Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Struktura organizacja > Wydziały > Filologiczno-Historyczny

Wydział Filologiczno-Historyczny


WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY


42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 36a
tel. +48 34 361 31 20
e-mail: wfh@ujd.edu.pl
www.wfh.ajd.czest.plWŁADZE WYDZIAŁU
 
DZIEKAN
prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska
al. Armii Krajowej 36a pok. 10
tel. 34 361 14 25

Prodziekan ds. Nauki
prof. dr hab. Janusz Spyra
al. Armii Krajowej 36a, pok. 11
tel. 34 361 14 25

Prodziekan ds. Studenckich
dr Przemysław Sznurkowski
al. Armii Krajowej 36a, pok. 11
tel. 34 361 14 25

Prodziekan ds. Rozwoju i Wymiany Międzynarodowej
dr hab. Magdalena Bator, prof. UJD
ul. Zbierskiego 2/4, pok. nr 207
tel. 34 37 83 214 lub - 215


KIERUNKI STUDIÓW:

Administracja...................................................studia pierwszego i drugiego stopni
Analityka i kreatywność społeczna…………................studia pierwszego stopnia
Bezpieczeństwo narodowe………………...………...............studia pierwszego i drugiego stopnia
Dziennikarstwo i kultura mediów............................studia I stopnia
Filologia polska................................................studia pierwszego i drugiego stopnia
Filologia...............................................studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia
                                          - specjalność: filologia germańska
                                          - specjalność: filologia angielska
Filozofia..........................................................studia pierwszego i drugiego stopnia
Historia.............................................studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
Język niemiecki w obrocie gospodarczym.............studia pierwszego stopnia
Językoznawstwo………………………..........…….……………studia trzeciego stopnia
Kulturoznawstwo europejskie.............................studia pierwszego stopnia
Kultura w mediach i komunikacji…..………………..…..studia drugiego stopnia
Literaturoznawstwo...........................................studia trzeciego stopnia
Prawo..............................................................studia 5 letnie, (jednolite magisterskie)
Politologia...........................................studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia
Rachunkowość i podatki………………………………………studia pierwszego stopnia
Zarządzanie................................................................studia pierwszego stopnia


Instytut Historii
Dyrektor Instytutu   - dr hab. Robert Majzner, prof. UJD
Z-ca Dyrektora ds. Nauki    - dr hab. Maciej Trąbski, prof. UJD
Z-ca Dyrektora  ds. Dydaktyki  -  dr Barbara Kowalska

Kierownicy Zakładów

Zakład Historii Nowożytnej                                 -  prof.dr hab. Andrzej Stroynowski
Zakład Historii XXw.                                                 -  prof. dr hab. Tadeusz Dubicki
Zakład Historii XIXw.                                             -  prof.dr hab. Dariusz Złotowski
Zakład Metodologii i Historii Historiografii             -  prof.dr hab. Tadeusz Srogosz
Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki - dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. UJD
Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej          - dr hab. Katarzyna Chmielewska


Instytut Filologii Polskiej


Dyrektor Instytutu  - prof. dr hab. Adam Regiewicz
Z-ca Dyrektora ds. Nauki - dr hab. Violetta Jaros
Ds. Dydaktyki -  dr Joanna Warońska

Kierownicy Zakładów

Zakład  Języka Polskiego                              -  dr hab. Urszula Wójcik
Zakład Teorii Literatury                                - prof. dr hab. Adam Regiewicz
Zakład Kulturoznawstwa                               - prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
Zakład Historii Literatury Polskiej XX w. i Literatury Najnowszej –
- prof. dr hab. Elżbieta Hurnik
Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej - prof. dr hab. Robert Zawadzki
Zakład Historii Literatury Polskiej XIXw.   - prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska
Pracownia Komparatystyki Kulturowej                     - prof. dr hab. Adam Regiewicz


Instytut Filologii Obcych


Dyrektor Instytutu  -  dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych
Z-ca Dyrektora ds. Nauki - prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr Olga Bińczyk

Kierownicy Zakładów

Zakład Literatury i Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego - dr Przemysław Sznurkowski
Zakład Filologii Angielskiej                                               - dr hab. Magdalena Bator
Zakład Badań Interkulturowych                                      -  dr hab. Urszula Cierniak
Zakład Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu Języków Obcych                                                                    - dr Małgorzata Niemiec-Knaś
Zakład Translatoryki i Angielskiego Języka Biznesu            -   dr Grzegorz Gwóźdź
Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Metodologii Badań Lingwistycznych –
-  prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna


Instytut Nauk Społecznych  i Bezpieczeństwa

Dyrektor Instytutu   -  prof. dr hab. Janusz Zuziak
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki. - dr Leszek Sykulski
Z-ca Dyrektora ds. Nauki – dr Anna Zasuń
Kierownicy Zakładów

Zakład Polityki Bezpieczeństwa, Dyplomacji i Historii Najnowszej - dr hab. Ryszard Niedźwiecki
Zakład Nauk o Obronności                            - prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz
Zakład Polityki Publicznej                             - dr Anna Zasuń
Zakład Psychologii                                       - dr Agata Woźniak-Krakowian
Zakład Socjologii                                         - dr hab. Adam Rosół


Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

Dyrektor Instytutu     - dr Ewelina Żelasko-Makowska
Z-ca Dyrektora  ds. Nauki  - dr Ewa Wójcicka
ds. Dydaktyki   - dr Monika Bartnik

Kierownicy Zakładów

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowego -       dr Ewa Wójcicka
Zakład Prawa Administracyjnego                    - dr Ewelina Żelasko-Makowska
Zakład Nauk o Administracji i Historii Ustrojów Państwowych - dr hab. Paweł Wolnicki
Zakład Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych     - dr Anna Wojtkowiak
Zakład Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka- dr hab. Anna Kalisz


Instytut Filozofii

Dyrektor Instytutu    - dr hab. Maciej Woźniczka
Zastępca dyrektora Instytutu  - dr Henryk Popowski

Kierownicy Zakładów

Zakład Historii Filozofii                                   - dr hab. Wiesława Sajdek
Zakład Etyki i Estetyki                                     - dr hab. Ryszard Wiśniewski
Zakład Logiki, Metodologii i Epistemologii          - dr hab. Joanna Grygiel


Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologiczno-Historycznym dr hab. Katarzyna Chmielewska


Starszy Specjalista ds. Obsługi Finansowej Wydziału

mgr Nina Szeps
al. Wszyngtona 4/8, pok. 429
tel. 34 37 84 335
n.szeps@ujd.edu.pl


Data publikacji: 19.02.2008
Data modyfikacji: 18.10.2018
Opracował(a): Biuro Promocji