Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Praca > Archiwum > Wydział Sztuki


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w lnstytucie Muzyki w dziedzinie sztuki muzycznej, dyscyplina dyrygentura

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 22.01.2016 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  21.12.2015 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

wykładowcy w Instytucie Sztuk Pięknych w Katedrze Malarstwa

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 03.08.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  03.07.2015 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Sztuk Pięknych w Katedrze Grafiki

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 03.08.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  03.07.2015 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Sztuk Pięknych w Katedrze Malarstwa


Termin składania dokumentów upływa z dniem – 03.08.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  03.07.2015 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Sztuk Pięknych w Katedrze Grafiki

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 03.08.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  03.07.2015 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w dziedzinie sztuk muzycznych,  dyscyplina  instrumentalistyka  (w zakresie gry na  fortepianie)

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 13.07.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  12.06.2015 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Katedrze Malarstwa w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina sztuki piękne (w zakresie  malarstwa)

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 14.07.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  12.06.2015 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Katedrze Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 5.09.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 17.09.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  23.07.2014 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI  AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
 
ogłasza konkurs na stanowisko: 

asystenta w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplina instrumentalistyka

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 01.08.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 17.09.2014 r. 


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  26.06.2014 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko: 

profesora  nadzwyczajnego  w  Katedrze  Grafiki  Instytutu  Sztuk Pięknych  w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 14.07.2014 r.  .
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 17.09.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  12.06.2014 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko: 

adiunkta  w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplina  instrumentalistyka (w zakresie gry na fortepianie)

Termin składania dokumentów upływa z dniem –   14.07.2014 r.    .
Termin rozstrzygnięcia konkursu –   17.09.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  12.06.2014 r.


Akademia im. Jana Długosza w  Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego w Katedrze Malarstwa Wydział Sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplinie sztuki piękne.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- spełniają wymogi określone w art. 109 , art. 114 ust.1 oraz art. 118a ust 1 i 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. 2012, 572, t.j. z późn. zm.)
- posiadają tytuł naukowy profesora, ( upłynęło co najmniej 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora);
- posiadają znaczący dorobek artystyczny i bogate doświadczenie w dydaktyce akademickiej w zakresie malarstwa.

oraz spełniają łącznie co najmniej 3 z poniższych warunków
-  posiadają ugruntowaną, znaczącą pozycję w środowisku naukowym lub artystycznym
- po uzyskaniu tytułu profesora były promotorem co najmniej jednego zakończonego przewodu doktorskiego;
- w czasie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego wydatnie powiększyły dorobek  naukowy w postaci oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach zamieszczonych na aktualnej liście MNiSW  lub monografii albo wydatnie powiększył  dorobek  artystyczny
- kierowały lub kierują co najmniej dwoma projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych
- posiadają osiągnięcia w naukowej lub artystycznej współpracy międzynarodowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 03 stycznia  2014 r.
Termin  rozstrzygnięcia konkursu – 29 styczeń 2014 r. 


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  02.12.2013 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Katedrze Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- spełniają wymogi określone w art. 109, art. 114 ust.2 oraz art. 118a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, 572 t.j. z późn. zm) i posiadają:
- kwalifikacje II stopnia lub stopień doktora habilitowanego /uzyskany nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu/;
- znaczący dorobek artystyczny;
- bogate doświadczenie dydaktyczne w zakresie malarstwa.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 31.12.2013 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 14.01.2014 r.    


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  29.11.2013 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora  wizytującego  w  Katedrze Malarstwa  Instytutu  Sztuk Pięknych  w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109, art. 114 ust. 3 oraz art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. 2012, 572 t.j. z późn. zm) i posiadają:
- tytuł profesora sztuki;
- znaczący dorobek artystyczny;
- bogate doświadczenie dydaktyczne w zakresie malarstwa i grafiki.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 9.12.2013 r.  .
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 14.01.2014 r.


Konkurs może być zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza
w Częstochowie w Katedrze Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa,  8.11.2013 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplina kompozycja i teoria sztuki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64,
poz. 1365 z późn. zm) i posiadają:
- stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria sztuki /uzyskany nie później niż 12 miesięcy
przed przystąpieniem do konkursu/;
- znaczący dorobek twórczy i artystyczny;
- doświadczenie w dydaktyce akademickiej.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 9.12.2013 r.  .
Termin rozstrzygnięcia konkursu –   14.01.2014 r.

Konkurs może być zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza
w Częstochowie w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki.
Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 8.11..2013 r.


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta  w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplina  instrumentalistyka (w zakresie gry na gitarze)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
-  spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) i posiadają:
- stopień doktora sztuki muzycznej /uzyskany nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu/ lub
kwalifikacje artystyczne I stopnia w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka - specjalność gra na gitarze,
- znaczący dorobek artystyczny,
- doświadczenie w dydaktyce akademickiej.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 9.12.2013 r.    .
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 14.01.2014 r.


Konkurs może być zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza w
Częstochowie w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki.
Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 8.11..2013 r.


Akademia im. Jana Długosza w  Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego w Katedrze Dyrygowania Instytutu Muzyki Wydział Sztuki
w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplinie dyrygentura.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 , art. 114 ust.1 oraz art. 118a ust 1 i 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. 2012, 572, t.j. z późn. zm.)
- posiadają tytuł naukowy profesora, ( upłynęło co najmniej 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora);
- posiadają znaczące doświadczenie w dydaktyce akademickiej ( potwierdzone informacją o osiągnięciach w pracy pedagogicznej)

oraz spełniają łącznie co najmniej 3 z poniższych warunków
- posiadają ugruntowaną, znaczącą pozycję w środowisku naukowym lub artystycznym
- po uzyskaniu tytułu profesora były promotorem co najmniej jednego zakończonego przewodu doktorskiego;
- w czasie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego wydatnie powiększyły dorobek  naukowy w postaci oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach zamieszczonych na aktualnej liście MNiSW  lub monografii albo wydatnie powiększył  dorobek  artystyczny
- kierowały lub kierują co najmniej dwoma projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych
- posiadają osiągnięcia w naukowej lub artystycznej współpracy międzynarodowej


Termin składania dokumentów upływa z dniem – 9 grudnia  2013 r.
Termin  rozstrzygnięcia konkursu – 29 styczeń 2014 r. 


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

7.13.2013


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:
profesora nadzwyczajnego w Instytucie Sztuk Pięknych w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne - w zakresie malarstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) i posiadają:
 • kwalifikacje II stopnia lub stopień doktora habilitowanego - dyscyplina sztuki piękne - w zakresie malarstwa/ uzyskany nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu/;
 • znaczący dorobek naukowy/artystyczny w dyscyplinie sztuki piękne (w zakresie malarstwa);
 • minimum 10-letnie doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem –  04.08.2013r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu –  18.09.2013 r.
  
                        
Pełna treść ogłoszenia czytaj...

04.07.2013


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:
profesora nadzwyczajnego w Instytucie Sztuk Pięknych w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne - w zakresie grafiki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) i posiadają:
 • kwalifikacje II stopnia lub stopień doktora habilitowanego - dyscyplina sztuki piękne - w zakresie grafiki /uzyskany nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu/;
 • znaczący dorobek naukowy /autorstwo lub współautorstwo monografii, prezentacja dorobku naukowego na konferencjach, doświadczenie w realizacji projektów badawczych/;
 • znaczący dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki piękne (w zakresie grafiki warsztatowej) - prezentacja prac na wystawach krajowych, zagranicznych i inne działania;
 • minimum 10-letnie doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego /w tym w zakresie prowadzenia dyplomów artystycznych/;
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej na rzecz uczelni /w tym działania promocyjne/ oraz legitymują się doświadczeniem w zakresie promocji młodej kadry.

Termin składania dokumentów upływa z dniem –  04.08.2013r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu –  18.09.2013 r.
  
                        
Pełna treść ogłoszenia czytaj...

04.07.2013


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:
profesora nadzwyczajnego w Instytucie Muzyki w dziedzinie sztuki muzycznej, dyscyplina instrumentalistyka, specjalność gra na fortepianie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) i posiadają:
 • kwalifikacje II stopnia lub stopień doktora habilitowanego - dyscyplina instrumentalistyka, specjalność gra na fortepianie /uzyskany nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu/;
 • znaczący dorobek naukowy/artystyczny;
 • znaczące doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego;

Termin składania dokumentów upływa z dniem –  04.08.2013r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu –  18.09.2013 r.
  
                        
Pełna treść ogłoszenia czytaj...

04.07.2013


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:
asystenta w Instytucie Sztuk Pięknych w Katedrze Malarstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) i posiadają:

- tytuł zawodowy magistra sztuki;
- doświadczenie artystyczne (praktyczne)w zakresie malarstwa i rysunku;
- doświadczenie zawodowe zgodne z ukończonym kierunkiem studiów;
- dorobek naukowy oraz artystyczny w dziedzinie sztuk plastycznych (zgodnie z uprawianą dyscypliną);
- wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne (w zakresie malarstwa)
- legitymują się co najmniej 5 letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym;

Termin składania dokumentów upływa z dniem –  25.07.2013r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu –  18.09.2013 r.
  
                        
Pełna treść ogłoszenia czytaj...

10.06.2013


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Plastyki w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne – w zakresie grafiki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) i posiadają:
- kwalifikacje II stopnia lub stopień doktora habilitowanego – dyscyplina sztuki piękne -
w zakresie grafiki  /uzyskany nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu/;
- znaczący dorobek naukowy;
- znaczący dorobek artystyczny w zakresie grafiki i projektowania graficznego oraz umiejętności w zakresie projektowania, składu i łamania publikacji (DTP);
- minimum 10-letnie doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem –  23.01.2013 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 30.01.2013 r.    Pełna treść ogłoszenia czytaj...

24.12.2012


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Muzyki w dziedzinie sztuki muzycznej, dyscyplina instrumentalistyka, specjalność gra na fortepianie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) i posiadają:
- kwalifikacje II stopnia lub stopień doktora habilitowanego – dyscyplina instrumentalistyka, specjalność gra na fortepianie /uzyskany nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu/;
- znaczący dorobek naukowy/artystyczny;
- doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego
oraz legitymują się dokonaniami w zakresie rozwoju młodej kadry;

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 28.12.2012 r.                 
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 16.01.2013 r.   Pełna treść ogłoszenia czytaj...

2.11.2012


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Muzyki w dziedzinie sztuki muzycznej, dyscyplina dyrygentura

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) i posiadają:
- tytuł profesora sztuki /w dyscyplinie artystycznej dyrygentura/ uzyskany nie później niż 12 miesięcy przed
  przystąpieniem do konkursu;
- znaczący dorobek naukowy/artystyczny;
- doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 28.12.2013 r.                     
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 16.01.2013 r.      


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

2.11.2012


DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:
asystenta w Instytucie Plastyki – Zakład Malarstwa i Rysunku w zakresie technologii malarstwa sztalugowego i malarstwa architektonicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:


- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) i posiadają:
- tytuł zawodowy magistra;
- doświadczenie zawodowe zgodne z ukończonym kierunkiem studiów;
- dorobek naukowy oraz artystyczny w dziedzinie sztuk plastycznych (zgodnie z uprawianą dyscypliną);
- doświadczenie w zakresie technologii i konserwacji malarstwa sztalugowego i architektonicznego
- wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie Nauki o sztuce
- legitymują się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym;

Procedura konkursowa:
I etap – Zapoznanie się komisji z dokumentacją kandydatów, podjęcie decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do II etapu
II etap – Rozmowa kwalifikacyjna

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 22.11.2012r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 28.11.2012 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

19.10.2012


DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Muzyki  – Zakład Dyrygowania - /sztuki muzyczne w zakresie dyrygentury/

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:


- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm), zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD
R-37/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. oraz zarządzenia wewnętrznego R-0161/4/2009 z dnia
20 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
- posiadają stopnień doktora lub kwalifikacje I stopnia;
- posiadają dorobek artystyczny, dydaktyczny, organizacyjny.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 5 sierpnia 2011 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 14 września 2011 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Muzyki  – Zakład Teorii i Pedagogiki Muzycznej - /nauki humanistyczne w zakresie nauk o sztuce/

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm), zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD
R-37/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. oraz zarządzenia wewnętrznego R-0161/4/2009 z dnia
20 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
- posiadają stopnień doktora;
- posiadają dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 5 sierpnia 2011 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 14 września 2011 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

wykładowcy w dziedzinie sztuki muzycznej, w specjalności kompozycja i aranżacja

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) oraz posiadają:
- tytuł zawodowy magistra sztuki w zakresie kompozycji i aranżacji;
- dorobek twórczy/naukowy;
- doświadczenie pedagogiczne w swojej specjalności.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 3 sierpnia 2012r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 19 września 2012 r.

O terminie postępowania konkursowego kandydat zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Plastyki – Zakład Komunikacji Wizualnej w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie informatyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm) i posiadają:
- tytuł zawodowy magistra;
- doświadczenie zawodowe zgodne z ukończonym kierunkiem studiów;
- dorobek naukowy oraz artystyczny w dziedzinie sztuk plastycznych;
- doświadczenie w zakresie składu i łamania publikacji;
oraz
- legitymują się co najmniej 8 letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym;

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 31 lipca 2012r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 19 września 2012 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego w dziedzinie sztuk plastycznych,
w dyscyplinie sztuki piękne /grafika/


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm)
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego /kwalifikacje II stopnia/;
- osiągnęły znaczący dorobek artystyczny/naukowy/, dydaktyczny i organizacyjny;
- stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskały nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu.


Termin składania dokumentów upływa z dniem – 31 lipca 2012r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 19 września 2012 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego w dziedzinie sztuk plastycznych,
w dyscyplinie sztuki piękne /malarstwo/


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm)
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego /kwalifikacje II stopnia/;
- osiągnęły znaczący dorobek artystyczny, dydaktyczny i organizacyjny;
- stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskały nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 31 lipca 2012r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 19 września 2012 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki użytkowe /fotografia/

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm)
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego /kwalifikacje II stopnia/;
- osiągnęły znaczący dorobek artystyczny/naukowy/, dydaktyczny i organizacyjny;
- legitymują się dokonaniami w rozwoju kadry naukowej;
- stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskały nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu.


Termin składania dokumentów upływa z dniem – 31 lipca 2012r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 19 września 2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Muzyki  – Zakład Teorii
i Pedagogiki Muzycznej (nauki humanistyczne w zakresie nauk o sztuce)


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm);
 • posiadają stopnień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (uzyskany nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu);
 • posiadają dorobek naukowy z zakresu badań na współczesną muzyką polską;
 • posiadają dorobek dydaktyczny z zakresu nauczania: praktyki wykonawczej muzyki współczesnej, historii muzyki, kształcenia słuchu, propedeutyki kompozycji i aranżacji, projektów artystycznych i edukacyjnych;
 • posiadają dorobek organizacyjny.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 6 stycznia 2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 18 stycznia 2012 r.Pełna treść ogłoszenia czytaj...

6.12.2011r.


DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE


ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Instytucie Muzyki  – Zakład Dydaktyki Instrumentalnej w dyscyplinie instrumentalistyka – w zakresie gry na gitarze


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm);
 • posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki /dyscyplina instrumentalistyka – w zakresie gry na gitarze/;
 • posiadają dorobek artystyczny.

Kandydatów obowiązuje wykonanie ok. 30 minutowego recitalu oraz poprowadzenie lekcji otwartej /ok. 30 minut/.
O terminie postępowania przed komisją konkursową kandydat zostanie zawiadomiony pisemnie lub telefonicznie.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 6 stycznia 2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 18 stycznia 2012 r.Pełna treść ogłoszenia czytaj...

6.12.2011r


DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Muzyki  – Zakład Dyrygowania - (sztuki muzyczne w zakresie dyrygentury)


Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w dziekanacie Wydziału Wychowania Artystycznego AJD w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15, pok. 005, tel. (34) 365-68-16, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
 • dokumentacji dorobku artystycznego;
 • dokumentacji dorobku dydaktycznego;
 • dokumentacji dorobku organizacyjnego;
 • oświadczenia  określającego Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy;
 • oświadczenia o zgodzie na włączenie do minimum kadrowego studiów pierwszego i drugiego stopnia;
 • wskazana jest opinia o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.


Termin składania dokumentów upływa z dniem – 5 sierpnia 2011 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 14 września 2011 r.Pełna treść ogłoszenia czytaj...

04.07.2011


DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Muzyki  – Zakład Teorii i Pedagogiki Muzycznej - (nauki humanistyczne w zakresie nauk o sztuce)

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w dziekanacie Wydziału Wychowania Artystycznego AJD w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15, pok. 005, tel. (34) 365-68-16, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
 • podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • życiorysu i kwestionariusza osobowego;
 • dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje;
 • dokumentacji dorobku naukowego;
 • dokumentacji dorobku dydaktycznego;
 • dokumentacji dorobku organizacyjnego;
 • oświadczenia  określającego Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy;
 • oświadczenia o zgodzie na włączenie do minimum kadrowego studiów pierwszego i drugiego stopnia;
 • wskazana jest opinia o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 5 sierpnia 2011 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 14 września 2011 r.Pełna treść ogłoszenia czytaj...

04.07.2011