 28.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/34/2017 -  zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/ 92 /2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 października 2016 r sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarki Remontowej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 35 28.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/35/2017 -  zmieniające zarządzenie wewnętrzne Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie nr R-0161/03/2014 z dnia 03 stycznia 2014r. w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji składników majątkowych będących w dyspozycji jednostek ogólnouczelnianych  i administracji centralnej.
 36 28.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/36/2017 -  w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/73/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 37 28.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/37/2017 -  w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/99/ 2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 38 28.02.2017Zarządzenie Nr R-0161/38/2017 -  w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2017 wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym Nr R0161/ 140 /2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu audytu na 2017 rok.
 39 01.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/39/2017 -  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przyjętego zarządzeniem wewnętrznym Rektora Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie nr R-0161 / 137 / 2016  z dnia 14. 12. 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 40 02.03.2017
Zarządzenie Nr R-0161/40/2017 - w sprawie badań ankietowych oceny współpracy Wydziału z Interesariuszami zewnętrznymi w zakresie przygotowania i realizacji kierunków studiów w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 41 03.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/41/2017 - Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  w sprawie realizacji Projektu „Innovative Counselling to Promote the Participation  of People 50+ on the Labour Market and in Societal Life (InCounselling 50+)"  w ramach Programu Erasmus+ 2016-1-DE02-KA202-003399.
 42 14.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/42/2017 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. aktualizacji i ewaluacji strategii.
 43 15.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/43/2017 -  dotyczące zasad przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 44 15.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/44/2017 -  w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/78/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów.
 45 15.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/45/2017 -  w sprawie powołania stałej komisji prowadzącej postępowania przetargowe bądź negocjacje mające na celu najem/dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w obiektach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 46 15.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/46/2017 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017 od miesiąca marca 2017 r. do czerwca 2017r.
 47 20.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/47/2017 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017 od miesiąca marca 2017 r. do czerwca 2017r.
 48 29.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/48/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu działania i odpowiedzialności dziekanów oraz dyrektorów instytutów, dyrektorów kolegiów i dyrektorów jednostek międzywydziałowych.
 49 29.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/49/2017 - w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 50 29.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/50/2017 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej.
 51 30.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/51/2017 -  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 52 30.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/ 52/2017 - w sprawie wprowadzenia  Regulaminu kształcenia na odległość w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 53 30.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/53/2017 -  w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego o raz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 54 30.03.2017Zarządzenie Nr R-0161/54/2017 -  zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postepowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 55 04.04.2017Zarządzenie Nr R-0161/55/2017 - w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
 56 06.04.2017Zarządzenie Nr R-0161/56/2017 -  w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn.: „Inkubator Innowacyjności +", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pn.: „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" finansowanego w ramach PO IR 2014-2020 (Działanie 4.4).
 57 10.04.2017Zarządzenie Nr R-0161/57/2017 - zmieniające Zarządzenie Nr R- 0161/ 28 /2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie z dnia  1 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie.
 58 10.04.2017Zarządzenie Nr R-0161/58/2017 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/11/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Funkcjonowania Administracji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 59 10.04.2017Zarządzenie Nr R-0161/59/2017 -  w sprawie realizacji Projektu „BERUF" pomiędzy Hochschule der Bundesagentur für Arbeit w Mannheim Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie.
 60 27.04.2017Zarządzenie Nr R-0161/60/2017 - w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 61 27.04.2017Zarządzenie Nr R-0161/61/2017 -  w sprawie wdrożenia Dokumentacji przetwarzania danych osobowych: Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 62 27.04.2017Zarządzenie Nr R-0161/62/2017 -  w sprawie powołania Administratora bezpieczeństwa informacji, zastępcy Administratora bezpieczeństwa informacji, Administratorów systemów informatycznych oraz określenia zadań Lokalnych administratorów danych osobowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 63 27.04.2017Zarządzenie Nr R-0161/63/2017 -  w sprawie przyjęcia Harmonogramu wdrożenia Dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 64 10.05.2017Zarządzenie Nr R-0161/64/217 - w sprawie prowadzenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie procedur zarządzania ryzykiem.
 65 10.05.2017Zarządzenie Nr R-0161/65/2017 - w sprawie Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.
 66 15.05.2017Zarządzenie Nr R-0161/66/2017 - w sprawie procedur wewnętrznych związanych z prowadzeniem wspólnych studiów i wydawaniem dyplomów we współpracy z uczelniami zagranicznymi.
 67 15.05.2017Zarządzenie Nr R-0161/67/2017 - w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z uczelniami zagranicznym.
 68 15.015.2017Zarządzenie Nr R-0161/68/2017 -  w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora Systemu POL-on oraz Wydziałowych Koordynatorów Systemu POL-on w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 69 16.05.2017Zarządzenie Nr R-0161/69/2017 -  w   sprawie odpłatności za szkolenie nt. ARS MOLLIS - Rzecznicy Nauki na rzecz pracowników naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie organizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki w roku akademickim 2016/2017.
 70 26.05.2017Zarządzenie Nr R-0161/70/2017 - w sprawie wprowadzenia Księgi Znaku - części systemu Identyfikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 71 31.05.2017Zarządzenie Nr R-0161/71/2017 - w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.
 72 31.05.2017Zarządzenie Nr R-0161/72/2017 -  w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018.
 73 01.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/73/2017 -  w sprawie powołania  Rektorskiej Komisji ds. opracowania regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.
 74 06.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/74/2017 -  w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku 4 publikacji dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzonego pod numerem KZ-371/21/17.
 75 08.06.2017 Zarządzenie Nr R-0161/75/2017 - w sprawie ustalenia wysokości odpisu na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 76 14.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/76/2017 -  w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli ,,Nowoczesne metody i technologie edukacyjne w praktyce'' w semestrze letnim roku   akademickiego 2016/2017.
 77 14.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/77/2017 - w sprawie zasad wykorzystania środków przeznaczonych na wsparcie organizacyjne (OS) w ramach programu ERASMUS+.
 78 14.06.2017
Zarządzenie Nr R-0161/78/2017 - zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/27/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 79 21.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/79/2017 - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej  Wydziału Pedagogicznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną  w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 80 22.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/80/2017 - w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.
 81 26.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/81/2017 - w sprawie zasad ustalania składu komisji rekrutacyjnych, warunków wynagradzania ich członków oraz podziału środków finansowych z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018.
 82 27.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/82/2017 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 83 27.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/83/2017 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 84 28.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/84/2017 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2017/2018.
 85 28.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/85/2017 - w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2017/2018.
 86 28.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/86/2017 - w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim  2017/2018.
 87 28.06.2017Zarządzenie Nr R-0161/87/2017 - w sprawie udzielania nauczycielom akademickim płatnych i bezpłatnych urlopów dla celów naukowych.
 88 05.07.2017Zarządzenie Nr R-0161/88/2017 - w sprawie zasad dystrybucji egzemplarzy publikacji z Wydawnictwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 89 10.07.2017Zarządzenie Nr R-0161/89/2017 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/9/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych  w 2017 r.
 90 10.07.2017Zarządzenie Nr R-0161/90/2017 - w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2017/2018.
 91 13.07.2017Zarządzenie Nr R-0161/91/2017 - w sprawie działania  Zespołu realizującego projekt pn.: „Inkubator  Innowacyjności + „ realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ( MNiSW ) pn. : „Wsparcie zarzadzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R  w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" finansowanego w ramach  PO IR 2014-2020 ( Działanie 4.4 ).
 92 14.07.2017Zarządzenie Nr R-0161/92/2017 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku 6 publikacji dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzonego podnumerem  KZ-371/38/17.
 93 18.07.2017Zarządzenie Nr R-0161/93/2017 - w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 94 19.07.2017Zarządzenie Nr R-0161/94/2017 - w sprawie organizacji  finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających, szkoleń oraz zasad ich rozliczania.
 95 19.07.2017Zarządzenie Nr R-0161/95/2017 -  w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2017/2018.
 96 19.07.2017Zarządzenie Nr R-0161/96/2017 -  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 97 19.07.2017Zarządzenie Nr R-0161/97/2017 -  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 98 19.07.2017Zarządzenie Nr R-0161/98/2017 - w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.
 99 07.08.2017Zarządzenie Nr R-0161/99/2017 -  w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad przechowywania dokumentacji  potwierdzającej uzyskanie efektów kształcenia opisanych w programach kształcenia na kierunkach studiów wyższych i podyplomowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 100 07.08.2017Zarządzenie Nr R-0161/100/2017 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie".
 101 07.08.2017Zarządzenie Nr R-0161/101/2017 -  w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Rozwój Kompetencji Filozoficznych" nr POWR.03.01.00-00-EF35/16 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 102 04.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/102/2017 - w sprawie  zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przyjętego zarządzeniem wewnętrznym  Nr R0161/137/2016 z dnia 14.12.2016r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 103 04.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/103/2017 - w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Profesjonalni fizjoterapeuci na rynku pracy" finansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 104 04.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/104/2017 -  zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/91/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie działania  Zespołu realizującego projekt pn.: „Inkubator  Innowacyjności + „ realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ( MNiSW ) pn. : „Wsparcie zarzadzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R  w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" finansowanego w ramach  PO IR 2014-2020 ( Działanie 4.4 ).
 105 04.09.2017Zarządzenie Nr R-161/105/2017 - w sprawie powołania Uczelnianej Studenckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 106 04.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/106/2017 - w sprawie powołania Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 107 04.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/107/2017 - w sprawie powołania Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń pomocy materialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 108 04.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/108/2017 - w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Funkcjonowania Administracji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 109 04.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/109/2017 - zmieniające Regulamin porządkowy Biblioteki Głównej AJD w Częstochowie przyjęty zarządzeniem Rektora AJD nr R-0161/79/2013 z dnia 15 października 2013 roku.
 110 04.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/110/2017 - z dnia   14 września 2017 r.    w   sprawie zmiany w  zarządzeniu wewnętrznym Nr R0161/67/2016 Rektora AJD  w Częstochowie  z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Kolegium Rektorskiego.
 111 04.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/111/2017 - w sprawie powołania Komisji rektorskiej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego naboru partnerów do konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17.
 112 18.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/112/2017 - w sprawie warunków wynagrodzenia za prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych z grupami sportowymi.
 113 18.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/113/2017 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R- 0161/19/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2017 r. zasad zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów lub kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 114 18.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/114/2017 - Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/96/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 115 22.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/115/2017 - Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do   Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/97/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 116 22.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/116/2017 - w sprawie instrukcji umieszczenia w programach kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru".
 11729.09.2017
Zarządzenie Nr R-0161/117/2017 - w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta „Skrzat" w roku akademickim 2017 / 2018.
 118 29.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/118/2017 - w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego R-0161/82/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 119 29.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/119/2017 - w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego R-0161/83/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 120 29.09.2017Zarządzenie Nr R-0161/120/2017 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/84/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28.06.2017 r. w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2017/2018.
 121 02.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/121/2017 - w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
 122 02.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/122/2017 - w sprawie uchylenia Zarządzenia wewnętrznego R-0161/67/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2017 r. w  sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz  uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy Akademii im. Jana Długosza w  Częstochowie z uczelniami zagranicznymi.
 123 02.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/123/2017 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr R - 0161/ 95/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2017/2018.
 124 02.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/124/2017 - w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 125 12.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/125/2017 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/91/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 lipca 2017 w sprawie działania Zespołu realizującego projekt pn.:„Inkubator Innowacyjności + „ realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( MNiSW ) pn. : „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" finansowanego w ramach PO IR 2014-2010 (Działanie 4.4).
 126 12.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/126/2017 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku 5 publikacji dla Akademii im. Jana Długosza w  Częstochowie prowadzonego pod numerem KZ-371/74/17.
 127 17.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/127/2017 - w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2017/2018.
 128 17.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/128/2017 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Bezpieczeństwo i higieny pracy - cykl IX  w roku akademickim 2017/2018.
 129 19.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/129/2017 - w sprawie zmian w strukturze  Wydziału Sztuki jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 130 19.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/130/2017 - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej  Wydziału Filologiczno-Historycznego jednostki organizacyjnej   prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną  w  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 131 19.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/131/2017 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od miesiąca października 2017 r. do lutego 2018r.
 132 19.10.2017Zarządzenie Nr R-0161/132/2017 - w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z uczelniami zagranicznymi.
 133 23.10.2017Zarządzenie Nr R-161/133/2017 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 134 23.10.2017Zarządzenie Nr R-161/134/2017 - w sprawie powołania Komisji ds. oceny awansu lub przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 135 23.10.2017Zarządzenie Nr R-161/135/2017 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna cykl V w roku akademickim 2017/2018.
 136 24.10.2017Zarządzenie Nr R-161/136/2017 - w sprawie kursów języka angielskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 137 24.10.2017Zarządzenie Nr R-161/137/2017 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018  od miesiąca października 2017 r. do lutego 2018r.
 138 24.10.2017r.Zarządzenie R-161/138/2017 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Oligofrenopedagogika  cykl XXVII  w roku akademickim 2017/2018.
 139 27.10.2017Zarządzenie Nr R-161/139/2017 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od miesiąca października 2017 r. do lutego 2018 r.
 140 27.10.2017
Zarządzenie Nr R-161/140/2017 - w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/78/2016 z dnia 29 września 2016 r. oraz  zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/44/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
 141 02.11.2017
Zarządzenie Nr R-161/141/2017 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej cykl IV w roku akademickim 2017/2018.
 142 02.11.2017Zarządzanie Nr R-0161/142/2017 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - z zakresu Przygotowania Pedagogicznego z językiem migowym  - cykl IV  w  roku   akademickim 2017/2018 i 2018/2019.
 143 02.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/143/2017 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Edukacja Uczniów z ASD (Autyzm Dziecięcy HFA, Zespół Aspergera) -  cykl II w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019.
 144 02.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/144/2017 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursów języków obcych organizowanych przez  Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku akademickim2017/201.
 145 02.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/145/2017 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od miesiąca października 2017 r. do lutego 2018r.
 146 02.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/146/2017 - w sprawie zmian w strukturze  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 147 14.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/147/2017 - w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu godności honorowego profesora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 148 14.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/148/2017 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Zarządzanie placówką oświatową cykl V  w roku akademickim 2017/2018
 149 14.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/149/2017 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  cykl I  w roku akademickim 2017/2018
 150 14.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/150/2017 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa cykl II  w roku akademickim 2017/2018.
 151 17.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/151/2017 - w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Nauczyciel - Zawodowiec. Rozwój kadry dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 152 17.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/152/2017 - w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Inżynier przyszłości w branży motoryzacyjnej" finansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 153 17.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/153/2017 - w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Staż - startem do kariery studenta AJD w Częstochowie" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 154 17.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/154/2017 - w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Dietetyka w praktyce - drogą do sukcesu" finansowanego przez Unię Europejską w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 155 17.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/155/2017 - w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Recepta na kwalifikacje. Program rozwojowy studentek i studentów Pielęgniarstwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 156 22.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/156/2017 - w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2018 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 157 22.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/157/2017 - w sprawie prowadzenia kształcenia na odległość w ramach studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.
 158 22.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/158/2017 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne R-0161/132/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestnicw badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z uczelniami zagranicznymi.
 159 22.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/159/2017 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich.
 160 22.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/160/2017 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -  Logopedia cykl I  w roku akademickim 2017/2018.
 161 22.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/161/2017 - w sprawie realizacji Projektu „Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi"  nr 2017-1-PL01-KA107-036444 w ramach Programu Erasmus+.
 162 24.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/162/2017 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Terapia pedagogiczna z arteterapią (cykl XI) w roku akademickim 2017/2018 oraz semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.
 163 28.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/163/2017 - w sprawie wysokości środków na nagrody Rektora i ich podziału oraz wysokości nagród Rektora przyznawanych dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 164 28.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/164/2017 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Edukacja w sztukach plastycznych (cykl III) w roku akademickim 2017/2018.
 165 28.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/165/2017 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku 4 publikacji dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  prowadzonego pod numerem  KZ-371/88/17.
 166 28.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/166/2017 -  w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Doradztwo zawodowe cykl II  w roku akademickim 2017/2018.
 167 29.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/167/2017 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/17/2016 w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
 168 30.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/168/2017 - w sprawie określenia zasad wydawania materiałów promujących Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie na potrzeby związane z prowadzoną  przez Uczelnię działalnością.
 169 30.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/169/2017 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/84/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28.06.2017 r. w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2017/2018.
 170 30.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/170/2017 - w sprawie weryfikacji godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 171 30.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/171/2017 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Zamówienia publiczne w teorii i praktyce cykl III w roku akademickim 2017/2018.
 172 05.12.2017Zarządzenie Nr R-0161/172/2017 - w sprawie zmian w Zarządzeniu wewnętrzne Nr R-0161/125/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przeliczeń etatowych dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w jednostkach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 173 21.12.2017Zarządzenie Nr R-0161/173/2017 - w sprawie  wprowadzenia  planu audytu na 2018 rok.
 174 21.12.2017Zarządzenie Nr R-0161/174/2017 - w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/133/2017 z dnia 23 października 2017 r. oraz zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/134/2017 z dnia 23 października 2017 r.
 175 22.12.2017Zarządzenie Nr R-0161/175/2017 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/93/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 176 28.12.2017Zarządzenie Nr R-0161/176/2017 - w sprawie zmian do Regulaminu Pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 177 28.11.2017Zarządzenie Nr R-0161/177/2017 - w sprawie procedur wewnętrznych związanych z prowadzeniem wspólnych studiów i wydawaniem dyplomów we współpracy z uczelniami zagranicznymi.
 178 28.12.2017Zarządzenie Nr R-0161/178/2017 - w sprawie zmian do Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/17/2016 w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich zmienionego zarządzeniem wewnętrznym Rektora Nr R-0161/53/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/167/2017  z dnia 29 listopada 2017.
 179 28.12.2017Zarządzenie Nr R-0161/179/2017 - w sprawie zasad ustalania najlepszych absolwentów studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w danym roku akademickim uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.
data publikacji: 16.01.2017r.
data ostatniej publikacji: 15.01.2018r.
opracował(a):Biuro Rektora