Aktualnie stronę przegląda
4 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2014
ZARZĄDZENIA REKTORA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
2014
Lp. Data Temat Zarządzenia
 1. 02.01.2014Zarządzenie Nr R-0161/01/2014 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w roku 2014.
 2. 02.01.2014Zarządzenie Nr R-0161/02/2014 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie likwidacji składników majątkowych
 3. 03.01.2014Zarządzenie Nr R-0161/03/2014 - w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji składników majątkowych  będących w dyspozycji jednostek ogólnouczelnianych i administracji centralnej.
 4. 03.01.2014Zarządzenie Nr R-0161/04/2014 - w sprawie realizacji przepisów o podatku od towarów i usług.
 5. 15.01.2014Zarządzenie Nr R-0161/05/2014 - w sprawie finansowania i organizacji obozów sportowych, obozów turystycznych (wędrownych), plenerów plastycznych, zajęć terenowych oraz objazdów naukowych ujętych w obowiązujących planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 6. 28.01.2014Zarządzenie Nr R-0161/06/2014 - zmieniające zarządzenie R-0161/75 /2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie powołania Uczelnianych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016.
 7. 28.01.2014Zarządzenie Nr R-0161/07/2014 - w sprawie procedur przeprowadzania ankietyzacji dotyczącej oceny zajęć dydaktycznych w systemie USOSweb - Wirtualny Dziekanat oraz ich analizowania i oceniania w jednostkach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 8. 06.02.2014Zarządzenie Nr R-0161/08/2014 - w sprawie realizacji Projektu „Młodociani  i pełnoletni młodzi podczas przejścia przez I i II próg - znaczenie dualnego kształcenia - niemiecko-polskie porównanie i przygotowanie innowacyjnych rozwiązań systemowych" (nazwa skrócona „DUAL") w ramach Umowy o Współpracy na Rzecz Rozwoju.
 9. 11.02.2014Zarządzenie Nr R-0161/09/2014 - zmieniające zarządzenie R-0161/30/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego udostępniania pomieszczeń i powierzchni w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie podmiotom zewnętrznym.
 10. 10.03.2014Zarządzenie Nr R-0161/10/2014 - w sprawie trybu wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim.
 11.10.03.2014
Zarządzenie Nr R-0161/11/2014 - w sprawie zmian do Regulaminu Wynagrodzenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzonego zarządzeniem Rektora Nr R-0161/18/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 12. 13.03.2014Zarządzenie Nr R-0161/12/2014 - w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 13. 20.03.2014Zarządzenie Nr R-0161/13/2014 - zmieniające zarządzenie Nr R - 0161 /95/2013 Rektora Akademii im.  Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 14. 20.03.2014Zarządzenie Nr R-0161/14/2014 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R -  0161/96/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 15. 20.03.2014Zarządzenie Nr R-0161/15/2014 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Pedagogicznego  jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 16. 25.03.2014Zarządzenie Nr R-0161/16/2014 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014 od miesiąca marca 2014 do czerwca 2014.
 17. 25.03.2014Zarządzenie Nr R-0161/17/2014 -  zmieniające zarządzenie Nr R-0161/99/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 3 listopada 2012 r. w sprawie uruchomienia Projektu pt.:„Ochrona patentowa metod syntezy i biologicznej aktywności nowych soli oniowych, achiralnych i chiralnych cieczy jonowych, kompleksów układów węglowodanowych z jonami metali grup przejściowych oraz nanorurek węglowych funkcjonalizowanych podstawnikami ze steregenicznym heteroatomem" nr wniosku POIG.01.03.02-00-014/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 18. 26.03.2014Zarządzenie Nr R-0161/18/2014 - w sprawie realizacji Projektu LLP KA2 „Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla wspomagania uczenia się i nauczania języków lokalnych".
Numer Projektu: 543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW.
 19.26.03.2014
Zarządzenie Nr R-0161/19/2014 - w sprawie realizacji Projektu „Studencki projekt badawczy Trzeci Wiek (nazwa skrócona „BONUS", w ramach umowy Współpracy na Rzecz Rozwoju.
 20. 26.03.2014Zarządzenie Nr R-0161/20/2014 -  w sprawie realizacji Projektu „Studia podyplomowe i licencjackie z podwójnym dyplomem Case Management - Zarządzanie Przypadkiem" (skrócona nazwa CM+), w ramach umowy Współpracy na Rzecz Rozwoju.
 21.28.03.2014
Zarządzenie Nr R-0161/21/2014 - w sprawie ankiet i sprawozdań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zasad ich opracowywania, przeprowadzania, a także publikowania wyników.
 22. 28.03.2014Zarządzenie Nr R-0161/22/2014 - w sprawie powołania Rady ds. Jakości Kształcenia.
 23. 01.04.2014Zarządzenie Nr R-0161/23/2014 - w sprawie raportów i sprawozdań z realizacji Strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 24. 09.04.2014Zarządzenie Nr R-0161/24/2014 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014 od miesiąca marca 2014 do czerwca 2014.
 25. 10.04.2014Zarządzenie Nr R-0161/25/2014 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 26. 10.04.2014
Zarządzenie Nr R-0161/26/2014 - w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 27. 15.04.2014Zarządzenie Nr R-0161/27/2014 - w sprawie powołania Zespołu ds. Ankietyzacji i Ewaluacji przy Radzie ds. Jakości Kształcenia.
 28. 15.04.2014Zarządzenie Nr R-0161/28/2014 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki transportowej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 29. 28.04.2014Zarządzenie Nr R-0161/29/2014 - w sprawie procedur przeprowadzania ankietyzacji dotyczącej oceny zajęć dydaktycznych w systemie USOSweb -Wirtualny Dziekanat oraz ich analizowania i oceniania w jednostkach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 30. 28.04.2014Zarządzenie Nr R-0161/30/2014 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Pedagogicznego  jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 31. 06.05.2014Zarządzenie Nr R-0161/31/2014 - zmieniające zarządzenie Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Nr R-0161/30/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego udostępniania pomieszczeń i powierzchni w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie podmiotom zewnętrznym.
 32. 06.05.2014Zarządzenie Nr R-0161/32/2014 - zmieniające zarządzenie Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie nr R-0161/50/2010 z dnia 1 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie podmiotom zewnętrznym.
 33. 26.05.2014Zarządzenie Nr R-0161/33/2014 - w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015.
 34. 29.05.2014Zarządzenie Nr R-0161/34/2014 - w sprawie tworzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z weryfikacją efektów kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 35. 29.05.2014Zarządzenie Nr R-0161/35/2014 - zmieniające  szczegółowe zasady i tryb postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia R0161-56/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 36. 29.05.2014Zarządzenie Nr R-0161/36/2014 - w sprawie zasad ustalania składu komisji rekrutacyjnych, warunków wynagradzania ich członków oraz podziału środków finansowych z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015.
 37. 06.06.2014Zarządzenie Nr R-0161/37/2014 - w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015.
 38. 16.06.2014Zarządzenie Nr R-0161/38/2014 - w sprawie ankietowania oceny pracy dziekanatów wydziałów oraz analizowania wyników ankiet w Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 39. 25.06.2014Zarządzenie Nr R-0161/39/2014 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   - Zarządzanie placówką oświatową cykl I w roku akademickim 2013/2014 - semestr letni oraz 2014/2015 - semestr zimowy.
 40. 26.06.2014Zarządzenie Nr R-0161/40/2014 - w sprawie wzorów sprawozdań zespołów Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz ankiety samooceny jednostek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 41. 26.06.2014Zarządzenie Nr R-0161/41/2014 - w sprawie szczegółowych zasad organizacji dydaktyki, w tym zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015.
 42. 26.06.2014
Zarządzenie Nr R-0161/42/2014 - w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2014/2015.
 43. 26.06.2014Zarządzenie Nr R-0161/43/2014 - zmieniające zarządzenie Nr R - R-0161/75/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 44. 03.07.2014
Zarządzenie Nr R-0161/44/2014 - w sprawie wysokości środków na nagrody Rektora i ich podziału oraz wysokości nagród Rektora przyznawanych dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 45. 10.07.2014Zarządzenie Nr R-0161/45/2014 - w sprawie dokumentowania sprzedaży w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 46. 22.07.2014Zarządzenie Nr R-0161/46/2014 - zmieniające Zarządzenie  Nr R- 0161/20/2014 z dnia 26 marca 2014 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie realizacji Projektu „Studia podyplomowe i licencjackie z podwójnym dyplomem Case Management - Zarządzanie Przypadkiem" (skrócona nazwa CM+), w ramach umowy Współpracy na Rzecz Rozwoju.
 47. 22.07.2014Zarządzenie Nr R-0161/47/2014 - zmieniające Zarządzenie nr R-0161/08/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie realizacji Projektu „Młodociani  i pełnoletni młodzi podczas przejścia przez I i II próg - znaczenie dualnego kształcenia - niemiecko-polskie porównanie i przygotowanie innowacyjnych rozwiązań systemowych" (nazwa skrócona „DUAL") w ramach Umowy o Współpracy na Rzecz Rozwoju.
 48. 22.07.2014 Zarządzenie Nr R-0161/48/2014 - w sprawie sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki studenckie.
 49. 22.07.2014 Zarządzenie Nr R-0161/49/2014 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich ciągłych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 50. 01.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/50/2014 - Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie realizacji Projektu „Uniwersytecka Sieć na Rzecz Innowacyjności w Poradnictwie,  w skrócie „NICE 2" realizowany w ramach Programu Kształcenia Ustawicznego - Akademicka Sieć ERASMUS 527992-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW.
 51. 01.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/51/2014 - w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych do celów ustalenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli akademickich.
 52. 01.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/52/2014 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/33/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015.
 53. 01.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/53/2014 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzania wewnętrznego Nr R-0161/33/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015.
 54. 08.09.2014Zarządzenia Nr R-0161/54/2014 - zmieniające Zarządzenie Nr  R-0161/50/2010  z dnia 1 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 55. 08.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/55/2014 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2014/2015.
 56. 08.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/56/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/22/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powołania Rady ds. Jakości Kształcenia.
 57. 08.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/57/2014 - zmieniające zarządzenie Nr R-0161/55/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie tworzenia  studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 58. 11.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/58/2014 - Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiektach Akademii im. Jana Długosza.
 59. 15.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/59/2014 - w sprawie wysokości kaucji gwarancyjnej przeznaczonej na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych przez najemcę pokoju hotelowego w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2014/2015.
 60. 15.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/60/2014 - w sprawie ustalenia trybu realizacji profilaktycznych badań lekarskich pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 61. 15.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/61/2014 - w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015.
 62. 15.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/62/2014 - w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr  R-0161/81/2013  w sprawie powołania  komisji doktoranckiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2013/2014.
 63. 24.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/63/2014 - w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015.
 64. 24.09.2014Zarządzenie R-0161/64/2014 - zmieniające Regulamin porządkowy Biblioteki Głównej AJD w Częstochowie przyjęty zarządzeniem Rektora AJD nr R-0161/79/2013 z dnia 15 października 2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego Biblioteki Głównej AJD w Częstochowie.
 65. 30.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/65/2014 - w sprawie 0% stawki podatku VAT na sprzęt komputerowy.
 66. 30.09.2014Zarządzenie Nr R-0161/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr R-0161/27/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. Ankietyzacji i Ewaluacji przy Radzie ds. Jakości Kształcenia.
 67. 30.09.2014 Zarządzenie Nr R-0161/67/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr R-0161/22/2013 w sprawie instrukcji wprowadzenia w programach kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru"  od roku akademickiego 2013/2014.
 68. 03.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/68/2014 - w sprawie rozpoczęcia procesu wdrażania i testowania modułu zamówienia publiczne w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 69. 14.10.2014 Zarządzenie Nr R-0161/69/2014 - w sprawie odpłatności za wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego oraz odpisu dyplomu doktora lub doktora habilitowanego.
 70. 15.10.2014 Zarządzenie Nr R-0161/70/2014 - w sprawie finansowania praktyk na kierunku Fizjoterapia.
 71. 08.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/71/2014 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Bezpieczeństwo i higieny pracy - cykl VI w roku akademickim 2014/2015.
 72. 15.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/72/2014 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursu języka angielskiego dla pracowników AJD  w    roku   akademickim 2014/2015.
 73. 15.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/73/2014 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   - Administracja Publiczna cykl XI w roku akademickim 2014/2015.
 74. 15.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/74/2014 - w sprawie powołania  komisji doktoranckiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2014/2015.
 75. 15.10.2014
Zarządzenie Nr R-0161/75/2014 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego   jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 76. 15.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/76/2014 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego  jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 77. 15.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/77/2014 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 78.16.10.2014
Zarządzenie Nr R-0161/78/2014 - w   sprawie powołania zespołu ds. przygotowania studium wykonalności i wniosku o uruchomienie kierunku pielęgniarstwo.
 79.16.10.2014
Zarządzenie Nr R-0161/79/2014 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   -
z zakresu Przygotowania Pedagogicznego z językiem migowym  - cykl I w roku   akademickim 2014/2015 i 2015/2016.
 80. 23.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/80/2014 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 81. 23.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/81/2014 - w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta „Skrzat" w roku akademickim 2014 / 2015.
 82. 23.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/82/2014 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością złożoną -   cykl I w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016.
 83. 24.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/83/2014 - w sprawie powołania  komisji doktoranckiej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2014/2015.
 84. 27.10.2014Zarządzenie Nr R-0161/84/2014 - w sprawie zakresu działań jednostki administracji  - Działu Nauki  dot.  spraw związanych z przyznawaniem stypendiów doktoranckich i zwiększeniem stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 85. 28.10.2014Zarządzanie Nr R-0161/85/2014 - w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015 od 1 października 2014 do 30 września 2015.
 86. 18.11.2014Zarządzanie Nr R-0161/86/2014 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   -  Edukacja Filozoficzno - Etyczna cykl II w roku akademickim 2014/2015 - semestr zimowy i letni oraz 2015/2016 - semestr zimowy.
 87. 20.11.2014Zarządzenie Nr R-0161/87/2014 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015 od miesiąca października 2014 r. do lutego 2015r.
 88. 21.11.2014Zarządzenie Nr R-0161/88/2014 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015 od miesiąca października 2014 r. do lutego 2015r.
 89. 21.11.2014Zarządzenie Nr R-0161/89/2014 - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 90. 21.11.2014Zarządzenie Nr R-0161/90/2014 - w sprawie powołania Doktoranckiej Międzywydziałowej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 91. 21.11.2014Zarządzenie Nr R-0161/91/2014 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   - Zarządzanie placówką oświatową cykl II w roku akademickim 2014/2015.
 92. 25.11.2014Zarządzenie Nr R-0161/2014 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych Multimedia  cykl I w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016 - semestr zimowy.
 93. 25.11.2014Zarządzenie Nr R-0161/93/2014 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Oligofrenopedagogika  - cykl XXIV  w roku akademickim 2014/2015.
 94.27.11.2014
Zarządzenie Nr R-0161/94/2014 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   -  Zamówienia publiczne w teorii i praktyce cykl I w roku akademickim 2014/2015.
 95. 28.11.2014Zarządzenie Nr R-0161/95/2014 - w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści załącznika nr 1do Zarządzenia Nr R-0161/80/2014 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 96. 28.11.2014Zarządzenie Nr R-0161/96/2014 - w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 97. 28.11.2014Zarządzenie Nr R-0161/97/2014 - w sprawie powołania Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 98. 04.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/98/2014 - w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2015 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 99. 05.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/99/2014 - w sprawie powołania Komisji ds. Profili Kształcenia.
 100. 05.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/100/2014 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Pedagogicznego  jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 101. 05.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/101/2014 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Pedagogicznego  jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 102.05.12.2014
Zarządzenie Nr R-0161/102/2014 - w sprawie powołania  komisji doktoranckiej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2014/2015.
 103.08.12.2014
Zarządzenie Nr R-0161/103/2014 - w sprawie powołania komisji ds. przekazania dokumentacji dot.  ochrony informacji niejawnych i dokumentacji ds. p. poż.
 104. 10.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/104/2014 - w sprawie przyjęcia planu audytu na 2015 rok.
 105. 10.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/105/2014 - zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/95/2012 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kadencję 2012-2016
 106. 10.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/106/2014 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego  jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 107. 10.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/107/2014 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 108. 17.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/108/2014 - w sprawie: zasad ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uprawnionych do ubiegania się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.
 109. 22.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/109/2014 - zmieniające Zarządzenie nr R-0161/08/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie realizacji Projektu „Młodociani  i pełnoletni młodzi podczas przejścia przez I i II próg - znaczenie dualnego kształcenia - niemiecko-polskie porównanie i przygotowanie innowacyjnych rozwiązań systemowych" (nazwa skrócona „DUAL") w ramach Umowy o Współpracy na Rzecz Rozwoju.
 110. 22.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/110/2014 - zmieniające Zarządzenie Nr R- 0161/20/2014 z dnia 26 marca 2014 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie realizacji Projektu „Studia podyplomowe i licencjackie z podwójnym dyplomem Case Management - Zarządzanie Przypadkiem" (skrócona nazwa CM+), w ramach umowy Współpracy na Rzecz Rozwoju.
 111. 22.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/111/2014 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/18/2014 z dnia 26.03.2014 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie realizacji Projektu LLP KA2  "Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla wspomagania uczenia się i nauczania języków lokalnych". Numer Projektu: 543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW
 112. 22.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/112/2014 - w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr R-0161/88/2014 Rektora AJD w Częstochowie z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015 od miesiąca października 2014 r. do lutego 2015 r.
 113. 22.12.2014Zarządzenie Nr R-0161/113/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Nr R-0161/102/2013  w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach.

data publikacji: 02.01.2014
data ostatniej modyfikacji:30.01.2015
opracował(a): Biuro Rektora